Проблеми розвитку в’їзного туризму в Україні


  • Iryna Solovei Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна https://orcid.org/0000-0002-2436-7515
  • Zoriana Gerasymiv Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна https://orcid.org/0000-0002-2505-2769
  • Bogdan Lygovyi Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна https://orcid.org/0000-0003-0460-5309
Ключові слова: туризм, в’їзний туризм, колективні засоби розміщування

Анотація

У статті проаналізовано проблеми в’їзного туризму в Україні на сьогоднішній день і його значення, вказано основні перешкоди, що спричинюють проблеми туристичної індустрії України і відставання від світових стандартів. Проаналізовано основні показники діяльності колективних засобів розміщування, виявлено тенденцію до зменшення їх кількості і скорочення частки іноземців, що в них перебували. Визначено сучасні проблеми туристичної індустрії і загальну тенденцію змін у взаємодії чинників регулювання туристичної індустрії, наведено причини зниження туристичних потоків. Розвиток туризму стимулює споживчий попит, збільшує рівень валютних надходжень, впливає на зайнятість населення, активізує відносини між країнами туристичного процесу, забезпечує сталий розвиток окремих регіонів країни. На розвиток в'їзного туризму впливають ряд чинників: політична та економічна стабільність країни, безпека і комфорт туристів, стан туристичної інфраструктури, наявність багатої історико-культурної спадщини, особливих рекреаційних зон, туристичних дестинацій або культурних чи спортивних подій. Туристична галузь приносить високі прибутки країнам, які її розвивають, а також країнам Європейського союзу. В умовах євроінтеграції розвиток туристичної діяльності в Україні, зокрема в’їзного туризму є вкрай важливим.

Основною метою дослідження є висвітлення проблем, що виникли у вітчизняній туристичній галузі.

Біографії авторів

Iryna Solovei, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна

к. екон. н., асистент кафедри «Гуманітарної освіти і туризму»

Zoriana Gerasymiv, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри «Гуманітарної освіти і туризму»

Bogdan Lygovyi, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна

к. іст. н., доцент, завідувач кафедри «Гуманітарної освіти і туризму»

Посилання

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Київ : Київський університет, 2002. 395 с.
2. Буслаєва Г.В. Сучасний стан та тенденції розвитку колективних засобів розміщування в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 18. Част.1. 2016. С. 74-79.
3. Гугул О.Я., Оливко О.А. Роль в’їзного туризму в Україні та методи його стимулювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 22 Част. 1. 2018. С. 73-78.
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ: «Альтерпрес". 2002. 320 с.
6. Мальська М.П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. Київ: Знання, 2008. 661 с.
7. Мариняк Я., Стецько Н. Стратегічні напрями розвитку міжнародного туризму в Україні. Наукові записки. 2021, №2. С. 108-120.
8. Милашко О.Г. Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. Одеса, 2014. Вип. 2(53). С. 202-206.
9. Міжнародний імідж України: міфи і реалії.
URL: http://razumkov.org.ua/additional/analitical_report_NSP3_ukr.pdf.
10. Музиченко-Козловська О.В. Туристичний брендинг: сутність, складові та переваги // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. №797. C. 396-402.
11. Романова А.А. Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2018, №9. С. 93-104.
12. Сажнєва Н.М., Арсененко І.А. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні // Український географічний журнал. 2012, №1 С. 40-43.
13. Blanchard L., Higgins-Desbiolles F. Peace through Tourism. Abingdon: Routledge, 2013. 276 р.
14. Leong A. International Tourism and World Peace. Journal of Macau University of Science and Technology. 2008. №2 (2). pp. 38–44.
15. World Economic Forum, available at: https://www.weforum.org (Accessed 25 June 2018).

REFERENCES

1. Beydyk, О.О. (2002). Rekreatsiyno-turystychni resursy Ukrayny: metodologiia ta metodyka analizu, terminologiia, rayonuvannia. [Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning.]. Kyyv : Kyyvskyy universytet, 395 p. [in Ukrainian].
2. Buslayeva, G.V. (2016). Suchasnyy stan ta tendentsiy rozvytku kolektyvnykh zasobiv rozmishchuvannia v Ukrayni. [Current state and trends in the development of collective accommodation in Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. Vyp. 18. Chast.1. pp. 74-79. [in Ukrainian].
3. Gugul, О. Ya. & Olyvko, О.А. (2018). Rol vyyznogo turyzmu v Ukrayni ta metody yogo stymulyuvannia. [The role of inbound tourism in Ukraine and methods of stimulating it. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University]. Naukovyy visnyk Uzhgorodskogo natsionalnogo universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University., # 22.1. pp. 73-78. [in Ukrainian].
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny. [State Statistics Service of Ukraine]. Retrived from: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Lubitseva, О.О. (2002). Rynok turystychnykh posluh (Heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)] Kyyv: "Alterpres". 320 p. [in Ukrainian].
6. Malska, М.P., Antonyuk, N.V. & Hаnych N.M. [Mizhnarodnyy turyzm і sfera posluh [International tourism and services]: pidruch. Kyyv : Znannia, 661 p. [in Ukrainian].
7. Marynyak, Ya. & Stetsko N. (2021). Stratehichni napryamy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v Ukrayni. [Strategic directions of international tourism development in Ukraine.] Naukovi zapysky.– Proceedings. 2021, no. 2. pp. 108-120. [in Ukrainian].
8. Mylashko, О.H. (2014). Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia yak obyekt statystychnoho vyvchennia. [Collective means of placement as an object of statistical study.] Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. – Bulletin of socio-economic research : zb. nauk. pr. Odesa, # 2(53). pp. 202-206. [in Ukrainian].
9. Mizhnarodnyy imidzh Ukrayny: mify і realiy. International image of Ukraine: myths and realities. Retrived from: http://razumkov.org.ua/additional/analitical_report_NSP3_ukr.pdf. [in Ukrainian].
10. Muzychenko-Kozlovska О.V. (2014). Turystychnyy brendynh: sutnist, skladovi ta perevahy. [Tourism branding: essence, components and benefits] Visnyk Natsionalnogo universytetu. «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". no. 797. pp. 396-402. [in Ukrainian].
11. Romanova, А.А. (2018). Upravlinnya rozvytkom turystychnoy sfery v umovakh zbroynykh konfliktiv. [Management of tourism development in conditions of armed conflict] Elektronne naukove fahove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics» – Electronic scientific professional publication on economic sciences "Modern Economics", no. 9. pp. 93-104. [in Ukrainian].
12. Sazhneva, N.М. & Arsenenko, І.А. (2012). Aktualni napryamy rozvytku konkurentospromozhnoho rynku turyzmu v Ukrayni [Current directions of development of the competitive tourism market in Ukraine]. Ukraynskyy heohrafichnyy zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, no. 1 pp. 40-43. [in Ukrainian].
13. Blanchard, L. (2013). Peace through Tourism / L. Blanchard, F. Higgins-Desbiolles. Abingdon: Routledge, 276 p.
14. Leong, A. (2008). International Tourism and World Peace. Journal of Macau University of Science and Technology. no. 2 (2). pp. 38–44.
15. World Economic Forum, available at: Retrived from: https://www.weforum.org (Accessed 25 June 2018).

Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2022-05-31