Економіко-правові механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг


  • Iuliiа Bondar Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна https://orcid.org/0000-0003-2269-6208
  • Nina Lehinkova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7040-2043
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), підприємства-суб’єкти ЗЕД, механізм правового регулювання, економічний механізм, державне регулювання.

Анотація

У результаті дослідження встановлено, що важливою частиною організації системи міжнародних зв’язків підприємств сфери послуг є створення механізму організаційно-економічного забезпечення. Важливим завданням у період поглиблення глобалізації є розробка ефективного економіко-правового механізму, спрямованого на нівелювання проблем, пов’язаних із збільшенням усіх видів ресурсів для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг. Розглянуто підходи зовнішньоекономічної діяльності крізь призму економічних функцій підприємства щодо співпраці з іноземними партнерами на зовнішніх ринках. Встановлено, що важливою частиною організації системи міжнародних зв’язків підприємств сфери послуг є створення організаційно-економічного механізму забезпечення ЗЕД. Цей механізм діє в контексті інтеграційних процесів як чинник ефективної діяльності та конкурентоспроможності підприємств сфери послуг на міжнародних ринках. Тому підприємства сфери послуг слід розглядати як соціально-правову та економічну систему мікрорівня з її внутрішніми компонентами, які мають як постійні, так і періодичні зовнішні зв’язки та взаємодії. Охарактеризовано структуру організаційно-економічного механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства та сформовано сукупність структурних елементів організаційно-економічного механізму підприємства-суб’єкта ЗЕД, що забезпечують його внутрішнє та зовнішнє середовище, яке ніколи не стабільна зовнішньоекономічна діяльність. Аналізуючи структуру механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності та господарської діяльності в цілому, видно, що нагальною потребою на сучасному етапі розвитку економіки є створення оптимально збалансованої системи регулювання, яка дозволить ефективно поєднувати економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні форми, методи, засоби регуляції.

Біографії авторів

Iuliiа Bondar, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна

к.екон.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки

Nina Lehinkova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.екон.н., доцент кафедри менеджменту та економіки

Посилання

1. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України: Монографія/За ред. О.О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. 392 с.
2.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України в редакції від 07 лютого 2019 р. No 959-XII, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
3.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. No 436-ІV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4.Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: Монографія/ Ю.Г.Козак, Н.В.Притула та ін. К.: Центр учбової літератури, 2016. 240с.
5.Завгородній А.В. Принципи зовнішньоекономічної діяльності: національні та регіональні виміри // Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. No 1. С. 85-93.
6.Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 247 с.
7.Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навч. посібник. Суми: ВТД «Уні-верситетська книга», 2005. 536 с. 8.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб-ник. Xарків : Консум, 2002. 160 с.
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP METHODS ON TRANSPORT, No 3 (80), 2022DEVELOPMENT OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP METHODS ON TRANSPORT, No 3 (80), 202248
9.Вівчевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. Львів: Афіша, 2004. 140 с.
10.Алексєєва Т.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення ЗЕД під-приємства // Вісник НТУ «ХПІ», 2013. No 7 (981). С. 3-9.
11.Домбровська С.М. Напрями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісник НУЦЗУ. Сер. Державне управління. 2017. Вип. 1(6). С. 114-119.
12.Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: Монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 372 с.
13.Про міжнародні договори України: Закон України в редакції від 26 січня 2021 р. No 1135-IX, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua›go/2154-17
14.Про режим іноземного інвестування: Закон України в редакції від 17 грудня 2020 р. No 1116-IX, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua›go/2857-17.
15.Бондар Ю.А., Легінькова Н.І. Основні фактори структурних зрушень міжнародної торгівлі послугами в умовах розвитку світового господар-ства // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. No 4. С. 19-24.
16.Бондар Ю.А. Регулювання і контроль міжнародних інвестиційних про-цесів // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформа-ційної економіки: Зб. наук. праць та матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2016 р. Дніпро, 2016. С. 47-52.
17.Гуцалюк О.М. Взаємозв’язок ієрархічної структури технологій управління з рівнями технологічної зрілості підприємства //Управління роз-витком: Зб. наук. робіт.Харків: ХНЕУ, 2011. No 21 (118). С.61-63.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2022-09-30