Формування транспортно-логістичного річкового кластеру як шлях покращення внутрішньої водної галузі України


  • Olga Afanasieva Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5114-4798
  • Svitlana Grechka Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5114-4798

Анотація

У статті було розглянуто необхідність та значення формування транспортно-логістичного річкового кластеру в Україні. Продемонстровано перелік проблем, які гальмують розвиток річкової сфери у країні. Було висвітлено трактування поняття «кластер», основні переваги та особливості транспортно-логістичного кластеру. Оскільки створення кластеру – це кропіткий процес, представлено аспекти, на які необхідно звернути увагу на етапі планування. Були сформульовані основні завдання, на реалізацію яких може бути спрямоване функціонування кластеру. Також виділено чотири основні види проектів, які може реалізовувати транспортно-логістичний кластер у своїй діяльності – це інфраструктурні, інноваційні, освітні та проект «зелена логістика». Дані проекти вирішують важливі питання не тільки окремого кластеру, але й можуть сприяти розвитку галузі та країни в цілому.

Запропоновано структурну модель формування транспортно-логістичного річкового кластеру, яка включає підприємства різних спеціалізацій: судноплавні, фінансові, стивідорні, логістичні, митні склади, освітні заклади. Було проаналізовано роботу та досвід відомих зарубіжних транспортно-логістичних кластерів, таких як «Валенсія» та «Франкфурт», що дає інформаційну підтримку для ефективної побудови стратегії розвитку українського кластеру. Також представлений можливий позитивний ефект від реалізації діяльності кластеру для різних рівнів: влади, учасників кластеру та громадськості. Зроблено висновки та визначено перспективи подальших досліджень відносно організації транспортно-логістичного річкового кластера.

Біографії авторів

Olga Afanasieva, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри «Менеджмент і маркетинг»

Svitlana Grechka, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Master’s students of the specialty 073 “Management”

Посилання

1. Проект Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року та плану заходів з її реалізації. URL: https://mtu.gov.ua/news/32856.html.
2. Гуржій Н.М., Городова А.В., Одинець Т.Є. Річковий транспорт України: проблеми та перспективи розвитку // Економіка і суспільство, 2016. Вип. 3. С. 61-65.
3. European Network of Maritime Clusters. URL: http://www.europeannetwork-of-maritime-clusters.eu/member.
4. Портер М. Конкурентна стратегія: Техніки аналізу галузей і конкурентів. К.: Наш формат, 2020. 424 с.
5. Sheffi Y. Logistics Clusters: delivering value and driving growth. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2012. 304 с. URL: http://web.mit.edu/sheffi/www/documents/LogisticsClustersPressRelease.pdf.
6. Каніщенко Н.Г. Економічні передумови формування кластерних систем в Україні // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки Донецького економіко-гуманітарний інституту МОН України та Інституту економіко-правових досліджень НАН України, 2008. Вип. 1. С. 297-302.
7. Коваленко С.І. Стратегічне управління розвитком транскордонних кластерних систем: єврорегіональний вимір. Монографія. Одеса: НУ "ОМА", 2019. 680 с.
8. Постан М.Я., Столяров Г.П. Исследование источников эффективности транспортно-логистических кластеров и путей их реализации // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015. № 3(3). С. 43-51.
9. Сич Є.М., Бойко О.В. Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2013. № 1 (64). С. 91-103.
10. Тищенко О.М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції // Теоретичні та практичні питання економіки, 2010. Вип. 21. С. 74-80.
11. Швецов А. Пространственный кластер как инструмент активизации инновационного развития // Проблемы теории и практики управления, 2014. №4. С. 51-61.
12. Rebitzer D.W. The European Logistics Market, Europe Real Estate Yearbook, 2017. 35 р.
13. Sorensen S.Y. EMCC case studies. Transport&Logistics sector: Padborg cluster, Denmark. Kopenhagen: Danish Technological Institute, 2018. 28 р.
14. Partola A. Research on functioning conditions of enterprises of inland water transport of Ukraine: problems and prospects // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2018. Вип. 2 (14). С. 41-48.
15. Про кластери в Україні і світі. URL: http://business100.ks.ua/pro-klasteri-v-ukrayini-ta-sviti/.
16. EU Cluster Portal. URL: http://ec.europa.eu/growth/ smes/cluster/index _en.htm.
17. Попова Н.В. Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону // Бізнес-інформ, 2013. № 8. С. 63–67. URL: http://www.business-inform.net/pdf/2013/8_0/63_67.pdf.
18. Fundación Valenciaport. URL: https://www.fundacion.valenciaport.-com/en/about-us/.
19. Ковтун Т., Смокова Т. Створення мережі транспортно-логістичних центрів – перспективний шлях розвитку транспортно-логістичної системи України // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2020. Bип. 35. С. 156-168.
20. Позиції України в рейтингу екологічної ефективності у 2018 році. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci.
21. Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/rlasteru-daf36.pdf.

REFERENCES

1. Proekt Stratehii rozvytku vnutrishnoho vodnoho transportu Ukrainy na period do 2031 roku ta planu zakhodiv z yii realizatsii [Draft Strategy for the Development of Inland Water Transport of Ukraine for the period until 2031 and a plan of measures for its implementation]. Retrieved from: https://mtu.gov.ua/news/32856.html [in Ukrainian].
2. Gurzhy, N.M., Horodova, A.V. & Odinets, T.E. (2016). Richkovyi transport Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku [River transport of Ukraine: problems and development prospects]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, № 3. P. 61-65 [in Ukrainian].
3. European Network of Maritime Clusters. Retrieved from: http://www.europeannetwork-of-maritime-clusters.eu/member [in Ukrainian].
4. Porter M. (2020). Konkurentna stratehiia: Tekhniky analizu haluzei i konkurentiv [Competitive strategy: Techniques of industry and competitor analysis]. K.: Nash format. 424 p. [in Ukrainian].
5. Sheffi, Y. (2012). Logistics Clusters: delivering value and driving growth. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 304 с. Retrieved from: http://web.mit.edu/sheffi/www/documents/LogisticsClustersPressRelease.pdf. .
6. Kanishchenko, N.G. (2008). Ekonomichni peredumovy formuvannia klasternykh system v Ukraini [Economic prerequisites for the formation of cluster systems in Ukraine]. Prometei: rehionalnyi zbirnyk naukovykh prats z ekonomiky Donetskoho ekonomiko-humanitarnyi instytutu MON Ukrainy ta Instytutu ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy. Prometei: regional collection of scientific economic articles of the Donetsk Economic and Humanitarian Institute of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. № 1. P. 297-302. [in Ukrainian].
7. Kovalenko, S.I. (2019). Stratehichne upravlinnia rozvytkom transkordonnykh klasternykh system: yevrorehionalnyi vymir. [Strategic management of the development of cross-border cluster systems: Euroregional dimension]. Monohrafiia. Odesa: NU "OMA". 68 p. [in Ukrainian].
8. Postan, M.Ia. & Stoliarov, H.P. (2015). Yssledovanye ystochnykov эffektyvnosty transportno-lohystycheskykh klasterov y putei ykh realyzatsyy [Research on the sources of efficiency of transport and logistics clusters and ways of their implementation]. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi – Eastern European journal of advanced technologies. № 3(3). P. 43-51 [in Russian].
9. Sych, E.M. & Boiko, O.V. (2013). Lohistychno-klasternyi pidkhid do rozvytku transportnoho rynku [Logistic-cluster approach to the development of the transport market]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv State University of Technology. № 1 (64). P. 91-103 [in Ukrainian].
10. Tyshchenko, O.M. (2010). Klastery yak vektor rozvytku ekonomiky: orhanizatsiia, sutnist i kontseptsii [Clusters as a vector of economic development: organization, essence and concepts]. Teoretychni ta praktychni pytannia ekonomiky – Theoretical and applied issues of economics. № 21. P. 74-80 [in Ukrainian].
11. Shvetsov, A. (2014). Prostranstvennyi klaster kak instrument aktyvizatsyy innovatsyonnoho razvytyia. [Spatial cluster as a way for activating innovative development] . Problemy teoryy y praktyky upravlenyia – Poblems of the theory and practice of management. № 4. P. 51-61. [in Russian].
12. Rebitzer, D.W. (2017). The European Logistics Market. Europe Real Estate Yearbook. 35 p.
13. Sorensen, S.Y. (2018). Transport&Logistics sector: Padborg cluster, Denmark. Kopenhagen: Danish Technological Institute. 28 p.
14. Partola A. (2018). Research on functioning conditions of enterprises of inland water transport of Ukraine: problems and prospects. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economic and management. № 2 (14). P. 41-48.
15. Pro klastery v Ukraini i sviti. [About clusters in Ukraine and in the world]. Retrieved from: http://business100.ks.ua/pro-klasteri-v-ukrayini-ta-sviti/. [in Ukrainian].
16. EU Cluster Portal. Retrieved from: http://ec.europa.eu/growth/ smes/cluster/index _en.htm.
17. Popova N.V. (2013). Klastery yak osnova innovatsiinoho rozvytku transportno-lohistychnoi systemy rehionu [Clusters as the basis of innovative development of the transport and logistics system of the region]. Biznes-inform – Business-inform № 8. P. 63–67. Retreived from: http://www.business-inform.net/pdf/2013/8_0/63_67.pdf.67 [in Ukrainian].
18. Fundación Valenciaport. Retrieved from: https://www.fundacion.valenciaport.-com/en/about-us/.
19. Kovtun, T. & Smokova, T. (2020). Stvorennia merezhi transportno-lohistychnykh tsentriv – perspektyvnyi shliakh rozvytku transportno-lohistychnoi systemy Ukrainy [Creation of a network of transport-logistics centers - a promising way of development of the transport-logistics system of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» Collection of research papers DUIT. Series "Transport systems and technologies". № 35. P. 156-168. [in Ukrainian].
20. Pozytsii Ukrainy v reitynhu ekolohichnoi efektyvnosti u 2018 rotsi [Positions of Ukraine in the rating of environmental efficiency in 2018]. Retreived from: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci. [in Ukrainian].
21. Priorytety derzhavnoi polityky rozvytku promyslovykh klasteriv v Ukraini. [Priorities of state policy for the development of industrial clusters in Ukraine]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen – National Institute for Strategic Achievements. Retreived from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/rlasteru-daf36.pdf. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2022-09-30