Економічні передумови інноваційного розвитку юридичного консультування в транспортному секторі України


  • Olha Kibik Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9587-578X
  • Olesia Kornilova Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4557-7500
  • Natalia Kalmykova Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна
Ключові слова: ринок юридичних послуг, транспортна сфера, ІТ технології, юридичний консалтинг, система «Legal Tech».

Анотація

Визначено, що сфера Legal Tech є досить актуальним напрямком розвитку юридичного консалтингу в Україні. Сфера Legal Tech, є варіантом стартапу, що дозволить оптимізувати ведення юристами справ клієнтів, зокрема транспортних підприємств, за допомогою сучасних технологій. Сферу ІТ технологій характеризують показники інтенсивного росту інноваційних технологій. Визначено низку позитивних сторін функціонування Legal Tech стартапів в економічній сфері, зокрема і у сфері транспортної галузі. Система Legal Tech дозволяє оптимізувати результати роботи юристів, зокрема спростити режим роботи з документами тощо. Серед недоліків розвитку Legal Tech в Україні визначено такі моменти: недосконала система захисту конфіденційної інформації, відсутність живої комунікації з клієнтом, нестабільний інтернет зв’язок. Проаналізовано низку чат-ботів, які можуть слугувати помічниками при вирішення стандартних ситуацій у сфері транспортних технологій, серед яких робот-помічник AXDRAFT, бот BumperBot, бот-помічник FastDoc. Визначено, що процес розвитку зазначених вище технологій у майбутньому сприятиме оптимізації роботи юристів у вирішенні стандартних та шаблонних ситуацій, зокрема у сфері транспортної діяльності.

Біографії авторів

Olha Kibik, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки

Olesia Kornilova, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

PhD, асистент кафедри національної економіки

Natalia Kalmykova, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

асистент кафедри національної економіки

Посилання

1. Shevchenko L.S. Innovative transformations of the legal business and legal education. Kharkiv: NU “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. URL: http:// http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/3-64-73.pdf
2. Марченко О. С., Ярмак О. В. Національна інноваційна система як інтегратор знань: монографія. Харків: Изд. дом «Инжек», 2012. 250 с.
3. Результати національного дослідження IT-індустрії. URL: https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html
4. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 167-р. // Офіційний вісник України. 2021. № 21. Ст. 955.
5. UN E-Government Knowledgebase. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center
6. Сукманова О. Віртуальне обличчя ринку юридичних послуг: про зміни та перспективи // Юридична Газета. 2020. URL: https://sk.ua/uk/publications-uk/online-robota/.
7. Онлайн-енциклопедія українського legal tech. URL: https://legaltech.org.ua/
8. Євген Мірошкиков. Legal Tech в Україні: інновації у юриспруденції // Національна Асоціація Адвокатів України. URL: https://radako.com.ua/news/legal-tech-v-ukrayini-innovaciyi-u-yurisprudenciyi.
9. Правила конкурсу LIGA ZAKON AWARDS "LEGALTECH STARTUP року - 2021". URL: https://awards.ligazakon.net/wp-content/uploads/2021/05/awards_legaltech_rules_2021.pdf
10. AXDRAFT. URL: https://axdraft.com/
11. Bhana Y. Digital Marketing Trends in the Legal Sector // Translatemedia. URL: https://www.translatemedia.com/translation-blog/digitalmarketing-trends-legal-sector/
12. BumperBot. URL: https://www.facebook.com/BumperBot
13. FastDoc. URL: https://fastdoc.com.ua/ua/
14. Kibik O., Taran-Lala O., Saienko V., Metil T., Umanets T., Maksymchuk I. (Strategic Vectors for Enterprise Development in the Context of the Digitalization of the Economy. Postmodern Openings, 2022. 13(2). 384-395. https://doi.org/10.18662/po/13.2/460.
15. Ratcliff C. Three important digital marketing trends in the legal sector. // Econsultancy. URL: https://econsultancy.com/three-important-digital-marketing-trends-in-the-legal-sector/
16. Tapscott D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York : McGraw-Hill, 1997.

REFERENCES

1. Shevchenko L. S. (2017). Innovative transformations of the legal business and legal education. Kharkiv: NU “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Retrieved from: http:// http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/3-64-73.pdf
2. Marchenko, O. S. & Yarmak, O. V. (2012). Natsionalna innovatsiyna Sistema yak integrator znan [National innovation system as an integrator of knowledge]. Monografiia. Kharkiv. "Inzhek". 250 p. [In Ukrainian]
3. Rezultaty natsionalnoho doslidzhennia IT-industrii [Results of the national study of the IT industry]. Retrieved from: https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html [in Ukrainian]
4. Pro schvalenia Kontseptsii rozvytku tsyfrovych kompetentnostey ta zatverdzhenia planu zachodiv z ii realizatsii України [On the approval of the Concept of the development of digital competences and the approval of the plan of measures for its implementation]. Rozporiadzhenia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznya 2021 roku № 167-р. Ofitsiyyi visnyk [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, 2021 №. 167-r. OfItsiyniy visnik Ukrayini]. 2021. №. 21. Art. 955. [in Ukrainian]
5. UN E-Government Knowledgebase. Retrieved from: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center
6. Sukmanova, O. (2020). Virtualne oblycha rynku yurydychnych posluh:pro zminy ta perspektyvy [The virtual face of the legal services market: about changes and prospects]. Yurydychna hazeta – Legal newspaper. Retrieved from: https://sk.ua/uk/publications-uk/online-robota/. [in Ukrainian]
7.Onlain-entsyklopediia ukrainskoho legal tech [Online encyclopedia of Ukrainian legal tech]. Retrieved from: https://legaltech.org.ua/ [in Ukrainian]
8. Evgeny Miroshkikov. Legal Tech v Ukraini: innovatsii u yurysprudensii [Legal Tech in Ukraine: innovations in jurisprudence]. Natsionalna Asotsiatsiya Advokativ Ukrainy – National Association of Lawyers of Ukraine. Retrieved from: https://radako.com.ua/news/legal-tech-v-ukrayini-innovaciyi-u-yurisprudenciyi. [in Ukrainian]
9. Pravyla konkursu LIGA ZAKON AWARDS "LEGALTECH STARTUP 2021 roku [Rules of the competition LIGA ZAKON AWARDS "LEGALTECH .STARTUP OF THE YEAR - 2021"]. Retrieved from: https://awards.ligazakon.net/wp-content/uploads/2021/05/awards_legaltech_rules_2021.pdf [in Ukrainian]
10. AXDRAFT. Retrieved from: https://axdraft.com/
11. Bhana, Y. Digital Marketing Trends in the Legal Sector. Translatemedia. Retrieved from: https://www.translatemedia.com/translation-blog/digitalmarketing-trends-legal-sector/
12. BumperBot. Retrieved from: https://www.facebook.com/BumperBot
13. FastDoc. Retrieved from: https://fastdoc.com.ua/ua/
14. Kibik, O., Taran-Lala, O., Saienko, V., Metil, T., Umanets, T., & Maksymchuk, I. (2022). Strategic Vectors for Enterprise Development in the Context of the Digitalization of the Economy. Postmodern Openings, 13(2), 384-395. https://doi.org/10.18662/po/13.2/460.
15. Ratcliff C. (2015). Three important digital marketing trends in the legal sector. Econsultancy. Retrieved from: https://econsultancy.com/three-important-digital-marketing-trends-in-the-legal-sector/
16. Tapscott D. (1997). The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2022-11-30