Фінансування малого інноваційного підприємництва в сучасних умовах розвитку


  • Yuliia Horiashchenko Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-7020-1412
  • Uliana Onyshchenko Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна
  • Kateryna Malykhina University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: мале інноваційне підприємництво, джерела фінансування, венчурне фінансування, стартап, інноваційна екосистема

Анотація

У даній статті розвинуто теоретичний базис дослідження фінансово-інвестиційного забезпечення малого інноваційного підприємництва, зокрема, вивчено способи фінансування малого підприємництва, яке орієнтоване на інноваційний розвиток. Оскільки до війни малий бізнес стикався з низкою проблем, головною з яких було залучення інвестиційних коштів, то в нинішніх умовах проблем стає дедалі більше, так само як і очікувань від цього виду бізнесу у післявоєнний період. Отже, важливим кроком є проведення аналізу усіх можливих каналів з пошуку інвесторів, а також їх залучення в українські інноваційні проєкти. Здійснено оцінку потреб малого бізнесу у фінансуванні в сучасних умовах розвитку за категоріями аналізованих підприємств – мікропідприємств та малих підприємств. Проаналізовано основні організаційні структури інвестиційного забезпечення малого підприємництва, серед яких венчурне інвестування, бізнес-інкубатори, бізнес-янголи, бізнес-акселератори. У дослідженні наголошено, що задля ефективного відновлення економіки країни слід терміново, вже під час війни, вирішувати проблемні питання фінансування малих інноваційних підприємств та формування інфраструктури підтримки малого бізнесу, оскільки російсько-українська війна посилює вже наявні і створює нові ризики, відвертаючи від українських суб’єктів господарювання багатьох стейкголдерів, першою чергою, інвесторів, тоді як саме мале підприємництво є архе економіки, остовом соціально-економічного благополуччя України.

Біографії авторів

Yuliia Horiashchenko, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

д.е.н., доцент, професорка кафедри підприємництва та економіки підприємства

Uliana Onyshchenko, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

здобувачка освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Kateryna Malykhina, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

здобувачка освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Посилання

1. Інноваційний розвиток в промисловості – що має змінити війна? URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/innovaczijnyj-rozvytok-v-promyslovosti-shho-maye-zminyty-vijna/ (дата звернення: 10.10.2022)
2. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.
3. Матвій І. Є., Віхоть Т. А. Особливості інноваційної діяльності малих підприємств // Вісник Львівського політехнічного національного університету. 2015. № 13. С. 88-96.
4. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/ (дата звернення: 11.10.2022).
5. Дорошенко А. Ю. Особливості інноваційної діяльності малих підприємств // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем: матеріали науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Київ : Знання України, 2018. С. 52-54
6. Левицька С. О., Полюхович М. Д. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НУ«ОА», березень 2017. № 4(32). С. 55–58.
7. Ільченко В. М., Онищенко У. В. Інноваційний вектор розвитку соціального підприємництва в умовах українських реалій // Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Том 2. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 565 с.
8. Горященко Ю.Г. Теоретико-методологічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств: дис. на здоб. наук. ступ. докт. екон. наук. 08.00.04. Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2021. 458 с.
9. Смирнова І. І., Сімаков К. І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні // Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3. С. 131-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_3_24 (дата звернення: 19.10.2022).
10. Денисюк В. А. Венчурний капітал як джерело фінансування в інноваційному процесі // Проблеми науки. 2011. № 8. С. 12-13.
11. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. К. : КНЕУ, 2003. 504 с.
12. Баб’ячок Р. І., Кульчицький І. І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf (дата звернення: 11.10.2022).
13. Startup.network. URL: https://startup.network/ua/ (дата звернення: 11.10.2022).
14. Фияксель Э. А., Сидоров Д. В., Разина В. В. Исследование конкурсов инновационных проектов как базовых структурных элементов инновационной экосистемы // Инновации. 2017. № 3 (221). С. 34-46.
15. EDI Network. URL: https://edin.ua/edi-network/ (дата звернення: 12.10.2022).
16. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship / Publisher Harper Business, 2006. 288 р.
17. Research and innovation strategy 2020-2024. European Research Area (ERA). European Commission. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024_en (дата звернення: 12.10.2022).

REFERENCES

1. Innovatsiinyi rozvytok v promyslovosti – shcho maie zminyty viina? (2022). [Innovative development in industry – what should war change?]. Retrieved from: https://www.industry4ukraine.net/publications/innovaczijnyj-rozvytok-v-promyslovosti-shho-maye-zminyty-vijna/ [in Ukrainian].
2. Zakharchenko, V. I. (2012). Innovatsiinyi menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovative management: theory and practice in the conditions of economic transformation]. Kyiv, 448. [in Ukrainian].
3. Matvii, I. Ye. & Vikhot, T. A. (2015). Osoblyvosti innovatsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv [Features of innovative activity of small enterprises]. Visnyk Lvivskoho politekhnichnoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. 13, 88-96. [in Ukrainian].
4. Stan ta potreby biznesu v umovakh viiny: rezultaty opytuvannia. (2022). [Condition and needs of business in wartime: survey results]. Retrieved from: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/ [in Ukrainian].
5. Doroshenko, A. Yu. (2018). Osoblyvosti innovatsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv [Features of innovative activity of small enterprises]. Innovatsiini idei v ekonomichnii nautsi: poshuky vyrishennia suchasnykh problem: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – Innovative ideas in economic science: searching for solutions to modern problems, Kyiv: Znannia Ukrainy, 52-54. [in Ukrainian].
6. Levytska, S. O. & Poliukhovych, M. D. (2017). Dzherela finansuvannia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Sources of funding for innovative activities in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» - Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Seriia «Ekonomika», 4(32), 55–58. [in Ukrainian].
7. Ilchenko, V. M. & Onyshchenko, U. V. (2022). Innovatsiinyi vektor rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v umovakh ukrainskykh realii [An innovative vector of social entrepreneurship development in the conditions of Ukrainian realities]. Ekonomiko-pravovi ta sotsialno-tekhnichni napriamy evoliutsii tsyfrovoho suspilstva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: u 2 t. Tom 2. Dnipro: Universytet mytnoi spravy ta finansiv, 565. [in Ukrainian].
8. Horiashchenko, Yu. H. (2021). Teoretyko-metodolohichne zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Theoretical-methodological support for innovative development of enterprises]. Dnipro: Universytet mytnoi spravy ta finansiv. 2021, 458. [in Ukrainian].
9. Smyrnova, I. I. & Simakov, K. I. (2018). Venchurnyi kapital yak dzherelo finansuvannia innovatsiinoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Venture capital as a source of financing innovative entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of Donbass, 3, 131-135. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_3_24[in Ukrainian].
10. Denysiuk, V. A. (2011). Venchurnyi kapital yak dzherelo finansuvannia v innovatsiinomu protsesi [Venture capital as a source of financing in the innovation process]. Problemy nauky – Problems of science, Vol. 8, 12-13 [in Ukrainian].
11. Krasnokutska, N. V. (2003). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kyiv: KNEU. 504 p. [in Ukrainian].
12. Bab’iachok, R. I. & Kulchytskyi, I. I. Osnovni tendentsii rozvytku startapiv v Ukraini – problemy, pereshkody i mozhlyvosti [The main trends in the development of startups in Ukraine – problems, obstacles and opportunities]. Retrieved from: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf [in Ukrainian].
13. Startup.network. Retrieved from: https://startup.network/ua//
14. Fiiaksel, E. A., Sidorov, D. V. & Razina, V. V. (2017). Issledovanie konkursov innovatsionnykh proektov kak bazovykh strukturnykh elementov innovatsionnoi ekosistemy [Research of competitions of innovative projects as basic structural elements of the innovation ecosystem]. Innovatsii – Innovation. № 3 (221). 34-46. [in Russian].
15. EDI Network. Retrieved from: https://edin.ua/edi-network/.
16. Drucker, P. F. (2006). Innovation and Entrepreneurship. Publisher Harper Business, 288 р.
17. Research and innovation strategy 2020-2024. European Research Area (ERA). European Commission. Retrieved from: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024_en

Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-11-30