Управління економічними ризиками у діяльності морських туристичних компаній


  • Maryna Baldzhy Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4654-9093
Ключові слова: економічні ризики, ризик-менеджмент, фінансова звітність, модель LDA і Sent-LDA, морські туристичні компанії

Анотація

Діяльності морських туристичних компаній притаманна наявність значної кількості різних економічних ризиків. У статті зроблено спробу визначити схильність морських туристичних компаній до ризику на основі розкриття інформації в їх фінансовій звітності. Оригінальністю дослідження виступає виявлення економічних ризиків для морських туристичних компаній, що базується на імовірнісному підході до визнання подій.

У статті розглянуто теоретичні основи вивчення ризиків туристичних компаній, виділено методи подальшого дослідження, проаналізовано стан наукових пропозицій у виявленні економічних ризиків та перспективи використання моделювання, обґрунтовано аспекти управління економічними ризиками на основі використання фінансової звітності при побудові моделей, запропоновано шляхи використання напрацювань для розробки стратегій управління економічними ризиками.

Визначено, що морські туристичні компанії розкривають фактори ризику за допомогою неструктурованих даних. Для виявлення схильності до ризику, розкритої у фінансовій звітності морських туристичних компаній, використана тематична модель «Прихований розподіл Діріхле пропозиції» (Sent-LDA), яка є розширенням вихідної моделі прихованого розподілу Діріхле (LDA). В результаті дослідження доведено універсальність та репрезентативність економічних ризиків; визначено, що морським туристичним компаніям притаманний ризик розширення бізнесу, ризик партнерства, ризик зміни попиту, сезонний ризик, ризик харчування та карантин.

Результати дослідження можуть бути використані зацікавленими сторонами для розробки доцільних та своєчасних стратегій управління економічними ризиками.

Біографія автора

Maryna Baldzhy, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та туризму

Посилання

1. Adam I. Backpackers’ risk perceptions and risk reduction strategies in Ghana // Tourism Management. 49, 2015, Р. 99-108. URL: https://goo.su/b2DG
2. Williams A. M., Baláž V. Tourism Risk And Uncertainty: Theoretical Reflections // Journal of Travel Research. 54(3), 2015, Р. 271-287. URL: https://goo.su/btva
3. Zhu X., Yang S.Y., Moazeni S. Company risk identification through topic analysis of textual financial disclosures. URL: https://goo.su/b8N1
4. Кравцова А.В. Класифікація ризиків підприємств туристичного бізнесу // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, Т. 18, Вип. 4/2, 2013, С. 92-95.
5. Михайлова Н.В., Карцева В.В. Класифікація ризиків туристичного підприємства. URL: https://goo.su/bNIh
6. Брич В., Крамарчук C. Управління ризиками у туристичному бізнесі. // Наукові записки, №2. URL: https://goo.su/bXKb
7. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства. Київ: Знання, 2012. 343 с.
8. Беднарська О., Голод А. Управление рисками туристических предприятий как элемент системы экономической безопасности туризма в регионе. URL: https://goo.su/a8Hv
9. Беднарська О.Р., Свірська О.Б. Управління ризиками міжнародної туристичної діяльності. URL: https://goo.su/a7OJ
10. Кожухівська Р.Б. Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах. URL: https://goo.su/aDcI
11. Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Концептуальні засади формування стратегії диверсифікації на підприємствах туристичного бізнесу // Вісник економічної науки України. № 2, 2013, С. 108-112. URL: https://goo.su/bbXg
12. Фоміна О.В., Сопко В.В., Прокопова О.М. Ризики туристичної діяльності в обліку // Інвестиції: практика та досвід, № 22, 2018, С. 26-31. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6384&i=3
13. Кальченко О. М. Економічна безпека підприємств туристичної сфери // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, №1, 2013, С. 136-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_1_21.
14. Шинкаренко В.М., Чернишев В.М., Шинкаренко Л.В. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 12. 2017. С. 177-181.
15. Paraskevas A., Quek M. When Castro seized the Hilton: Risk and crisis management lessons from the past // Tourism Management. № 70. 2019. Р. 419–429. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.007
16. Допілка В.О. Правове регулювання послуг морського транспорту у сфері туризму і міжнародних подорожей // Право і суспільство. 2020. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_3/35.pdf
17. U.S. Securities and Exchange Commission. (2005, December1). Secutities offeringre form. URL: http://www.sec.gov/rules/final/33-8591.pdf
18. Blei D. M., Jordan M. I., Ng A.Y. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research. 2003. Vol. 3. P. 993-1022. URL: https://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a/blei03a.pdf

REFERENCES

1. Adam I. Backpackers’ risk perceptions and risk reduction strategies in Ghana // Tourism Management. 49, 2015, Р. 99-108. Retrieved from: https://goo.su/b2DG [in English].
2. Williams A. M., Baláž V. Tourism Risk And Uncertainty: Theoretical Reflections // Journal of Travel Research. 54(3), 2015, Р. 271-287. URL: https://goo.su/btva [in English].
3. Zhu, X., Yang, S.Y., Moazeni, S. (2016) Company risk identification through topic analysis of textual financial disclosures. Retrieved from: https://goo.su/b8N1 [in English].
4. Kravtsova, A.V. (2013). Klasyfikatsiia ryzykiv pidpryiemstv turystychnoho biznesu [Classification of risks business travel], Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova. Vol. 18. 4/2. P. 92-95. [in Ukrainian].
5. Mykhajlova, N.V. & Kartseva, V.V. (2016). Klasyfikatsiia ryzykiv turystychnoho pidpryiemstva. [Classification of the risks of a tourist enterprise]. Retrieved from: https://goo.su/bNIh [in Ukrainian].
6. Brych, V. & Kramarchuk, S. (2010). Upravlinnia ryzykamy u turystychnomu biznesi [Risk management in the tourism business]. Naukovi zapysky, vol. 2. Retrieved from: https://goo.su/bXKb [in Ukrainian].
7. Kudla, N.Ye. (2012). Menedzhment turystychnoho pidpryiemstva [Management of the tourist enterprise]. Kyiv. 343. [in Ukrainian].
8. Bednars'ka, O., Holod, A. (2015). Risk management of tourism enterprises as an element of the economic security of tourism in the region [Upravlenye ryskamy turystycheskykh predpryiatyi kak эlement systemы эkonomycheskoi bezopasnosty turyzma v rehyone]. Retrieved from: https://goo.su/a8Hv [in Ukrainian].
9. Bednars'ka, O.R. & Svirs'ka, O.B. (2006). Management of international tourism risks [Upravlinnia ryzykamy mizhnarodnoi turystychnoi diialnost]. Retrieved from: https://goo.su/a7OJ [in Ukrainian].
10. Kozhukhivs'ka, R.B. (2014). Management of risk management processes at tourist enterprises [Upravlinnia protsesamy ryzyk-menedzhmentu na turystychnykh pidpryiemstvakh]. Retrieved from: https://goo.su/aDcI [in Ukrainian].
11. Nezdojminov, S.H. and Andrieieva, N.M. (2013). Kontseptualni zasady formuvannia stratehii dyversyfikatsii na pidpryiemstvakh turystychnoho biznesu [Conceptual principles of the formation of a diversification strategy at tourism business enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. Vol. 2. P. 108-112. Retrieved from: https://goo.su/bbXg [in Ukrainian].
12. Fomina, O., Sopko, V. & Prokopova, O. (2018). Ryzyky turystychnoi diialnosti v obliku [Pisks of tourist activity are in account]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Vol. 22. P. 26-31. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6384&i=3 [in Ukrainian].
13. Kalchenko, O. M. (2013) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv turystychnoi sfery [Economic security of tourist enterprises]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Vol. 1. P. 136-143. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_1_21 [in Ukrainian].
14. Shynkarenko, V.M., Chernyshev, V.M. & Shynkarenko, L.V. (2017). Otsinka ryzykiv u turyzmi za dopomohoiu matematychnykh metodiv [Touristic risk assessment using mathematical methods]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo». Vol. 12. P. 177-181. [in Ukrainian].
15. Paraskevas, A. & Quek, M. (2019). When Castro seized the Hilton: Risk and crisis management lessons from the past. Tourism Management. № 70. Р. 419–429. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.007.
16. Dopilka, V.O. (2020) Pravove rehuliuvannia posluh morskoho transportu u sferi turyzmu i mizhnarodnykh podorozhei. Pravo i suspilstvo. Retrieved from: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_3/35.pdf [in Ukrainian].
17. U.S. Securities and Exchange Commission. (2005, December1). Secutities offeringre form. Retrieved from: http://www.sec.gov/rules/final/33-8591.pdf [in Ukrainian].
18. Blei, D. M., Jordan, M. I., Ng, A.Y. (2003) Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research. Vol. 3. P. 993-1022. Retrieved from: https://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a/blei03a.pdf.

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2022-03-12