Роль транспортного обслуговування у розвитку індустрії туризму


  • Viktoriya A. Khudaverdiyeva Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0100-5079
Ключові слова: transport service, tourism, auxiliary services, types of transport services, tourism industry

Анотація

У статті розглянуто особливості транспортного обслуговування туристів, їх розміщення, а також розкрито основні аспекти продажу основних та допоміжних послуг, внаслідок чого виявлено роль транспортного обслуговування в індустрії туризму. Мета статті полягає у визначенні ролі транспортного обслуговування у розвитку індустрії туризму та обґрунтуванні необхідності удосконалення транспортного обслуговування на території України з урахуванням досвіду зарубіжних розвинених країн. У дослідженні розкривається роль транспортного обслуговування у розвитку індустрії туризму. Транспорт, завдяки своїй ролі у переміщенні товарів та людей, надає вирішальний вплив на інші галузі світової економіки, включаючи міжнародний туризм. Транспортне обслуговування надає прямий вплив на соціальну сферу, впливаючи та забезпечуючи подорожі. Розвиток туризму та транспорту – це дві взаємопов'язані проблеми: туристи потребують транспортних послуг, за які вони платять зі свого бюджету, щоб вони були безпечними, швидкими та комфортними. Їм доводиться обирати між чотирма основними видами транспорту: залізничним, водним, автомобільним, повітряним. Отже, з розвитком міжнародного туризму розвиваються міжнародні перевезення. Залізничний транспорт відіграє важливу роль у туризмі, виступаючи одночасно і способом пересування, та окремою туристичною атракцією, проте обсяги залізничних перевезень у туризмі сьогодні неухильно знижуються. Зокрема, у статті розглядаються сучасні тренди у розвитку залізничних перевезень у туризмі та географія цього виду транспорту в туристичному сегменті. Європейський макрорегіон відрізняється найбільшою часткою залізничних пасажирських перевезень у туризмі, у зв'язку з цим виділено найбільш значні європейські залізничні транспортні компанії та дано їх характеристику.

Біографія автора

Viktoriya A. Khudaverdiyeva, Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму

Посилання

1. Писаревський І. М. Туризм як національний пріоритет: монографія. Харків : ХНАМГ. 2019. 284 с.
2. Бараш Ю. С. Розвиток залізничного туризму в Україні // Проблеми економіки транспорту: збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2018. Вип. 8. С. 7–11.
3. Hannam K., Hannam G., Butler C. M. Annals of Tourism Research. 2020. № 44. P. 171-185. doi: 10.1016- /J.annals.2020.09.010.
4. Статистичні дані щодо перетину українського кордону громадянами інших держав. 2021. Державне Агентство Розвитку Туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements
5. Кількість перевезених пасажирів в Україні за видами транспорту. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua
6. Туристичний барометр України: інфографіка. URL: http://www.ntoukraine. org/assets/f iles/ntou-barometer-poster-2020.pdf
7. Hsu Y. L., Ting Y. S., Chen K. Y. Global travel trend in rail tourism devel-opment. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 11. P. 536–541.
8. Khalipova N. V. International logistics systems design and effectiveness evaluation. Наука та прогрес транспорту // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2018. № 4 (58). С. 142-152. doi: 10.15802-/STP2018/49222.
9. Дестинація. URL: https://www.uk.m.wikipedia.org
10. UNWTO: звіт. Доступність основних дестинацій по транспортним коридорам. URL: https://www.atorus./news/press-centre/new/54073.html
11. Reis A.C., Lovelock В., Jellum С. Linking tourism products to enhance cycle tourism: the case of the Taieri Gorge railway and the Otago Central rail trail, New Zealand. Tourism Review International. 2019. Vol.18. №1. Pp. 57-69.
12. Reis A.C., Jellum С. Rail trail development: A conceptual model for sustainable tourism // Tour¬ism Planning & Development. 2021. Vol.9. № 2. Pp. 133-147.
13. Willard P., Beeton S. Low impact experiences: Developing successful rail trail tourism. Tour¬ism Planning & Development. 2020. Vol.7. №1. Pp. 5-13.
14. UNWTO. Показники транспортного обслуговування туристів. 2020. URL: https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a-call-for-action-for-tourisms-
15. Альошинський Є. С., Балака Є. І. Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали 9-ї Міжнародної науково-практична конференція. УкрДАЗТ. Коктебель. 2021. С. 87–89.
16. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. UNWTO. URL: http://www.unwto.org/.
17. Talbot J.F. Public participation in rail-trail planning: two case studies // Managing Urban and Highuse Recreation Settings: Selected Papers. 2020. Pp. 13-18.
18. VanBlarcom В., Janmaat J. Comparing the costs and health benefits of a proposed rail trail // Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. 2021. Vol.5. №2. Pp. 187-206.

REFERENCES

1. Pysarevs'kyj, I. M. (2019). Turyzm iak natsional'nyj priorytet: monohrafiia [Tourism as a national priority: monograph]. Kharkiv: KhNAMH. 2019. 284 p. [in Ukrainian].
2. Barash, Yu. S. (2018). Rozvytok zaliznychnoho turyzmu v Ukraini [Development of railway tourism in Ukraine]. Problemy ekonomiky transportu: zbirnyk naukovykh prats' Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu im. akademika V. Lazariana. Dnipropetrovs'k - Problems of transport economy: a collection of scientific works of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. Dnipropetrovs. Vyp. 8. P. 7–11. [in Ukrainian].
3. Hannam, K., Hannam, G. & Butler, C. M. (2020). Annals of Tourism Research. № 44. P. 171-185. doi: 10.1016- /J.annals.2020.09.010.
4. Statystychni dani schodo peretynu ukrains'koho kordonu hromadianamy inshykh derzhav [Statistical data on the crossing of the Ukrainian border by citizens of other states]. 2021. Derzhavne Ahentstvo Rozvytku Turyzmu -State Tourism Development Agency. Retrieved from: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements [in Ukrainian].
5. Kil'kist' perevezenykh pasazhyriv v Ukraini za vydamy transportu [Number of transported passengers in Ukraine by types of transport]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy - State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
6. Turystychnyj barometr Ukrainy: infohrafika [Tourist barometer of Ukraine: infographic]. Retrieved from: http://www.ntoukraine.org/assets/f iles/ntou-barometer-poster-2020.pdf [in Ukrainian].
7. Hsu, Y. L., Ting, Y. S. & Chen, K. Y. (2020). Global travel trend in rail tourism devel-opment. Aktual'ni problemy ekonomiky- Actual problems of the economy. 2020. № 11. P. 536–541. [in Ukrainian].
8. Khalipova, N. V. (2018). International logistics systems design and effectiveness evaluation. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. № 4 (58). P. 142-152. doi: 10.15802-/STP2018/49222.
9. Destynatsiia. Retrieved from: https://www.uk.m.wikipedia.org [in Ukrainian].
10. UNWTO: zvit. Dostupnist' osnovnykh destynatsij po transportnym korydoram [UNWTO: Report. Accessibility of major destinations along transport corridors]. Retrieved from: https://www.atorus./news/press-centre/new/54073.html
11. Reis, A.C., Lovelock, V. & Jellum, S. (2019). Linking tourism products to enhance cycle tourism: the case of the Taieri Gorge railway and the Otago Central rail trail, New Zealand. Tourism Review International. Vol.18. №1. Pp. 57-69.
12. Reis, A.C. & Jellum, S. (2021). Rail trail development: A conceptual model for sustainable tourism. Tourism Planning & Development. Vol.9. № 2. Pp. 133-147.
13. Willard, P., Beeton, S. (2020). Low impact experiences: Developing successful rail trail tourism. Tourism Planning & Development. Vol.7. №1. Pp. 5-13.
14. UNWTO. Pokaznyky transportnoho obsluhovuvannia turystiv - UNWTO. Indicators of transport services for tourists. 2020. Retrieved from: https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a-call-for-action-for-tourisms-
15. Al'oshyns'kyj, Ye. S. & Balaka, Ye. I. (2021). Peredumovy stvorennia transportno-lohistychnykh klasteriv u mezhakh mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [Prerequisites for the creation of transport and logistics clusters within international transport corridors]. Problemy mizhnarodnykh transportnykh korydoriv ta iedynoi transportnoi systemy Ukrainy: materialy 9-i Mizhnarodnoi naukovo-praktychna konferentsiia - Problems of international transport corridors and the unified transport system of Ukraine: materials of the 9th International Scientific and Practical Conference. UkrDAZT. Koktebel'. P. 87–89. [in Ukrainian].
16. Ofitsijnyj sajt Vsesvitn'oi turystychnoi orhanizatsii [Official website of the World Tourism Organization]. UNWTO. Retrieved from: http://www2.unwto.org/.
17. Talbot, J.F. (2020). Public participation in rail-trail planning: two case studies. Managing Urban and Highuse Recreation Settings: Selected Papers. Pp. 13-18.
18. VanBlarcom, V., Janmaat, J. (2021). Comparing the costs and health benefits of a proposed rail trail. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. Vol.5. №2. Pp. 187-206.

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2022-09-30