Стан та тенденції розвитку ринку венчурного інвестування


  • Natalia Hrebennyk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1554-0697
  • A.V. Naumenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
  • D.V. Chebykinа Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: інноватор, стартап, венчурні інвестиції, акселерація бізнесу, інноваційне екосистема

Анотація

В Україні активно розвивається інноваційна екосистема, є багато акселераційних програм, з’являється багато стартапів, але недостатньо напрацьовані механізми венчурного інвестування. Необхідно вивчати світовий досвід та на його основі розвивати ринок венчурних інвестицій в Україні.

В дослідженні виділені основні передумови виникнення венчурного інвестування у світі, визначені основні принципи венчурного інвестування, досліджені особливості залучення інвестицій до інноваційної діяльності з боку бізнес-янголів, венчурних інвесторів та венчурних фондів.  Найбільш привабливими для венчурних інвесторів є не стільки ідея, скільки сильна, збалансована та мотивована команда.

У статті досліджені особливості основних стадій / раундів венчурного інвестування за різними характеристиками. Виконаний аналіз структури загальної кількості стратапів та компаній-єдинорогів у різних галузях у 2021 році. Наведена статистика середнього розміру угод за етапами венчурного інвестування та динаміка вкладень венчурного капіталу у стартапи на різних стадіях у США за період з 2013 по 2021 роки. Виконаний аналіз стану та тенденцій розвитку стартапів у США, Європі та Азії.

Доведено, що ринок венчурних інвестицій в Україні лише розвивається, але вже зараз демонструє гарні результати. Сьогодні важливо не зменшувати темпи та впроваджувати світові практики розвинених інноваційних екосистем в українське середовище. У роботі наведені пропозиції для розвитку венчурного інвестування в Україні.

Біографії авторів

Natalia Hrebennyk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та туризму

A.V. Naumenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студент магістратури за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

D.V. Chebykinа, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студентка магістратури за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Посилання

1. Зражевець Є.Є. Історія походження венчурних інвестицій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», 2013. № 1068, 118-123.
2. Поліщук О.Т. Сутнісні характеристики венчурного інвестування та його місце у розвитку національної економіки // Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 135–145.
3. Рябоволик Т.Ф., Стратан В.В. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 33. С. 43–50.
4. Офіційний сайт Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/about
5. Васюк К. Дев’ять причин пишатися українським IT. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ukrajinskiy-it-rinok-obsyag-eksportu-poslug-i-portret-aytishnika-novini-ukrajini-50103851.html
6. Венчурні інвестиції. URL http://www.soldis.com.ua/uk/node/78
7. Токарев С. Венчурный бизнес 2020. Куда и сколько вкладывали инвесторы. URL: https://biz.nv.ua/experts/kuda-vkladyvayut-venchurnye-investory-vygodnye-rynki-poslednie-novosti-50155183.html
8. Хрисанфова А. 5 бигтехов с капитализаций боле 1 трнл. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/60deb5a69a79471c0228358e
9. Архієреєв С., Попадинець О. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції. URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/08.htm.
10. Басов А. Что такое IPO и раунды инвестиций. URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f0dbe8e9a79476fda5c965c
11. Global Startup Ecosystem Index 2021 URL: https://www.startupblink.com/startupecosystemreport.pdf
12. Venture Pulse Q22021. Global analysis of venture funding. 21 July. 2021 URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/07/venture-pulse-q2-2021.pdf
13. Сегеда І. Тренди венчурного капіталу в ІІ кварталі 2021 року в Європі. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2021/08/trends-of-venture-capital.html
14. Филиппов М. Украина и международный рынок венчурного капитала. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/03/29/672384/
15. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019 URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/investments-into-startups-2019.html


References

1. Zrazhevets, Ye.Ye. (2013). Іstorіya pokhodzhennya venchurnikh іnvestitsіy [History of the origin of venture capital]. Vіsnik Kharkіvskogo natsіonalnogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna serіya «Yekonomіchna» - Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University series "Economic", № 1068, 118-123 [in Ukrainian].
2. Polіshchuk, O.T. (2017). Sutnіsnі kharakteristiki venchurnogo іnvestuvannya ta yogo mіstse u rozvitku natsіonalnoї ekonomіki [Essential characteristics of venture investment and its place in the development of the national economy]. Fіnansi, oblіk, banki – Finance, accounting, banks. № 1 (22). P. 135–145 [in Ukrainian].
3. Ryabovolik T.F. & Stratan V.V. (2018) Problemi ta perspektivi rozvitku venchurnogo bіznesu v Ukraїnі [Problems and prospects of venture business development in Ukraine]. Naukovі pratsі Kіrovogradskogo natsіonalnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Yekonomіchnі nauki. Vip. 33. P. 43–50 [in Ukrainian].
4. Ofіtsіniy sayt Derzhavne pіdpriyemstvo «Ukraїnskiy іnstitut іntelektualnoї vlasnostі» (Ukrpatent) [Official site State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property" (Ukrpatent)] (2021). Retrieved from: https://ukrpatent.org/uk/articles/about [in Ukrainian]
5. Vasyuk K. (2020) Dev’yat prichin pishatisya ukraїnskim IT [Nine reasons to be proud of Ukrainian IT]. Retrieved from: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ukrajinskiy-it-rinok-obsyag-eksportu-poslug-i-portret-aytishnika-novini-ukrajini-50103851.html [in Ukrainian]
6. Venchurnі іnvestitsії [Venture capital investments] (2021). Retrieved from: http://www.soldis.com.ua/uk/node/78 [in Ukrainian]
7. Tokarev S. Venchurnyy biznes 2020. (2021) Kuda i skolko vkladyvali investory [Venture business 2020. Where and how much did investors invest]. Retrieved from: https://biz.nv.ua/experts/kuda-vkladyvayut-venchurnye-investory-vygodnye-rynki-poslednie-novosti-50155183.html [in Russian]
8. Khrisanfova A. (2021). 5 bigtekhov s kapitalizatsiy bole 1 trnl [5 bigtechs with capitalizations of more than 1 trillion]. Retrieved from: https://quote.rbc.ru/news/article/60deb5a69a79471c0228358e [in Ukrainian]
9. Arkhієreyev. S. & Popadinets, O. (2018). Rol derzhavnoї pіdtrimki rozvitku venchurnogo bіznesu dlya zbіlshennya vipusku visokotekhnologіchnoї ta іnnovatsіynoї produktsії [The role of state support for venture business development to increase the production of high-tech and innovative products]. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/08.htm. [in Ukrainian]
10. Basov A. (2021) Chto takoe IPO i raundy investitsiy [What is an IPO and investment rounds]. Retrieved from: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f0dbe8e9a79476fda5c965c [in Ukrainian]
11. Global Startup Ecosystem Index 2021 (2021). Retrieved from: https://www.startupblink.com/startupecosystemreport.pdf
12. Venture Pulse Q22021. Global analysis of venture funding. (2021). Retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/07/venture-pulse-q2-2021.pdf [in English]
13. Segeda І. (2021) Trendi venchurnogo kapіtalu v ІІ kvartalі 2021 roku v Єvropі [Venture capital trends in the second quarter of 2021 in Europe]. Retrieved from: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2021/08/trends-of-venture-capital.html [in Ukrainian]
14. Filippov, M. (2021) Ukraina i mezhdunarodnyy rynok venchurnogo kapitala [Ukraine and the international venture capital industry]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/03/29/672384/ [in Russian]
15. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019 (2019) URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/investments-into-startups-2019.html

Переглядів анотації: 103
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2021-12-19