Наукові засади організації процесу управління витратами на підприємстві готельно-ресторанної справи


  • Viktoria Odnolko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: витрати, ефективність, результативність, раціональне використання, управління, економічні відносини, рішення, переваги, сутність

Анотація

Стаття присвячена організації процессу управління витратами на підприємствах готельно-ресторанної справи. У статті досліджено та узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності управління витратами підприємств готельно-рестораної справи. Витрати підприємства – це сукупність витрат які виникають у підприємства за певний період часу в процесі  життєдіяльності. Фактично витрати підприємства – оцінка в грошах вартості всіх матеріальних, інформаційних, трудових, природних та фінансових ресурсів, необхідних підприємству для роботи. У статті було розглянуто особливості готельно-ресторанної галузі в Україні як вид економічного дослідження. Розглянуто сутність понять «витрати готелю», «менеджмент готельного господарства», «економічна ефективність» і «критерій економічної ефективності». Надано характеристику особливостей, завдань, цілей, принципів ефективності діяльності підприємств готельно-ресторанної справи. Запропоновані шляхи до еволюції управління витрат підприємства готельно-ресторанної справи. Обґрунтовано принципи оптимізації витрат підприємства, основним завданням якої є контролінг управління витратами основних бізнес-процесів, а основним результатом застосування – істотне підвищення ефективності  підприємства готельно-ресторанної справи для подальшого розвитку підприємства й підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках. 

Були розглянути основні принципи оптимізації витрат, що впливають на фінансову стійкість підприємства  готельно-ресторанної справи, є:

  1. Критерії оцінки діяльності підприємства та доцільності прийнятого рішення повинні функціонально залежати від параметрів процесу надання послуг, базуватися на індивідуальних характеристиках цих параметрів і враховувати силу їх впливу в будь-який період часу.
  2. Параметри – змінна величина, їх значення визначається структурою підприємства. Примусова зміна будь-якого параметру надання послуг однозначно визначає зміну показників діяльності підприємства готельно-ресторанної справи.

3. Показники діяльності підприємства мають характер критеріїв оптимальності – їх вдосконалення за рахунок зміни параметрів наданих послуг (якість і сучасність обладнання, рівень професіоналізму виконавців, новизна і прогрес технологічних процесів і т. д.) і є оптимізацією виробничого, економічного і політичного процесів.

Біографія автора

Viktoria Odnolko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

доцент кафедри «Підприємство та туризм»

Посилання

1. Басюк Т.П., Керанчук Т.Л. Економіка готельно-ресторанного бізнесу. НУХТ, 2018. 360с.
2. Волковська Я.В. Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017. № 2(50). С. 310.
3. Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А. Моніторинг стану управлінського обліку на підприємствах сфери послуг в контексті підвищення ефективності витрат операційної діяльності // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2020. Вип. 5(116). С. 118.
4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 400 с.
5. Друрі К. Управлінський та виробничий облік. Юніті-Дана. 2003. С. 231-245.
6. Коба О.В. Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й економічного аналізу // Причорноморські економічні студії. 2016. № 4. С. 99-103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_4_23 (Дата звернення: 03.05.2022).
7. Лега О.В., Яловега Л.В. Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації // Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. №2. С. 75-80.
8. Лучик С.Д. Особливості автоматизації обліку витрат виробництва // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2014. №4. С. 209-217.
9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.07 р. № 373. URL: http: // www. mfu.gov.uа (Дата звернення: 03.05.2022).
10. Олініченко К.С. Економічні аспекти еволюції поглядів на управління витратами // Вісник Міжнародного слов'янського університету. Економічні науки. 2007. № 1. С. 37-39.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Дата звернення: 04.05.2022).
12. Сопко В., Овсюк Н. Облік витрат на соціальний захист працівників підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2 (91). С. 108-125.
13. Шевчук О. Еволюція наукових підходів до управління витратами // Вісник КНТЕУ. Серія «Облік та аудит». 2009. № 3. С. 77-84.
14. Фоміна О.В. Розвиток функцій управлінського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. С. 117-120.
15. Шмигель О.Є. Управлінський облік та критерії його ефективності на підприємстві // Інноваційна економіка. 2020. № 3–4(83). С. 182-187.

REFERENCES

1. Basyuk, T.P. & Keranchuk T.L. (2018). Ekonomika hotelno-restorannoho biznesu [Economics of hotel and restaurant business]. NUHT, 360. [in Ukraine]
2. Volkovskaya, Ya.V. (2017). Orhanizatsiia upravlinskoho obliku na pidpryiemstvakh hotelno-restorannoho kompleksu [Organization of management accounting at the enterprises of the hotel and restaurant complex]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» - Scientific Bulletin of Uzhgorod University. "Economics" series. 2017. № 2 (50), 310. [in Ukraine]
3. Viter O.M., Kylyn O.V. & Sveleba N.A (2020). Monitorynh stanu upravlinskoho obliku na pidpryiemstvakh sfery posluh v konteksti pidvyshchennia efektyvnosti vytrat operatsiinoi diialnosti [Monitoring the state of management accounting in service enterprises in the context of improving the efficiency of operating costs. State and regions]. Derzhava ta rehiony. Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo» - Economics and Entrepreneurship Series. Vip. 5 (116), 118 [in Ukraine]
4. Golov, S.F. (2018). Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Center for Educational Literature, 400. [in Ukraine]
5. Drury, K. (2003). Upravlinskyi ta vyrobnychyi oblik [Management and production accounting]. Unity Dana, 231-245[in Ukraine].
6. Koba, O.V. (2016). Vytraty pidpryiemstva ta yikh klasyfikatsiia dlia potreb upravlinnia y ekonomichnoho analizu [Enterprise costs and their classification for management and economic analysis]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies. № 4, 99–103. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_4_23 (Access date: 03.05.2022) [in Ukraine].
7. Lega, O.V. & Yalovega, L.V. (2016). Upravlinskyi oblik vytrat vyrobnytstva v umovakh avtomatyzovanoi obrobky informatsii [Management accounting of production costs in terms of automated information processing]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky – Current issues of innovative economy. №2, 75-80 [in Ukraine].
8. Luchyk, S.D. (2014). Osoblyvosti avtomatyzatsii obliku vytrat vyrobnytstva [Features of automation of production cost accounting]. Bukhhalterskyi oblik, analiz i audit – Accounting, analysis and audit. №4, 209-217[in Ukraine].
9. Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti: Nakaz Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy vid 09.07.07 r. № 373 [Methodical recommendations for the formation of the cost of products (works, services) in industry: Order of the Ministry of Industrial Policy of Ukraine from 09.07.07 № 373]. Retrieved from: http: // www. mfu.gov.ua (Application date: 03.05.2022) [in Ukraine].
10. Olinichenko, K.S. (2007). Ekonomichni aspekty evoliutsii pohliadiv na upravlinnia vytratamy [Economic aspects of the evolution of views on cost management]. Visnyk Mizhnarodnoho slovianskoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the International Slavic University. Economic sciences. № 1, 37–39 [in Ukraine].
11. Regulation (standard) of accounting 16 "Expenses": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.12.99, № 318. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Date of application: 04.05.2022).
12. Sopko V. &, Ovsyuk N. (2017). Oblik vytrat na sotsialnyi zakhyst pratsivnykiv pidpryiemstva [Accounting for social protection of employees]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo – Foreign trade: economics, finance, law. № 2 (91), 108-125 [in Ukraine].
13. Shevchuk, O. (2009). Evoliutsiia naukovykh pidkhodiv do upravlinnia vytratamy [Evolution of scientific approaches to cost management]. Visnyk KNTEU. Seriia «Oblik ta audyt» - Bulletin of KNTEU. Accounting and Auditing Series. № 3, 77–84[in Ukraine].
14. Fomina, O.V. (2016). Rozvytok funktsii upravlinskoho obliku [Development of management accounting functions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Vip. 6. Ch. 3, 117-120 [in Ukraine].
15. Shmigel, O.E. (2020). Upravlinskyi oblik ta kryterii yoho efektyvnosti na pidpryiemstvi [Management accounting and criteria for its effectiveness in the enterprise]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy. 2020. № 3–4 (83), 182-187[in Ukraine].

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2022-05-31