Туризм в Україні в умовах воєнного стану


  • Оksana Fastovets Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6932-735X
Ключові слова: tourism, excursion activity, impression economy

Анотація

У статті розглянуто вплив пандемії COVID-19, що спостерігався у 2020-2021 рр. на розвиток сфери туризму та поглиблення спаду туристичних потоків в Європі та України внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави.

Висвітлено основні показники туристичних потоків виїзного та в’їзного туристичного потоку України. Визначено основні країни, що виступають постачальниками туристів до України та найпопулярніші країни на ринку виїзного туризму 2021 р. З’ясовано, що важливою для туристичних та  готельних підприємств є гуманітарна діяльність в трьох ключових напрямах: допомога в прийомі, розміщенні та харчуванні біженців із гарячих точок в Україні,  допомога в їх переселенні до більш спокійних регіонів України або за кордоном; доставка гуманітарних вантажів; інформування про реальний стан справ партнерів, враховуючи  традиційні маркетингові канали.

Зазначено, що внаслідок світових кризових процесів зростає значення внутрішнього туризму як активної форми відпочинку, що сприяє підвищенню інтересу до вітчизняних туристичних об’єктів, створенню  нового продукту. З’ясовано, що на внутрішньому ринку користуються попитом екскурсії та нетривалі туристичні подорожі в регіонах, що вважаються відносно безпечні.

Внаслідок військових дій під загрозою опинилася значна кількість туристичних ресурсів України у місцях постійних російських бомбардувань. Саме ці території в подальшому матимуть ресурс для відновлення за рахунок розвитку темного (танато) туризму.

Біографія автора

Оksana Fastovets, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

к. п. н., доцент, доцент кафедри туризму

Посилання

1. UNWTO World Tourism Barometer (English version). UNWTO World Tourism Barometer (English version). URL: https://doi.org/10.18111/ wtobarometereng.
2. 2020-й. Куди подорожували найчастіше українці, звідки прибували іноземці. Державна прикордонна служба України. URL: https://dpsu.gov.ua/news/2020-y-kudi-podorozhuvali-ukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci
3. Як війна в Україні вплинула на європейський туризм? URL: https://www.tourism.gov.ua
4. Україна отримала рекордні 244 млн. грн. туристичного збору // Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-otrimala-rekordni-244-mln-grn-turistichnogo-zboru
5. 4,2 млн. іноземців та 14,7 млн. українців: дані про перетин державного кордону за 2021 р. // Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/4-2-mln-inozemciv-ta-14-7-mln-ukrainciv-dani-pro-peretin-derzhavnogo-kordonu-za-2021-rik.
6. Через війну надходження до держбюджету від тургалузі скоротилися на 18%. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu -vid-turgaluzi-skorotilisya-na-18?
7. Маджумдар К., Гончарова К. Повстати з руїн. Які країни після війни стали популярними у туристів? // РБК-Україна. 2022. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/-1647724135.html
8. Дишкантюк О. Економіка вражень – сучасний етап розвитку суспільного виробництва // Економіка харчової промисловості. 2016. №4 (8). С.32-37. URL: file:///C:/Users/Vabel/Downloads /document. pdf.
9. Pine, J. and Gilmore, J. (1999) The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston, 1999. 254 с. URL: https://paulch.synology. Me/pdf/Pine_Gilmore_The_experience_ economy_1999.pdf
10. Київ незламний: у столиці проходять екскурсії воєнним маршрутом. URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/67370
11. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Герасименка, Одеса: Астропринт, 2013. 335 с.
12. Щербакова Н.О. Стан туристичної галузі України та процесс її відтворення в післявоєний період // Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1353.
13. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом. URL: www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html
14. Война в Украине может помешать восстановлению туризма. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420802
15. Экономика РФ сократится на 10 процентов, Украины – на 30–50 процентов. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/05/1424082

REFERENCES

1. UNWTO WorldTourismBarometer (English version). UNWTO World Tourism Barometer (English version). Retrieved from https://doi.org/10.18111/ wtobarometereng.
2. 2020-y. Kudi podorozhuvali naychastіshe ukraїntsі, zvіdki pribuvali іnozemtsі. Derzhavna prikordonna sluzhba Ukraїni. Retrieved from https://dpsu.gov.ua/news /2020-y-kudi-podorozhuvali-ukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci [in Ukraine]
3. Yak vіyna v Ukraїnі vplinula na єvropeyskiy turizm? [How the war in Ukraine impacted on European tourism]. Retrieved from https://www.tourism. gov.ua [in Ukraine]
4. Ukraїna otrimala rekordnі 244 mln.grn. turistichnogo zboru [Ukraine took a record UAH 244 million. tourist tax]. Derzhavne agentstvo rozvitku turizmu – State agency for the development of tourism. Retrieved from https://www.tourism.gov.ua/blog/ ukrayina-otrimala-rekordni-244-mln-grn-turistichnogo-zboru [in Ukraine]
5. 4,2mln. іnozemtsіv ta 14,7mln.ukraїntsіv: danі pro peretin derzhavnogo kordonu za 2021r. [4.2 million foreigners and 14.7 million Ukrainians: data on the border crossing for 2021]. Derzhavne agentstvo rozvitku turizmu – State agency for the development of tourism. Retrieved from https://www.tourism.gov.ua/blog/4-2-mln-inozemciv-ta-14-7-mln-ukrainciv-dani-pro-peretin-derzhavnogo-kordonu-za-2021-rik. [in Ukraine]
6. Cherez vіynu nadkhodzhennya do derzhbyudzhetu vіd turgaluzі skorotilisya na 18% [Through the war, revenues to the state budget for turgaluz decreased by 18%]. Retrieved from https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-na-18[in Ukraine]
7. Madzhumdar, K. & Goncharova, K. (2022). Povstati z ruїn. Yakі kraїni pіslya vіyni stali populyarnimi u turistіv? Retrieved from: https://www.rbc.ua/ukr/travel/-1647724135.html [in Ukraine]
8. Dishkantyuk, O. (2016). Yekonomіka vrazhen – suchasniy etap rozvitku suspіlnogo virobnitstva [The economics of hostility is the current stage in the development of suspensory production]. Yekonomіka kharchovoї promislovostі – Economy of grub industry. №4 (8). P. 32-37. Retrieved from file:///C:/ Users/Vabel/Downloads /document. pdf. [in Ukraine]
9. Pine, J. & Gilmore, J. (1999). The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston, 254 p. Retrieved from https://paulch. synology. Me /pdf/ Pine_ Gilmore_The_experience_ economy_1999.pdf.
10. Kiїv nezlamniy: u stolitsі prokhodyat ekskursії voyennim marshrutom [Kiev unbreakable: near the capital to pass excursions along the military route]. Retrieved from: https://vechirniy.kyiv.ua/news/67370 [in Ukraine]
11. Herasymenko,V.H. (Ed) (2013). Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsii rozvytku [Markets of tourist services: development and development trends]. Odesa, Astroprint, 335 p. [in Ukraine]
12. Shcherbakova, N.O. (2022). Stan turistichnoї galuzі Ukraїni ta protsess її vіdtvorennya v pіslya voєniy perіod [The camp of the tourist gallery of Ukraine and the process of its implementation in the last war period]. Yekonomіka ta suspіlstvo – Economy and Sustainability. № 39. Retrieved from: https://economy and society. in.ua/index.php/journal/article/view/1353. [in Ukraine]
13. Yak vіyna zmіnit mandrіvki Ukraїnoyu pіslya peremogi nad vorogom [How to change the mandrivka of Ukraine after victory over the enemy]. Retrieved from: https: www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html [in Ukraine]
14. Voyna v Ukraine mozhet pomeshat vosstanovleniyu turizma [War in Ukraine may hinder tourism recovery]. Retrieved from https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420802 [in Ukraine]
15. Ekonomika RF sokratitsya na 10 protsentov, Ukrainy – na 30–50 protsentov [The economy of the Russian Federation will be reduced by 10 percent, Ukraine – by 30-50 percent]. Retrieved from: https://news.un.org/ru/story/2022/05/1424082 [in Ukraine]

Переглядів анотації: 183
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2022-09-30