Основні форми міжнародної інтеграційної взаємодії


  • Nina Yarovа Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-9703-3305
  • Olha Vorkunova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2451-5853
Ключові слова: світова та міжнародна економіка, економіка зарубіжних країн, форми міжнародної інтеграційної взаємодії.

Анотація

У статті розглядається міжнародна інтеграція та основні форми міжнародної інтеграційної взаємодії.

Інтеграція та глобалізація стають все більш значущими в економічному розвитку.

В даний час жодна держава не може існувати ізольовано від інших, не вдаючись до взаємної співпраці. У діяльності будь-якої країни присутня зовнішньоекономічна та зовнішньополітична взаємодія із зарубіжними країнами.

Наявність історично сформованих та досить міцних економічних зв'язків між країнами багато в чому визначає доцільність та можливість інтегрування. Загальні економічні інтереси та проблеми, які набагато ефективніше можуть бути вирішені спільними зусиллями, також мають велике значення.

Під інтеграцією зазвичай розуміється процес, у ході якого наростаюча економічна взаємозалежність двох чи кількох країн переростає у зрощування національних ринків товарів, послуг, капіталів та робочої сили і на цій основі формується цілісний ринковий простір.

Інтеграція у широкому сенсі – це об'єднання деяких частин у єдину цілісність. Поняття «інтеграція», як і процес інтеграції, виникло науковому обороті наприкінці ХІХ – початку XX в. Відомо, що термін «інтеграція» у перекладі з латинської означає відновлення, з'єднання, поповнення, а integer – цілий, цілісний. Отже, інтеграція означає процес, у результаті якого формуються єдність і цілісність системи з урахуванням об'єднання і зближення, т. е. отримання цілого з окремих частин, які взаємно доповнюють одне одного, створюючи якісно нову освіту.

Актуальність теми статті пов'язана з тим, що інтеграційні процеси стають невід'ємною частиною глобалізації світової економіки, що зростає. Вони являють собою якісно нову форму міждержавної взаємодії та мають кінцеву мету прискорення темпів економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності країн-учасниць інтеграційних процесів.

Біографії авторів

Nina Yarovа, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

К.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Olha Vorkunova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

К.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Посилання

1. Алейнікова О. В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального регулювання сфери економічних відносин // Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2. С. 8–13.
2. Голіков А. П. Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 464 с.
3. Липов В. В. Міжнародна економічна інтеграція: практикум. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2016. 202 с.
4. Приходько, І. В. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції. Економічний аналіз : зб. наук. праць / головний редактор В. А. Дерій. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. Том 19. № 1. С. 91–100.
5. Саблук П. Т., Власов В. І., Біленький О. Ю. Регіональна інтеграція. Київ: Ін-т аграр. Економіки. 2010. 364 с.
6. Світова та європейська інтеграція / за ред. проф. Я. Малика. Львів, 2005. 540 с.
7. Філіпенко А. С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс // Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2016. Вип. 23 (3). С. 54–61.
8. Borot J., Engert O., Salazar P. Tailoring your integration approach to specific deals. McKinsey Insights. 2017. URL: https://www.mckinsey.com /business-functions/organization/our-insights/tailoring-your-integration-approachto-specific-deals (дата звернення: 15.07.2022).
9. Dent C. M. & Dosch J. The Asia-Pacific, Regionalism and the Global System. 2012. 304 с. (Edward Elgar Publishing). (ISBN 9781781004463).
10. Dreher A. Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. Applied Economics. 2006. № 38 (10). Р. 1091–1110.
11. Friedman J. Oligopoly Theory. Cambridge. 1989. 20. KOF Index of Globalization. URL: http://globalization.kof.ethz.ch (дата звернення: 15.07.2022).
12. Hosny А. S. Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature. International Journal of Economy, Management and Social Sciences. 2013. pp. 133–155.
13. Jager H. & Jepma C. Introduction to International Economics. 2nd edition, London, 2011. 406 p.
14. Thompson H. International Economics. Global Market and Competition. 3rd edition. New JerseySingapore, 2011. 437 p.
15. Yeo D. & Adou J. Y. Harmonisation statistique et integration africaine // Revue afiricaine de l'Int6gration. Vol. 2, No. 1. 2008. Janvier.

References

1. Alejnikova, O. V. (2014). Mizhnarodna ekonomichna integhracija jak proces nadnacionaljnogho reghuljuvannja sfery ekonomichnykh vidnosyn [International economic integration as a process of supranational regulation of economic relations]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj. vol. 2. pp. 8–13 [in Ukrainian].
2. Gholikov, A. P. (2017). Ekonomika zarubizhnykh krajin [Economy of developed countries]. Kyjiv: «Centr uchbovoji literatury» [in Ukrainian]
3. Lypov, V. V. (2016) Mizhnarodna ekonomichna integhracija: praktykum [International economic integration: workshop. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznecja [in Ukrainian].
4. Prykhodjko, I. V. (2015). Teoretychni koncepciji mizhnarodnoji ekonomichnoji integhraciji [Theoretical concepts of international economic integration]. Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. pracj / gholovnyj redaktor V. A. Derij. Ternopilj: Vydavnycho-polighrafichnyj centr Ternopiljsjkogho nacionaljnogho ekonomichnogho universytetu «Ekonomichna dumka» vol. 19. no. 1. pp. 91–100 [in Ukrainian].
5. Sabluk, P. T., Vlasov, V. I. & Bilenjkyj, O. Ju. (2010). Reghionaljna integhracija [Regional integration]. Kyjiv: In-t aghrar. Ekonomiky (in Ukrainian).
6. Ja. Malyk (ed.) (2005). Svitova ta jevropejsjka integhracija [Global and European integration]. Ljviv [in Ukrainian].
7. Filipenko, A. S. (2016). Mizhnarodna ekonomichna integhracija: suchasnyj teoretychnyj dyskurs. [International economic integration: modern theoretical discourse]. Naukovyj visnyk Dyplomatychnoji akademiji Ukrajiny. vol. 23 (3). pp. 54–61 [in Ukrainian].
8. Borot, J., Engert, O. & Salazar, P. (2017). Tailoring your integration approach to specific deals. McKinsey Insights. URL: https://www.mckinsey.com /business-functions/organization/our-insights/tailoring-your-integration-approachto-specific-deals (дата звернення: 15.07.2022).
9. Dent, C. M. & Dosch, J. (2012). The Asia-Pacific, Regionalism and the Global System. 304 p. (Edward Elgar Publishing).
10. Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. Applied Economics. № 38 (10). Р. 1091–1110.
11. Friedman, J. (1989). Oligopoly Theory. Cambridge. 20. KOF Index of Globalization. URL: http://globalization.kof.ethz.ch (дата звернення: 15.07.2022).
12. Hosny, А. S. (2013). Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature. International Journal of Economy, Management and Social Sciences. PP. 133–155.
13. Jager, H. & Jepma, C. (2011). Introduction to International Economics. 2nd edition, London, 406 p.
14. Thompson, H. International Economics. Global Market and Competition. 3rd edition. New JerseySingapore, 2011. 437 p.
15. Yeo, D. & Adou, J. Y. (2008). Harmonisation statistique et integration africaine // Revue afiricaine de l'Int6gration. Vol. 2, No. 1. Janvier.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2022-09-30