Світова економічна концепція створення логістичного центру на базі морського торговельного порту


  • Nina Yarovа Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-9703-3305
  • Olha Vorkunova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2451-5853
Ключові слова: логістичні центри, морський торговельний порт, хаб-порт, інтегровані транспортні ланцюги, світова економіка.

Анотація

У статті розглядається створення логістичного центру на базі морського торговельного порту у світовій економіці.

Морські порти України с найважливішою складовою частиною не тільки транспортної, але і виробничої інфраструктури країни. Морська інфраструктура є стратегічним національним об’єктом та морські порти є центрами міжнародної економіки та підприємницької міжнародної діяльності.

Порти виконують роль пунктів стикування (перехідних мостів) між транспортною системою, а відповідно й економікою України зі світовою транспортною системою та економіками зарубіжних країн.

Ефективний розвиток підприємств транспортної системи належить до пріоритетних завдань державної політики з метою створення передумов підвищення рівня економічного розвитку країни та поліпшення якості транспортних послуг, зниження витрат транспортування товарів і вантажів за рахунок комплексної інформатизації підприємств транспорту і перегляду транспортних технологій.

Сучасна практика у даній сфері діяльності свідчить про те, що відбувається диверсифікація портових послуг, які виходять за межі власне порту (його внутрішньої і зовнішньої акваторії) й охоплюють велику кількість берегових та інших господарських операцій транспортного ланцюга.

Метою створення хаб-порту на базі морського торговельного порту є отримання прибутку за рахунок збільшення обсягу перевезень транзитних вантажів через українські ділянки міжнародних транспортних коридорів, вдосконалення рівня організації експортно-імпортних і внутрішніх перевезень.

Актуальність теми статті пов'язана з створенням механізму, який би визначав можливість переформування порту в логістичний центр певного виду та отримання прибутку за рахунок збільшення обсягу перевезень транзитних вантажів через українські ділянки міжнародних транспортних коридорів.

Біографії авторів

Nina Yarovа, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

К.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Olha Vorkunova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Посилання

1. Барышникова В. В. Современный порт в логистической цепочке доставки грузов. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії і практики. Харків «ХАІ», 2009. № 4 (8). С.15–26.
2. Винников В. В. Логистика на водном транспорте. Одесса: Феникс, 2004. 222 с.
3. Ларіна Р. Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук. Харків. 2006. 34 с.
4. Логистика в Украине: парадоксы рынка и пути раскрытия потенциала. URL: http://logist.fm/publications/logistika-vukraine-paradoksy-rynka-i-puti-raskrytiyapotenciala (дата звернення: 06.09.2022).
5. Малиндретос Г., Христодулу-Вартоси И., Постан М. Я., Москвиченко И. М., Балобанов А. О. Транспортная логистика и интермодальные перевозки: учебн. пос. Одесса: Астропринт, 2004. 164 с.
6. Ніколаєв Ю. О. Структура транспортно-логістичного кластера та процес його формування // Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 1 (44). С.345–350.
7. Примачев Н. Т., Примачева С. И. Морские торговые порты в системе интермодальных транспортных сообщений. Одесса: ИРПЭЭИ, 2001. 214 с.
8. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки [Електронний ресурс]: [Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 28.08.2013 № 641-р]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ (дата звернення: 06.09.2022).
9. Ярова Н. В., Воркунова О. В., Коцюбенко К. О., Ліщенко В. С. Формування методичних положень підвищення конкурентоспроможності контейнерного терміналу на прикладі «ТІС-контейнерний» // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеса. 2020. № 1 (70). URL: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/301 (дата звернення: 06.09.2022).
10. Ярова Н. В., Ліщенко В. С. Science and Practice: Implementation to Modern Society. Формування методичних положень підвищення конкурентоспроможності контейнерного терміналу: рroceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (December 16–18, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P. 61–66.
11. Ярова Н. В., Воркунова О. В., Хотєєва Н. В., Скліфос О. С. Основні напрямки вдосконалення методичних основ фінансового планування на підприємствах // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеса. 2019. № 3 (68). С. 68–85. URL: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/275 (дата звернення: 06.09.2022).
12. Ярова Н. В., Воркунова О. В. , Ліщенко В. С., Коцюбенко К. О. Забезпечення економічної безпеки на підприємствах морського транспорту // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеса. 2020. № 3 (72). С. 43–60. URL: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/327 (дата звернення: 06.09.2022).
13. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org. (дата звернення: 06.09.2022).
14. Yarovaya N. V., Vorkunova O. V., Khotyeyeva N. V. Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises // Economic Annals-XXI Volume 166, Issue 7–8, December 5, 2017. P. 46–50.
15. Ярова Н. В., Воркунова О. В., Рябоволенко Н. В. Розробка та обчислення тарифів портових робіт та послуг // Збірник наукових праць Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2016. Вип. 12. С. 22– 28.

References

1. Barashnikova, V. V. (2009). Sovremennyj port v logisticheskoj cepochke dostavki gruzov [Modern port in the logistics chain of cargo delivery]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii i praktyky. Kharkiv «KhAI», no 4 (8). Pp. 15–26 [in Ukrainian].
2. Vinnikov, V. V. (2004). Logistika na vodnom transporte [Logistics in water transport]. Odessa: Feniks [in Russian].
3. Larina, R. R. (2006). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia rehionalnykh lohistychnykh system [Theoretical and methodological foundations of the formation of regional logistics systems] (PhD Thesis), Kharkiv [in Ukrainian].
4. Logistika v Ukraine: paradoksy rynka i puti raskrytiya potenciala [Logistics in Ukraine: market paradoxes and ways to unlock potential]. Retrieved from: http://logist.fm/publications/logistika-vukraine-paradoksy-rynka-i-puti-raskrytiyapotenciala [in Russian].
5. Malindretos, G., Hristodulu-Vartosi, I., Postan, M. YA., Moskvichenko, I. M. & Balobanov, A. O. (2004). Transportnaya logistika i intermodal'nye perevozki [Transport logistics and intermodal transport]. Odessa: Astroprint [in Russian].
6. Nikolaiev, Yu. O. (2012). Struktura transportno-lohistychnoho klastera ta protses yoho formuvannia. [The structure of the transport and logistics cluster and the process of its formation]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of social and economic achievements, vol. 1 (44). pp. 345–350 [in Ukrainian].
7. Primachev, N. T. & Primacheva, S. I. (2001). Morskie torgovye porty v sisteme intermodal'nyh transportnyh soobshchenij [Sea trade ports in the system of intermodal transport communications]. Odessa : IRPEEI, 2001. 214 [in Russian].
8. Kabinet Ministriv Ukrainy (2013). Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva na 2014-2024 roky [On the approval of the Concept of the National Program for the Development of Small and Medium Enterprises for 2014-2024. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/ [in Ukrainian].
9. Yarova, N. V., Vorkunova, O. V. , Kotsiubenko, K. O. & Lishchenko, V. S. (2020). Formuvannia metodychnykh polozhen pidvyshchennia konkurentospromozhnosti konteinernoho terminalu na prykladi «TIS-konteinernyi» [The formation of methodological provisions for increasing the competitiveness of the container terminal on the example of «TIS-container»]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport, vol. 1 (70). Retrieved from: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/301 [in Ukrainian].
10. Yarova, N. V. & Lishchenko, V. S. (2020). Science and Practice: Implementation to Modern Society. Formuvannia metodychnykh polozhen pidvyshchennia konkurentospromozhnosti konteinernoho terminalu [Formation of methodological provisions for increasing the competitiveness of the container terminal]: proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (December 16–18, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., P. 61–66 [in Ukrainian].
11. Yarova, N. V., Vorkunova, O. V., Hotyeyeva, N. V. & Sklifos, O. S. (2019). Osnovni napryamki vdoskonalennya metodichnih osnov finansovogo planuvannya na pidpriyemstvah. [The main areas of improvement of methodological foundations of financial planning at enterprises]. Rozvitok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport, vol. 3 (68). рр. 68–85. Retrieved from: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/275 [in Ukrainian].
12. Yarova, N. V., Vorkunova, O. V., Lishenko, V. S. & Kocyubenko, K. O. (2020). Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeki na pidpriyemstvah morskogo transportu. [Ensuring economic security at maritime transport enterprises]. Rozvitok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport, vol. 3 (72). рр. 43–60. Retrieved from: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/327 [in Ukrainian].
13. World Economic Forum. Retrieved from: https://www.weforum.org. (accessed 06 October 2022).
14. Yarovaya, N. V., Vorkunova, O. V. & Khotyeyeva, N. V. Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises. Economic Annals-XXI Volume 166, Issue 7–8, December 5, 2017. P. 46–50.
15. Yarova, N. V., Vorkunova, O. V. & Ryabovolenko, N. V. (2016). Rozrobka ta obchislennya tarifiv portovih robit ta poslug [Development and calculation of tariffs for port works and services]. Zbirnik naukovih prac Dnipropetrovskij nacionalnij universitet zaliznichnogo transportu imeni akademika V. Lazaryana «Problemi ekonomiki transportu», vol. 12. рр. 22– 28.

Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2022-11-30