Особливості управління сферою туризму в Україні в умовах адміністративно-територіальної реформи


  • Andrii Ivanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7691-3012
Ключові слова: туризм, управління туризмом, модель управління, адміністративно-територіальна реформа, ОТГ, туристичний магніт

Анотація

У статті досліджено особливості управління сферою туризму  України в історичному періоді з часів її незалежності до сьогоднішнього дня.

На основі загальноприйнятих світових моделей управління сферою туризму та найбільш характерних для цих моделей країн виявлено модель, яка найбільш характерна та ефективна для України на сучасному етапі.

В умовах адміністративно-територіальної реформи, яка має місце в Україні, виявлені позитивні та негативні складові її впливу на розвиток сфери туризму на рівні об’єднаних територіальних громад.

Надані рекомендації щодо підвищення ефективності управління туризмом як сферою господарського комплексу України з урахуванням існуючої адміністративно-територіальної реформи, яка може кардинально вплинути на розвиток туризму та спровокувати надзвичайно високі ризики.

Запропоновані шляхи ефективного управління туризмом на рівні об’єднаних територіальних громад.

Розроблена модель управління сферою туризму. Модель розділена на державні органи прямого і непрямого впливу, а також недержавні органи впливу та включає новий для України орган місцевого управління - об’єднані територіальні громади, контрагентів та постачальників. Модель охоплює державні та місцеві органи влади, туристичні підприємства та громадські організації усіх форм власності прямого та непрямого впливу, поєднуючи усі складові в єдине ціле.

Біографія автора

Andrii Ivanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Гончарук Н. Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні. 2018. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/16.pdf
2. Гостєва Н.П. Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі України. 2012. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513
3. Шелементьєва Т.В. Управління розвитком туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки: автореферат дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03. Запоріжжя, 2019. 43 с.
4. Іванов А.М. Економічні аспекти інституціонального забезпечення державної політики України в сфері туризму // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 1 (66). С. 77-81.
5. Іванов А.М. Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні // Економіка харчової промисловості. 2016. №1. Том 8. С. 33-39.
6. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції: монографія / за ред. В. Г. Герасименко, О. Л. Михайлюк. К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 332 с.
7. Іванов А.М. Шляхи удосконалення інституціонального механізму рекреаційно-туристичної політики України // Бізнес-навігатор. 2018. №1(44). С. 72-76.
8. Іванов А.М. Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму України // Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. №3 (25). С. 145-150.
9. Іванов А. М. Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування: монографія. Миколаїв: В-во «Дизайн та Поліграфія», 2012. 248 с.
10. Леоненко Н.А. Дослідження моделей державного регулювання у сфері туризму. 2019. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/16.pdf
11. Масюк Ю.О. Стратегічне управління розвитокм туризму в Україні: автореферат дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Львів, 2019. 25 с.
12. Децентралізація. Одеська область. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0482/rayons
13. Децентралізація. Миколаївська область. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0512/rayons
14. Децентралізація. Херсонська область. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0552/rayons
15. Digital technology in the management of quality service in tourism business Nezdoyminov, S., Bedradina, G., Ivanov, A. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, 9(1), PP. 1865-1869.

REFERENSES

1. Goncharuk, N. (2018). Sistema upravlіnnya sferoyu turizmu v umovakh detsentralіzatsії vladi v Ukraїnі [Tourism management system in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Retrived from http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_04(39)/16.pdf [in Ukrainian].
2. Gostyeva, N.P. (2012). Admіnіstrativniy mekhanіzm derzhavnogo regulyuvannya turistichnoї galuzі Ukraїni [Administrative mechanism of state regulation of the tourism industry of Ukraine]. Retrived from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513 [in Ukrainian].
3. Shelementyeva, T.V. (2019). Upravlіnnya rozvitkom turizmu v Ukraїnі v umovakh transformatsії natsіonalnoї ekonomіki [Management of tourism development in Ukraine in the conditions of transformation of the national economy]. Avtoreferat dis. … d-ra ekon. nauk: 08.00.03. Zaporіzhzhya, 43. [in Ukrainian].
4. Ivanov, A.M. (2018). Yekonomіchnі aspekti іnstitutsіonalnogo zabezpechennya derzhavnoї polіtiki Ukraїni v sferі turizmu [Economic aspects of institutional support of the state policy of Ukraine in the field of tourism]. Vіsnik Odeskogo natsіonalnogo unіversitetu. Yekonomіka. Tom 23. Vipusk 1 (66). 77-81. [in Ukrainian].
5. Ivanov, A.M. (2016). Teoretichnі osnovi derzhavnoї polіtiki rozvitku turizmu na osnovі marketingovogo pіdkhodu v upravlіnnі [Theoretical bases of the state policy of development of tourism on the basis of the marketing approach in management]. Yekonomіka kharchovoї promislovostі. №1. Tom 8. 33-39. [in Ukrainian].
6. Gerasimenko, V. G. & Mikhaylyuk, O. L. (2019). Derzhavne regulyuvannya sferi turizmu Ukraїni v kontekstі protsesіv єvroіntegratsії: monografіya [State regulation of tourism in Ukraine in the context of European integration processes]. K.: FOP Gulyaєva V.M. 332. [in Ukrainian].
7. Ivanov, A.M. (2018). Shlyakhi udoskonalennya іnstitutsіonalnogo mekhanіzmu rekreatsіyno-turistichnoї polіtiki Ukraїni [Ways to improve the institutional mechanism of recreational and tourist policy of Ukraine]. Bіznes-navіgator. №1(44). 72-76. [in Ukrainian].
8. Ivanov, A.M. (2014). Іnformatsіyne zabezpechennya derzhavnoї polіtiki rozvitku turizmu Ukraїni [Information support of the state policy of tourism development of Ukraine]. Vіsnik sotsіalno-ekonomіchnikh doslіdzhen – Bulletin of socio-economic research. №3 (25). 145-150. [in Ukrainian].
9. Іvanov, A.M. (2012). Upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu rekreatsіyno-ozdorovchogo zemlekoristuvannya: monografіya [Management of competitiveness of recreational and health land use]. Mikolaїv: V-vo «Dizayn ta Polіgrafіya», 248 [in Ukrainian].
10. Leonenko, N.A. (2019). Doslіdzhennya modeley derzhavnogo regulyuvannya u sferі turizmu [Research of models of state regulation in the field of tourism]. Retrived from http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/16.pdf [in Ukrainian].
11. Masyuk, Yu.O. (2019). Strategіchne upravlіnnya rozvitokm turizmu v Ukraїnі [Strategic management of tourism development in Ukraine]. Avtoreferat dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.03. Lvіv, 2019. 25. [in Ukrainian].
12. Detsentralіzatsіya. Odeska oblast [Decentralization. Odessa region]. Retrived from https://decentralization.gov.ua/areas/0482/rayons [in Ukrainian].
13. Detsentralіzatsіya. Mikolaїvska oblast. [Decentralization. Mykolaiv region]. Retrived from https://decentralization.gov.ua/areas/0512/rayons [in Ukrainian].
14. Detsentralіzatsіya. Khersonska oblast. [Decentralization. Kherson region]. Retrived from https://decentralization.gov.ua/areas/0552/rayons
15. Nezdoyminov, S., Bedradіna, G. & Іvanov, A. (2019). Tsifrovі tekhnologії v upravlіnnі yakіsnim obslugovuvannyam u turistichnomu bіznesі [Digital technology in the management of quality service in tourism business]. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 9(1). 1865-1869.

Переглядів анотації: 100
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2021-12-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##