Економічна безпека підприємства як фактор забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності


  • Iuliia Bondar Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна https://orcid.org/0000-0003-2269-6208
  • Tatiana Doroshenko Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна https://orcid.org/0000-0002-9968-9201
Ключові слова: управління підприємством, економічна безпека, зовнішньоекономічна діяльність, інструменти механізму економічної безпеки, моделі

Анотація

У статті доведено, що важливість зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств та потреба у забезпеченні їх економічної безпеки зумовлюють актуальність переходу на безпекоорієнтоване управління зовнішньоекономічною діяльністю. Проаналізовано сутність поняття «економічна безпека» та визначено, що це досить широке поняття, яке слід розглядати, як процес ефективнішого використання його виробничо-господарських ресурсів та підприємницьких здібностей, при якому забезпечується успішне та своєчасне протистояння підприємства можливим ризикам та зовнішнім загрозам, що уможливлює досягнення поставлених цілей та завдань відповідно до обраної ним стратегії розвитку. Визначено, що мета економічної безпеки підприємства полягає в гарантуванні його стабільного та максимально ефективного функціонування в теперішньому часі та високого потенціалу розвитку в майбутньому. Розглянуто механізм управління економічною безпекою, який залежить від сфери діяльності підприємства, забезпечення корпоративними ресурсами та можливостями впровадження основних заходів підтримки її належного рівня в цілому та основних її структурних елементів, а також механізм дії інструментів економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які виступають дієвим елементом економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сформульовано перелік інструментів (моделей) щодо забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності, які відносяться до механізму управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Біографії авторів

Iuliia Bondar, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна

к.екон.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки

Tatiana Doroshenko, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна

к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та економіки

Посилання

1. Алексєєва Т.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення ЗЕД підприємства. Вісник НТУ «ХПІ», 2013. № 7 (981). С. 3-9.
2. Бондар Ю.А., Легінькова Н.І, Фабрика І.В. Особливості механізму державної підтримки національного товаровиробника в умовах СОТ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ. № 10. 2020. С. 22–29.
3. Гавловська Н.І. Особливості ідентифікації механізмів управління у процесі забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6, ч. 1. С. 52–55.
4. Гавловська Н. І. Застосування сучасних технологій управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Вісник ХНУ (економічні науки). 2016. № 2. С. 117–119.
5. Гуцалюк О.М. Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку. Управління розвитком. 2016. № 2 (184). С. 66-74.
6. Гуцалюк О. М. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки корпоративних інтеграційних процесів. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 144-152.
7. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбов. літер. 2009. 256 с.
8. Іванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК. Економіка АПК. №1. 2010. С. 128-133.
9. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2004. 72с.
10. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII. URL: http ://zakon2 .rada. gov. ua/laws/show/959-12/ed20120419
11. Раздина О.В. Коммерческая информация и экономическая безопаность предприятия. Бизнес – информ. (№ 24). 1997. С. 63-65.
12. Сосновська І.М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств. Ефективна економіка. 2015. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303
13. Станкевич Н.А., Карплюк О.О. Сутність економічної безпеки підприємства. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖДТУ, 2016. С. 207-208.
14. Уотсон Дж. Біхевіоризм: хрестоматія з історії психології. Київ : Просвіта. 1980. С. 34-44.
15. Франчук В.І. Корпоративні відносини в системі безпеки акціонерних товариств. Актуальні проблеми економіки. (№11). 2009. С. 145-150.
16. Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбов. літер., 2012. 248 с.
17. Швець І.Б. Економічна безпека в управлінні персоналом. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск. №36-1. 2009. С. 179-184.

REFERENCES

1. Aleksyeyeva T.I. (2013). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm zabezpechennya ZED pidpryyemstva. [Organizational and economic mechanism for providing foreign economic activity of the enterprise]. Visnyk NTU «KHPI». № 7 (981). 3-9 [in Ukrainian].
2. Bondar Iu.A., Lehinʹkova N.I, Fabryka I.V. (2020). Osoblyvosti mekhanizmu derzhavnoyi pidtrymky natsionalʹnoho tovarovyrobnyka v umovakh SOT. [Features of the mechanism of state support of national producers in the WTO.] LÓHOS. MYSTETSTVO NAUKOVOYI DUMKY. № 10. 22–29 [in Ukrainian].
3. Havlovsʹka N.I. (2016). Osoblyvosti identyfikatsiyi mekhanizmiv upravlinnya u protsesi zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky vitchyznyanykh pidpryyemstv. [Features of identification of management mechanisms in the process of ensuring economic security of domestic enterprises.] Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Vyp. 6, ch. 1. 52–55 [in Ukrainian].
4. Havlovsʹka N.I. (2016). astosuvannya suchasnykh tekhnolohiy upravlinnya innovatsiynym rozvytkom vitchyznyanykh pidpryyemstv. [Application of modern technologies of management of innovative development of domestic enterprises]. Visnyk KHNU (ekonomichni nauky). № 2. 117–119 [in Ukrainian].
5. Hutsalyuk O.M. (2016). Orhanizatsiya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu korporatyvnoho intehratsiynoho rozvytku. [Organization of economic security management of corporate integration development]. Upravlinnya rozvytkom. № 2 (184). 66-74 [in Ukrainian].
6. Hutsalyuk O. M. (2016). Kontseptualʹni zasady zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky korporatyvnykh intehratsiynykh protsesiv. [Conceptual principles of economic security of corporate integration processes]. Problemy ekonomiky. № 3. 144-152 [in Ukrainian].
7. Ivanyuta T.M., Zayichkovsʹkyy A.O. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva [conomic security of the enterprise]: navch. posib. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. 256. [in Ukrainian].
8. Ivanyshyn V.V. (2010). Innovatsiyne zabezpechennya onovlennya tekhniko-tekhnolohichnoyi bazy pidpryyemstv APK. [Innovative support for updating the technical and technological base of agricultural enterprises]. Ekonomika APK. №1. 128-133 [in Ukrainian].
9. Drozdova H.M. (2004). Menedzhment zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva. [anagement of foreign economic activity of the enterprise]. navchalʹnyy posibnyk. K.: TSNL.72. [in Ukrainian].
10. Pro zovnishnʹoekonomichnu diyalʹnistʹ: zakon Ukrayiny [On foreign economic activity: the law of Ukraine] vid 16.04.1991 r., № 959-XII. Retrieved from: http ://zakon2 .rada. gov. ua/laws/show/959-12/ed20120419 11.
11. Razdyna O.V. (1997). Kommercheskaya ynformatsyya y ékonomycheskaya bezopanostʹ predpryyatyya. [Commercial information and economic security of the enterprise.]. Byznes – ynform. (№ 24). 63-65.
12. Sosnovsʹka I.M. (2015). Ponyattya ta znachennya ekonomichnoyi bezpeky vyrobnycho-hospodarsʹkoyi diyalʹnosti pidpryyemstv. [he concept and importance of economic security of production and economic activities of enterprises]. Efektyvna ekonomika. №9. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303 [in Ukrainian].
13. Stankevych N.A., Karplyuk O.O. (2016). Sutnistʹ ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. [The essence of economic security of the enterprise.]. materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Formuvannya efektyvnoyi modeli rozvytku pidpryyemstva v umovakh rynkovoyi ekonomiky». Zhytomyr : ZHDTU. 207-208 [in Ukrainian].
14. Uotson Dzh. (1980). Bikhevioryzm : khrestomatiya zo istoriyi psykholohiyi [Behaviorism: a textbook on the history of psychology]. Kyiv : Prosvita. 34-44 [in Ukrainian].
15. Franchuk V.Y. (2009). Korporatyvni vidnosyny v systemi bezpeky aktsionernykh tovarystv. [Corporate relations in the security system of joint-stock companies]. Aktualʹni problemy ekonomiky. (№11). 145-150 [in Ukrainian].
16. Shkurupiy O.V. (2012). Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk. [Foreign economic activity of the enterprise: a textbook]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury 248. [in Ukrainian].
17. Shvetsʹ I.B. (2009). Ekonomichna bezpeka v upravlinni personalom. [Economic security in personnel management]. Naukovi pratsi DonNTU. Seriya: ekonomichna. Vypusk. №36-1. 179-184 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2022-03-12