Класифікація анімаційних програм у круїзі


  • Andrii Ivanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7691-3012
  • Valentina Oliinyk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: круїз, круїзне судно, анімація, анімаційна програма, розважальна програма, види та форми круїзної анімації

Анотація

У статті досліджено особливості анімаційних програм як складових круїзу з урахуванням перебування туристів на борту судна та у портах - місцях його транзитних зупинок.

Анімація на круїзному судні є важливою складовою круїзу і має певні відмінності від звичайних анімаційних програм, які реалізується у туристичній діяльності.

Практика здійснення анімаційної діяльності на круїзних суднах передбачає, що мета в плані впливу анімаційних програм на туриста досягається при дотриманні особливих умов.

Виокремлено види круїзної анімаційної діяльності як особливого виду розважальних програм для круїзів.

З’ясовано, що управління анімаційною службою на різних круїзних суднах має певні особливості і залежить від маршруту, матеріально-технічного оснащення судна та контингенту туристів, але загальна структура управління анімаційною службою в цілому є лінійною і підпорядковується головному менеджеру анімаційної служби.

Розглянуто особливості організації анімаційних програм на різних круїзних суднах круїзної компанії «Costa Cruises».

Мета здійснення впливу анімаційних програм на туристів досягається шляхом реалізації певних об’єктивних та суб’єктивних умов, серед яких головними є якість програм та задіяних в цих програмах аніматорів, матеріальної бази судна та психологічних умов взаємодії туриста та аніматора.

Розроблено авторську класифікацію анімаційних програм за структурою, видами та формами в залежності від класу та типу круїзного судна, маршруту круїзу та потреб туристів.

Біографії авторів

Andrii Ivanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Valentina Oliinyk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.геог.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2008. 197 с.
2. Ведмідь Н.І., Мельниченко С.В. Організація дозвілля туристів: навч. посіб. К.: КНТЕУ, 2008. 85 с.
3. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: навч. посіб. К.: Вид-во ФПУ, 2007. 188 с.
4. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 368 с.
5. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності: Підручник К.: Фенікс, 2017. 264 с.
6. Михайліченко Г.І., Єременко А.Ю. Організація туристичних подорожей: навч. посіб. К.: Знання, 2018. 392 с.
7. Михайліченко Г.І. Туроперейтинг: підручник. К.: Київ. нац. тогр.-екон. ун-т, 2018. 304 с.
8. Türkay, O., Korkutata, A., Yılmaz, Ö. (2018). Does Animation Services Really Matter? Place of Animation Services in the Perceived Quality-Overall Satisfaction Model. Journal of Tourism and Services 9(16): 14-30. DOI: https://doi.org/10.29036/jots.v9i16.40.
9. Uysal, M. (2003). Satisfaction components in outdoor recreation and tourism settings. e-Review of Tourism Research, 1(3), 35-38.
10. Pekovic, S., Djekic, A., Markovic, V., Bojbasa, M., & Perovic, D. (2019). The influence of animation programmes on tourists' satisfaction: the role of animators. Sport Mont, 17(3), 113-115. DOI: 10.26773/smj.191020.
11. Дюмазедье Ж.Р. На пути к цивилизации досуга. Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические исследования. 1993. № 1. С. 83-88.
12. Факторіальні складові розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу: Колективна монографія. Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2022. С. 178-214.
13. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 с.
14. Іванов А.М. Легалізація грального бізнесу та готельна індустрія: точки дотику // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. №4 (73). 2020. С. 120-133. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-4-119-133.
15. Digital technology in the management of quality service in tourism business Nezdoyminov, S., Bedradina, G., Ivanov, A. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, 9(1), PP. 1865-1869. [in India].
16. Іванов А.М. Інституціональні засади взаємодії суб’єктів ринку морського круїзного туризму // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. №3 (68). 2019. С. 100-112.
17. Круїзна компанія «Сosta Gruises» [Електронний ресурс]. URL: //center.cruises/uk/companies/costa-cruises/
18. Іванов А.М. Перспективи функціонування морського круїзного туризму. Бізнес-навігатор. 2015. №1 (36). С. 145-151.

REFERENSES

1. Baylik, S.І. & Kravets, O.M. (2008). Organіzatsіya anіmatsіynikh poslug v turizmі: navch. posіb. [Organization of animation services in tourism: textbook. way]. Kharkіv: KhNAMG. 197. [in Ukrainian].
2. Vedmіd, N.І. & Melnychenko, S.V. (2008). Organіzatsіya dozvіllya turistіv: navch. posіb. [Organization of leisure tourists: textbook. way]. K.: KNTYeU, 85. [in Ukrainian].
3. Kilimistiy, S.M. (2007). Anіmatsіya v turizmі: navch. posіb. [Animation in tourism: textbook. way.]. K.: Vid-vo FPU, 188. [in Ukrainian].
4. Malska, M.P. & Khudo, V.V. (2016). Turistichniy bіznes: teorіya ta praktika. Pіdruchnik [Tourism business: theory and practice. Textbook]. K.: Tsentr uchbovoї lіteraturi, 368. [in Ukrainian].
5. Sokol, T.G. (2017). Organіzatsіya turistichnoї dіyalnostі: Pіdruchnik [Organization of tourist activity: Textbook]. K.: Fenіks, 264. [in Ukrainian].
6. Mikhaylіchenko, G.І. & Єremenko A.Yu. (2018). Organіzatsіya turistichnikh podorozhey: navch. posіb. [Organization of tourist trips: textbook. way.]. K.: Znannya, 392. [in Ukrainian].
7. Mikhaylіchenko, G.І. (2018). Turopereyting: pіdruchnik [Tour rating: a textbook]. K.: Kiїv. nats. togr.-ekon. un-t, 304. [in Ukrainian].
8. Türkay, O., Korkutata, A. & Yılmaz, Ö. (2018). Does Animation Services Really Matter? Place of Animation Services in the Perceived Quality-Overall Satisfaction Model. Journal of Tourism and Services 9(16): 14-30. DOI: https://doi.org/10.29036/jots.v9i16.40.
9. Uysal, M. (2003). Satisfaction components in outdoor recreation and tourism settings. e-Review of Tourism Research, 1(3), 35-38.
10. Pekovic, S., Djekic, A., Markovic, V., Bojbasa, M., & Perovic, D. (2019). The influence of animation programmes on tourists' satisfaction: the role of animators. Sport Mont, 17(3), 113-115. DOI: 10.26773/smj.191020.
11. Dyumazede Zh.R(1993). Na puti k tsivilizatsii dosuga [Towards a civilization of leisure]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Sotsialno-politicheskie issledovaniya. № 1. S. 83-88. [in Russian]
12. Faktorіalnі skladovі rozvitku turistichnogo і gotelno-restorannogo bіznesu: Kolektivna monografіya (2022). [Factorial components of tourism and hotel and restaurant business development]. Kiїv: FOP Gulyaєva V.M., 178-214. [in Ukrainian].
13. Organіzatsіya ta modelyuvannya protsesіv rozvitku gotelno-restorannogo bіznesu [Organization and modeling of hotel and restaurant business development processes] (2019). Kolektivna monografіya. Odesa: ONMU, 283. [in Ukrainian].
14. Іvanov, A.M. (2020). Legalіzatsіya gralnogo bіznesu ta gotelna іndustrіya: tochki dotiku [Legalization of the gambling business and the hotel industry: points of contact]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of methods of management and entrepreneurship of transport, №4 (73). 120-133. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-4-119-133. [in Ukrainian].
15. Nezdoyminov S., Bedradіna G. & Іvanov A. (2019). Tsifrovі tekhnologії v upravlіnnі yakіsnim obslugovuvannyam u turistichnomu bіznesі [Digital technology in the management of quality service in tourism business]. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 9(1). 1865-1869.
16. Іvanov A.M. (2019). Іnstitutsіonalnі zasadi vzaєmodії sub’єktіv rinku morskogo kruїznogo turizmu [Institutional principles of interaction of sea cruise tourism market participants]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of methods of management and entrepreneurship of transport. №3 (68). 100-112. [in Ukrainian].
17. Kruїzna kompanіya «Sosta Gruises». Retrieved from: https://center.cruises/uk/companies/costa-cruises/
18. Іvanov, A.M. (2015). Perspektivi funktsіonuvannya morskogo kruїznogo turizmu [Prospects for the functioning of sea cruise tourism]. Bіznes-navіgator. №1 (36). 145-151. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-05-31

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##