Класифікація готелів «Adult only» та їх географія


  • Andrii Ivanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7691-3012
Ключові слова: готель, формат готелю, adults only, child-free, готель без дітей, готель для дорослих

Анотація

У статті досліджено формат готелів, який у світовій практиці готельного бізнесу стає популярним та дуже швидко розвивається - «adults only».

Виявлено, що готелі для дорослих («adults only») з’явилися та розвиваються на противагу формату відпочинку з дітьми та клубним сімейним готелям із системою all inclusive.

Синонімом терміну «adults only» є «child-free», «готель для дорослих» тощо.

Готелем з відміткою «adults only» слід називати такий заклад тимчасового розміщення, в яких суворо прописано, що його клієнтами можуть стати лише відвідувачі старше 16 років, чи більш високої вікової категорії й в більшій ступені є моделлю ведення готельного бізнесу, яка орієнтована на запити споживача.

Запропоновано схему класифікації готелів «adults only» за чотирма показниками: класом, віковою характеристикою клієнта, статусом відносин та індивідуальними вподобаннями клієнта.

Виявлені географічні регіони, в яких локально розташовані готелі даного формату, а також фактори, від яких залежить їх місце розташування на мапі світу. Також проаналізовані готелі формату «adults only», які мають точкове розташування в окремих країнах світу.

Зроблено висновок щодо продовження необхідності теоретичних та практичних наукових досліджень щодо класифікації та досліджень особливостей функціонування, перспектив розміщення готелів «adults only».

Біографія автора

Andrii Ivanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Коркуна О., Холявка В., Демічковський А., Боратинський О., Кулик О., Піхур О. Організація готельного господарства: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / О. Коркуна, В. Холявка, А. Демічковський, О. Боратинський, О. Кулик, О. Піхур. Львів: Видавництво «Добра справа», 2019. - 224 с.
2. Іванов А.М. Савельєва І.В. Ребрендінг як складова конкурентоспроможності готельно-ресторанного бізнесу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі», м. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. - С. 67-68.
3. Іванов А.М. Соціальні інновації як складова діяльності підприємств готельного господарства / А.М. Іванов // Матеріали круглого столу та студентської н-п конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», Одеса: ОНЕУ, 2018. - С. 32-35.
4. Галасюк С.С., Нездойминов С.Г. Організація готельного господарства: Навчально-практичний посібник / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов. - Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. - 204 с.
5. Левицька І.В., Онищук Н.В. Готельна справа: Навчальний посібник / І.В. Левицька, Н.В. Онищук. - К.: КНТУ: ПП «Едельвейс і К», 2015. - 580 с.
6. Байлик С.І. Писаревський І.М. Організація готельного господарства: Підручник для студентів вищіх навчальних закладів. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 329 с.
7. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
8. Ковешніков В.С., Мальська М.П., Роглев Х.Й. Організація готельно-ресторанної справи: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2015. 752 с.
9. Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2017. 367 с.
10. Завадіна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку: Монографія / Л.Д. Завідна. - Київ: КНТЕУ, 2017. - 600 с.
11. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: Монографія / за загальною редакцією проф. О.Г. Янкового. - Одеса, Атлант, 2017. - 514 с.
12. Іванов А. М. Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування: Монографія. Миколаїв: В-во «Дизайн та Поліграфія», 2012. 248 с.
13. Nezdoyminov S., Bedradіna G., Іvanov A. Digital technology in the management of quality service in tourism business Nezdoyminov, S., Bedradina, G., Ivanov, A. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, 9(1), PP. 1865-1869. [in India].
14. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: Монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 с.
15. Тriadvisor. URL: https://tripadvisor.com.
16. Відпочинок тільки для дорослих. Готелі 18+. URL: https://xo.ua/hotel-18/
17. Список готелів Туреччини для дорослих - ANEX Tour. URL:

REFERENCES

1. Korkuna, O., Kholyavka, V., Demіchkovskiy, A., Boratinskiy, O., Kulik, O. & Pіkhur, O. (2019). Organіzatsіya gotelnogo gospodarstva [Organization of the hotel industry]: navchalno-metodichniy posіbnik dlya studentіv spetsіalnostі 241 «Gotelno-restoranna sprava» dennoї ta zaochnoї form navchannya, 224 [in Ukrainian].
2. Іvanov, A.M. & Savelєva, І.V. (2020). Rebrendіng yak skladova konkurentospromozhnostі gotelno-restorannogo bіznesu [Rebranding as a component of the competitiveness of the hotel and restaurant business], Materіali mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferentsії «Suchasnі tendentsії rozvitku іndustrії turizmu ta gostinnostі u konkurentnomu seredovishchі», m. Kharkіv: Kharkіvskiy natsіonalniy unіversitet mіskogo gospodarstva іmenі O.M. Beketova, 67-68 [in Ukrainian].
3. Іvanov, A.M. (2020). Sotsіalnі іnnovatsії yak skladova dіyalnostі pіdpriєmstv gotelnogo gospodarstva [Sotsіalnі іnnovatsії yak skladova dіyalnostі pіdpriєmstv gotelnogo gospodarstva]. Materіali kruglogo stolu ta studentskoї n-p konferentsії «Turistichniy ta gotelno-restoranniy bіznes: svіtoviy dosvіd ta perspektivi rozvitku dlya Ukraїni», Odesa: ONYeU, 32-25 [in Ukrainian].
4. Galasyuk, S.S., Nezdoyminov, S.G. (2019) Organіzatsіya gotelnogo gospodarstva [Organization of the hotel industry: a practical guide]: Navchalno-praktichniy posіbnik, Kiїv: FOP Gulyaєva V.M., 204 [in Ukrainian].
5. Levitska, І.V., Onishchuk, N.V. (2015) Gotelna sprava [Hotel business]: Navchalniy posіbnik, K.: KNTU: PP «Yedelveys і K», 580 [in Ukrainian].
6. Baylik, S.І., Pisarevskiy, І.M. (2015) Organіzatsіya gotelnogo gospodarstva [Organization of the hotel industry]: Pіdruchnik dlya studentіv vishchіkh navchalnikh zakladіv, Kharkіv: KhNUMG іm. O.M. Beketova, 329 [in Ukrainian].
7. Malska, M.P., Pandyak, І.G. (2009) Gotelniy bіznes: teorіya ta praktika [Hotel business: theory and practice]: Navchalniy posіbnik, K.: Tsentr uchbovoї lіteraturi, 472 [in Ukrainian].
8. Koveshnіkov, V.S., Malska, M.P., Roglev, Kh.Y. (2015) Organіzatsіya gotelno-restorannoї spravi [Organization of hotel and restaurant business]: Navchalniy posіbnik, K.: Kondor, 752 [in Ukrainian].
9. Krul, G.Ya. (2017) Osnovi gotelnoї spravi [Basics of hotel business]: Navchalniy posіbnik, K.: Tsentr uchbovoї lіteraturi, 367 [in Ukrainian].
10. Zavadіna, L.D. (2017). Gotelniy bіznes: strategії rozvitku [Hotel business: development strategies]: Monograph, Kiїv: KNTYeU, 600 [in Ukrainian].
11. Teoretichnі, metodologіchnі ta praktichnі aspekti konkurentospromozhnostі pіdpriєmstv (2017) [Theoretical, methodological and practical aspects of enterprise competitiveness]: Monografіya / za zagalnoyu redaktsієyu prof. О.G. Yankovogo. - Odesa, Atlant, 514 [in Ukrainian].
12. Іvanov, A. M. (2012) Upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu rekreatsіyno-ozdorovchogo zemlekoristuvannya [Management of competitiveness of recreational and health land use]: Monografіya, Mikolaїv: V-vo «Dizayn ta Polіgrafіya», 248 [in Ukrainian].
13. Nezdoyminov S., Bedradіna G., Іvanov A. (2019) Tsifrovі tekhnologії v upravlіnnі yakіsnim obslugovuvannyam u turistichnomu bіznesі [Digital technology in the management of quality service in tourism business]. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 9(1). 1865-1869. [in India].
14. Organіzatsіya ta modelyuvannya protsesіv rozvitku gotelno-restorannogo bіznesu: Monografіya (2019) [Organization and modeling of hotel and restaurant business development processes]: Monografіya. - Odesa: ONMU, 283 [in Ukrainian].
15. Triadvisor [Тriadvisor]. Retrived from https: // https://tripadvisor.com [in Ukrainian].
16. Vіdpochinok tіlki dlya doroslikh. Gotelі 18+ [Rest for adults only. Hotels 18+]. Retrived from https: // https://xo.ua/hotel-18/ [in Ukrainian].
17. Spisok gotelіv Turechchini dlya doroslikh - ANEX Tour [List of hotels in Turkey for adults - ANEX Tour]. Retrieved from https: // https://www.anextour.com.ua/page/2547/oteli-dlya-vzroslykh [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2022-03-12

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##