Інформаційні технології як чинник забезпечення сталого розвитку складського господарства підприємства


  • Natalia Kalіcheva Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-3523-1071
  • Vitaly Abramchuk Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна
  • Eugenia Lobanova Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна
Ключові слова: складська логістика, цифровізація, автоматизація складських процесів, роботизація, гнучкість, адресне зберігання, ефективність

Анотація

Створення сучасного складського господарства є складним комплексним процесом, який потребує системного підходу, залучення кваліфікованих фахівців та врахування багатьох факторів, що впливають на планування території, визначення параметрів території та складу, будівництво об'єкта, підбір обладнання та програмного забезпечення, розробку та впровадження технології складування, забезпечення життєдіяльності об'єкта. Одним із найважливіших процесів у складському господарстві є логістичний. Хоча цей процес вкрай складний, тому що він вимагає повної узгодженості функцій постачання запасів, а також переробки вантажів та розподілу замовлень.  У результаті дослідження окреслено, що новою парадигмою логістики є гнучкість. Адже вміння швидко та гнучко реагувати та підлаштовуватися має вирішальне значення. Визначено, що застосування мобільних роботів, які  приходять на зміну стаціонарній конвеєрній техніці, дозволяє сфері швидко  комплектувати замовлення, завжди вчасно з'являтися там, де вони потрібні в конкретний момент. Зазначено, що на даний час логістичні центри по всій земній кулі використовують різні системи мобільних платформ. Це досить виправдано для організації роботи складу в сучасних умовах, адже навіть невеликий парк безпілотних транспортних засобів дозволяє краще структурувати процеси, оптимізувати керування матеріальними ресурсами та знижувати витрати.  Локалізація, контроль руху та відстеження на складах є новими трендами розвитку логістики.

Біографії авторів

Natalia Kalіcheva, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна

д.е.н., доцент,  професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом

Vitaly Abramchuk, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна

магістр

Eugenia Lobanova, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна

магістр

Посилання

1. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сороки. К.: НМЦВО МоіН України, НВФ Студцентр, 2002. 608 с.
2. Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. -С. 83 - 86.
3. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. Л Логістика: теорія та практика: навч. посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.
4. Крикавський Є.В. Логістичне управління: підручник. Львів: Видавництво Національний університет „Львівська політехніка”, 2005. 684с.
5. Марченко В.М., Шутюк В.М. Логістика: підручник. К.: Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с
6. Дикань В. Л., Бор Т. Ю. Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 45. С. 51-54.
7. Дикань В. Л., Заєць Г. П. Організаційно-економічне забезпечення ефективної діяльності підприємств: логістичний підхід // Вісник економіки транспорту та промисловості. 2019. № 65. С. 9-18.
8. Окландер, М. А. Логістика. Центр учбової літератури, 2008. 135 с.
9. Пєтухова О. М., Ткачук О. С. Удосконалення організації логістичних процесів на складі підприємства // Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6045 (дата звернення: 06.11.2022).
10. Стройко Т. В. Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством // Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=684 (дата звернення: 06.11.2022).
11. Качуровський В.Є., Волонтир Л.О. Створення логістичних інформаційно-програмних модулів на основі логіко-часових функцій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. №633. С. 294-300
12. Іртищева І.О., Носар А.А. Інноваційні тренди у сфері складської логістики та їх вплив на розвиток регіональних економічних систем // Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2021. Т.1. № 2. С. 12-22.
13. Гавриленко А.В., Гаврилко Т.О. Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами // Проблеми системного підходу в економіці. 2016, Вип. № 1(55). С. 112-116.
14. Кривов'язюк І.В., Кулик Ю.М. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства // Актуальні проблеми економіки. 2013, 12(150). С. 254-262.
15. Печенюк А.В., Гуцол Т.Д. Сучасні інформаційні технології в транспортній логістиці // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. 2010. №6. С. 1-4
16. Ющенко Н. Л., Позднякова А. М. Про системи підтримки прийняття рішень щодо матеріальних запасів. Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євро інтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Чернігів, 5-6 листопада 2014 року): у 2 ч. Чернігів: ЧНТУ, 2014. Ч. 1. С.157-160.
17. Radivojevic G., Bjelic N., Popovic D. Internet of things in logistics. 3rd Logistics International Conference. Serbia, Belgrade 2019. №3. Pp. 185–190.
18. Каличева Н.Є. Вплив інформаційних технологій на ефективність функціонування вітчизняної транспортно-логістичної системи в сучасних умовах // Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: монографія/ За заг.ред. д.е.н., проф. Л.Л. Калініченко. Х.: ФОП Панов А.М. Видав. ТОВ «В справі», 2017. С. 201-210.

REFERENCES

1. Infrastruktura tovarnoho rynku: navch. posibnyk / Za red. d-ra ekon. nauk, prof. I.V. Soroky [The infrastructure of the commodity market]. Edited by Dr. Econ. Sciences, Prof. I.V. Sorori (2002). K.: NMTSVO MoiN of Ukraine, NVF Studtsentr.
2. Kalycheva, N.E. & Maslova, V.O. (2014). Lohistychni pidkhody, yak osnova ratsionalnoi orhanizatsii vyrobnychoho protsesu na pidpryiemstvi [Logistical approaches as the basis of rational organization of the production process at the enterprise]. Herald of the economy of transport and industry, 47, 83 - 86.
3. Kisliy, V.M., Bilovodska, O.A., Olefirenko, O.M. & Solyanyk, O.L. (2010). Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: theory and practice]. K: Center of Educational Literature [in Ukrainian].
4. Krykavskyi, E.V. (2005). Lohistychne upravlinnia [Logistics management]: a textbook. Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House, 684 [in Ukrainian].
5. Marchenko, V.M. & Shutyuk, V.M. (2018). Lohistyka [Logistics]. K.: Artek Publishing House[in Ukrainian].
6. Dykan, V. L. & Borozeneth, T. Yu. (2014). Lohistychne upravlinnia materialno-tekhnichnym zabezpechenniam pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Logistics management of material and technical support of railway transport enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of the economy of transport and industry, 45, 51-54 [in Ukrainian].
7. Dykan V. L. & Zayets G. P. (2019). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstv: lohistychnyi pidkhid [Organizational and economic support of the effective activity of enterprises: a logistic approach]. Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 65, 9-18.
8. Oaklander, M. A. (2008). Lohistyka [Logistics]. Center for educational literature, 135 [in Ukrainian].
9. Petukhova, O. M. & Tkachuk, O. S. (2018). Udoskonalennia orhanizatsii lohistychnykh protsesiv na skladi pidpryiemstva [Improvement of the organization of logistics processes at the warehouse of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6045 [in Ukrainian]
10. Stroyko, T. V. (2011). Logistics infrastructure as an effective tool of enterprise management. Efficient economy, 9. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=684 (access date: 06.11.2022).
11. Kachurovsky V.E. & Volontyr L.O. (2008). Stvorennia lohistychnykh informatsiino-prohramnykh moduliv na osnovi lohiko-chasovykh funktsii [Creation of logistic information and software modules based on logic-time functions]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» -Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 633, 294-300 [in Ukrainian]
12. Irtischeva I.O., Nosar A.A. (2021). Innovatsiini trendy u sferi skladskoi lohistyky ta yikh vplyv na rozvytok rehionalnykh ekonomichnykh system [Innovative trends in the field of warehouse logistics and their impact on the development of regional economic systems]. KHNAU Bulletin. Series: Economic Sciences,1 (2), 12-22 [in Ukrainian]
13. Havrylenko, A.V. & Havrylko, T.O. (2016). Informatsiini systemy v upravlinni korporatyvnymy biznes-protsesamy [Information systems in the management of corporate business processes]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the systemic approach in economics, 1(55), 112-116 [in Ukrainian].
14. Kryvyovyazyuk, I.V. & Kulyk Yu.M. (2013). Problemy zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni lohistychnoiu systemoiu pidpryiemstva – Problems of using information technologies in the management of the logistics system of the enterprise. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 12(150), 254-262 [in Ukrainian].
15. Pechenyuk, A.V. & Hutsol, T.D. (2010). Suchasni informatsiini tekhnolohii v transportnii lohistytsi [Modern information technologies in transport logistics]. Visnyk SNU im. Volodymyra Dalia – Bulletin of SNU named after Volodymyr Dahl, 6, 1-4 [in Ukrainian].
16. Yushchenko, N. L. & Pozdniakova, A. M. (2014). Pro systemy pidtrymky pryiniattia rishen shchodo materialnykh zapasiv [About support systems for decision-making regarding material stocks]. Financial and economic strategy of development in the conditions of Euro integration processes: aspects of stability and security: materials of the International Science and Practice. conf. Retrieved 5-6 Nov., 1, 157-160 [in Ukrainian].
17. Radivojevic, G., Bjelic, N. & Popovic, D. (2019). Internet of things in logistics. 3rd Logistics International Conference. Serbia, Belgrade, 3, 185–190.
18. Kalycheva N.E. (2017). Vplyv informatsiinykh tekhnolohii na efektyvnist funktsionuvannia vitchyznianoi transportno-lohistychnoi systemy v suchasnykh umovakh [The influence of information technologies on the effectiveness of the functioning of the domestic transport and logistics system in modern conditions]. Aktualni problemy ta napriamy rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh konkurentsii – Actual problems and directions of development of the potential of socio-economic systems in the conditions of competition: monograph/ General editor. Doctor of Economics, Prof. L.L. Kalinichenko. H.: FOP Panov A.M. Issued by "In Case" LLC [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-11-30