Динамічна модель оптимізації планів виробництва і перевезення продукції з урахуванням інноваційної діяльності підприємства


  • I.M. Moskvichenko Одеський національний морський університет
  • M.Y. Postan Одеський національний морський університет
Ключові слова: інноваційна діяльність підприємства, модель динамічної оптимізації, плани виробництва і перевезення продукції, інноваційна діяльність

Анотація

У статті розроблено та досліджено модель динамічної оптимізації планів виробництва та перевезення продукції з ура-хуванням інноваційної діяльності підприємства-виробника, який засновано на узагальненні класичної моделі Вагнера-Уайтина теорії управління запасами, а також на використанні транс-портної задачі математичного програмування. Сутність під-ходу полягає у використанні функціональної залежності вит-рат на виробництво та перевезення від обсягів інвестицій на реалізацію технологічних новацій.

Посилання

1. Федулова Л. Инновационное развитие: эволюция взглядов и проблемы современного понимания / Л. Федулова // Экономическая теория. – 2013. − № 2. − С. 28-45.

2. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки / Д. Сахал. −М.: Финансы и статистика, 1985. − 366 с.

3. Московкин В.М. Основы концепции диффузии инно-ваций / В.М. Московкин // Бизнес-Информ. −1998. − № 17-18. – С.41-48.

4. Москвиченко И.М. О применении обобщенной логи-стической кривой для моделирования диффузии инноваций / И.М. Москвиченко, М.Я. Постан // Управління проектами та розвиток виробництва. − 2001. − № 2. − С. 127-133.

5. Павлов А.А. Математические основы управления проектами наукоемких производств / А.А. Павлов, С.К. Чернов, К.В. Кошкин, Е.Б. Мисюра. − Николаев: НУК, 2006. − 208 с.

6. Москвиченко И.М. Применение моделей экономиче-ского роста для прогнозирования инновационных процессов / И.М. Москвиченко // Управління проек-тами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. − 2002. − Вип. 2(5). С. 138-145.

7. Москвиченко И.М. Исследование методов оптимиза-ции планов производства и перевозки продукции с учетом инновационной деятельности предприятий / И.М. Москвиченко, М.Я. Постан // Технологический аудит и резервы производства. − 2014.−№ 5/2(19). − С. 26-30.

8. Voss S. Introduction to computational optimization mo-dels for production planning in a supply chain [Text] / S. Voss, D.L. Woodruff . − Berlin: Springer, 2006. − 257 p.

9. Laha D. Handbook of computational intelligence in manufacturing and production management / D. Laha, P. Mandal. − Hershey PA: Information Science Refe-rence, 2008. – 491 p.

10. Постан М.Я. Экономико-математические модели смешанных перевозок / М.Я. Постан. − Одесса: Астропринт, 2006. − 376 с.

11. Гольштейн Е.Г. Задачи линейного программирования транспортного типа / Е.Г. Гольштейн, Д.Б. Юдин. − М.: Наука, 1969. − 382 с.

12. Постан М.Я. Динамическая модель оптимального управления запасами товаров и их доставкой в дея-тельности логистической фирмы / М.Я. Постан // Логистика: проблемы и решения. − 2009. − № 2. − С. 54-58.

13. Morozova I.V. Dynamic Optimization Model for Planning of Integrated Logistical System Functioning / I.V. Morozova, M.Ya. Postan, S.N. Dashkovskiy // Proceedings of 3d International Conference «Dynamics in Logistics», LDIC2012, Bremen, Germany, Feb./March 2012. – Berlin: Springer, 2013. − 291-300.

14. Постан М. Модели оптимального управления мате-риальными потоками в цепях поставок / М.Я. Пос-тан // Розділ колективної монографії «Логістика: генезис, гносеологія, адаптація» / За заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Волкова, д.е.н., доц. Л.А. Горошкової. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. − С. 146-160.

Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
Moskvichenko, I., & Postan, M. (2016). Динамічна модель оптимізації планів виробництва і перевезення продукції з урахуванням інноваційної діяльності підприємства. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (2(55), 127-138. Retrieved із https://daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/43