Напрямки активізації інноваційної діяльності в регіоні


  • Julia Didovych ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0001-9962-8241
  • Kostyantyn Latynin ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0003-0679-8351
  • Volodymyr Kubiniy ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0001-5442-2290
Ключові слова: інноваційний розвиток, регіон, конкурентоспроможність, напрямок розвитку, стратегічна конкурентна перевага

Анотація

Метою дослідження є окреслення основних напрямків та заходів, спрямованих на активізацію інноваційної активності, на рівні регіону з метою підвищення його конкурен6тоспроможності. В процесі досягнення мети виявлено базові напрями посилення інноваційної активності в Закарпатській області. Основними напрямками розвитку інноваційної активності виділені: науковий, підприємницький, освітній, організаційний та управлінський. В межах даного дослідження рекомендована розробка стратегії розвитку науково-інноваційного потенціалу. Напрям другий, підприємницький, включає створення регіонального каталогу, систему підтримки підприємництва, механізми підтримки бізнесу, що займається науковою діяльністю, та ін. Напрям «Освіта» включає відстеження тенденцій на ринку праці, діагностику тенденцій на ринку праці, підготовку кадрів для регіональної економіки. Четвертий напрям стосується організаційн6их засад регіональної економіки, передбачає залучення в регіон венчурного капіталу, кваліфікованої робочої сили, кластерізацію науково-інноваційної діяльності в області. Останній – управлінський – містить акції з впровадження стратегічного управління, узгодження стратегії й тактики управління розвитком інноваційної діяльності. Управлінські зусилля спираються на таки заходи як розробка регіональної стратегії науково-інноваційного розвитку регіону, побудова регіональної мотиваційної системи підтримки інноваційної діяльності в регіоні, впровадження маркетингового управління регіональним розвитком, що спирається на наукову діяльність та інноваційне підприємництво.

Біографії авторів

Julia Didovych, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

к.е.н., доцент

Kostyantyn Latynin, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

аспірант

Volodymyr Kubiniy, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

к.е.н., доцент

Посилання

1. Honcharenko, I., Dubinina, M., Kubiniy, N., & Honcharenko, O. Evaluation of the regional public authorities activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2021. № 43(1), 90–99. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2026 (дата звернення: 15.04.2022).
2. Kryshtanovych M., Akimova L., Akimov O., Kubiniy N., Marhitich V. Modeling the Process of Forming the Safety Potential of Engineering Enterprises // International Journal of Safety and Security Engineering. Vol. 11, No. 3, June, 2021, pp. 223-230. URL: http://iieta.org/journals/ijsse (дата звернення: 15.04.2022).
3. Kubiniy N, Zavadyak R, Hudzovata L. The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine // VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development. Conference Proceedings. No 2. 2021. 331-334.
4. Regional Development Policy. OECD web-site. URL: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/regionaldevelopment.htm#:~:text=Regional%20development%20is%20a%20broad,and%20more%20inclusive%2C%20resilient%20societies.
5. Regional Innovation. OECD web-site. URL: https://www.oecd.org/regional/regionalinnovation.htm
6. Stejskal, J., Kuvíková, H., Meričková, B.M. (2018). Regional Innovation Systems Analysis and Evaluation: The Case of the Czech Republic. In: Stejskal, J., Hajek, P., Hudec, O. (eds) Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems. Advances in Spatial Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67029-4_3
7. Supporting innovation in all types of regions. OECD web-site. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2246251c-en/index.html?itemId=/content/component/2246251c-en
8. Svensson P. (2010). The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development” Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 1356. 78 p.
9. Гоблик В.В., Демьян Я.Ю., Гоблик Вл.В. Кластерні ініціативи регіонів в умовах інтеграційних процесів України // Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 5. 2015. С.678-683.
10. Кубиний, Н. Ю. (2021). Философский бекгроунд вероятности как категории интенциальной нано-экономики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка, 1 (57). С. 8-53
11. Кубіній Н.Ю., Завадяк Р.І., Федорович О.А. Стратегічний аналіз та його місце в системі управління // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2008. Вип. 26. С.21-25
12. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. К.: КНЕУ, 2007. 248 с.
13. Передало Х. Роль емоційного інтелекту у системі основних компетенцій менеджера // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2020. Т.2. №2. С.63-68.
14. Фіалковський А.Р. Розвиток інноваційного підприємництва як фактору формування стратегічних конкурентних переваг регіональної економіки. Дис. д-ра філос. Спец. 051. Економіка. Ужгород. 2021. 210 с.
15. Чекан І., Кубіній Н., Тізеш П. Сильні сторони регіону як складова стратегії розвитку Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 2021. № 2(58). С.20-25.

Reference

1. Honcharenko, I., Dubinina, M., Kubiniy, N., & Honcharenko, O. (2021). Evaluation of the regional public authorities activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1), 90–99. Retrieved from: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2026
2. Kryshtanovych, M., Akimova, L., Akimov, O., Kubiniy, N. & Marhitich, V. (2021). Modeling the Process of Forming the Safety Potential of Engineering Enterprises. International Journal of Safety and Security Engineering. Vol. 11, No. 3, June, 2021, pp. 223-230. Retrieved from: http://iieta.org/journals/ijsse
3. Kubiniy, N., Zavadyak, R.. & Hudzovata, L. (2021). The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine. VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development. Conference Proceedings. No 2. 331-334.
4. Regional Development Policy. OECD web-site. Retrieved from: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/regionaldevelopment.htm#:~:text=Regional%20development%20is%20a%20broad,and%20more%20inclusive%2C%20resilient%20societies.
5. Regional Innovation. OECD web-site. URL: https://www.oecd.org/regional/regionalinnovation.htm
6. Stejskal, J., Kuvíková, H. & Meričková, B.M. (2018). Regional Innovation Systems Analysis and Evaluation: The Case of the Czech Republic. In: Stejskal, J., Hajek, P., Hudec, O. (eds) Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems. Advances in Spatial Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67029-4_3
7. Supporting innovation in all types of regions. OECD web-site. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2246251c-en/index.html?itemId=/content/component/2246251c-en
8. Svensson P. (2010). The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development” Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 1356. 78 p.
9. Hoblyk, V.V., Demian, Ya.Iu., Hoblyk, Vl.V. (2015). Klasterni initiatyvy rehioniv v umovakh intehratiinykh protsesiv Ukraine. [Cluster initiatives of regions in the conditions of integration processes of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems. # 5. Р.678-683 [in Ukraine].
10. Kubynyi, N. Yu. (2021). Fylosofskyi bekhround veroiatnosty kak katehoryy yntentsyalnoi nano-эkonomyky. [Philosophical background of probability as a category of intentional nano-эkonomyks]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Economics Series – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series. 1 (57). 8-53 [in Russian].
11. Kubinii N. Yu., Zavadiak R.I., Fedorovych O.A. Stratehichnyi analiz ta yoho mistse v systemi upravlinnia. [Strategic analysis and its place in the management systemNaukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Economics Series – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series, # 26. 21-25 [in Ukraine].
12. Pavlenko, I. (2007). Innovatsiine pidpryiemnytstvo u transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy [Innovative Entrepreneurship in the Transformational Economy of Ukraine].Monograph. K.: KNEU [[in Ukraine].
13. Peredalo, Kh. (2020). Rol emotsiinoho intelektu u systemi osnovnykh kompetentsii menedzhera [The role of emotional intelligence in the system of basic competencies of the manager]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development]. V.2. №2.63-68 [in Ukraine].
14. Fialkovsky, A. (2021). Rozvytok innovatsiinoho pidpryiemnytstva yak faktoru formuvannia stratehinykh konkurentnykh perevah rehionalnoi ekonomiky [Development of innovative entrepreneurship as a factor in the formation of strategic competitive advantages of the regional economy]. Dis. Special 051. Economy. Uzhhorod [in Ukraine].
15. Chekan, I., Kubinii, N. & Tizesh, P. (2021). Sylni storony rehionu yak skladova stratehii rozvytku Zakarpatskoi oblasti. [ Strengths of the region as a component of the development strategy of Zakarpattia region]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series.], № 2(58). Р.20-25 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2022-05-31