Підвищення ефективності роботи підприємств морського бізнесу за рахунок впровадження цифровізації


  • Tetiana Chebanova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5142-1185
  • Nionila Datsenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: цифрові технології, цифрова трансформація, бізнес-моделі, цифровізація бізнес-процесів

Анотація

У статті проаналізовано основні аспекти та сучасні тенденції цифрової трансформації бізнес-процесів та впровадження цифровізації в морський бізнес. Визначено, які актуальні тенденції цифровізації можуть бути використані в морській галузі України на теперішний час. Авторами відображено основні перспективні напрями запровадження цифрових технологій в діяльність підприємств морського бізнесу.

В процесі дослідження проаналізовано загальні трансформаційні процеси, що відбуваються в портовій діяльності за рахунок впровадження цифрових інновацій. Проведено аналіз основних ефективних IT-рішень, які використовуються в сфері обліку обробки вантажів порту. Також авторами визначено, як цифрові технології впливають на безпеку перевезень морським транспортом та оптимізацію роботи персоналу портових підприємств.

У результаті дослідження встановлено, що впровадження цифровізації бізнес-процесів суттєво впливає на загальну ефективність діяльності підприємств морського бізнесу. Визначено, що використання сучасних цифрових технологій дає можливість підвищити якість обслуговування суден, підвищує пропускну спроможність порту, а також підвищує  рівень безпеки під час перевезення вантажа.

Біографії авторів

Tetiana Chebanova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та туризму

Nionila Datsenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студентка, освітня програма

«Підприємництво на морському транспорті»

Посилання

1. Mesenbourg, T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. 2001.
2. Shalmo D., Christopher A. Williams, Luke Boardman. Digital ttansformation of bussines models – best practice, enablers and roadmap. International Journal of Innovation Management. 2017. Vol. 21(08). Р. 1–17. URL: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S136391961740014X.
3. Wen, H. J., Chen, H. G., Hwang, H., 2001. E-commerce Web Site Desing: Strategies and Models. Information Management & Computer Security, Vol. 9, Issue 1, pp. 5–12.
4. Звіт Глобального центру з цифрової трансформації бізнесу: Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortexreport.pdf
5. Адміністрація морських портів України // Офіційний інтернетресурс ДП «Адміністрація морських портів України» [Електронний ресурс]. URL: http://uspa.gov.ua
6. Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Диджиталізація - як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018, № 1 (23). С. 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7
7. Грибіненко О. М. Диджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія. Економічні науки. 2018. №16. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197
8. Купріяновский В. П., Синягов С. А., Добринін А. П. BIM - Цифрова економіка. Як досягли успіху? Практичний підхід до теоретичної концепції. Частина 1. Підходи та основні переваги BIM // International Journal of Open Information Technologies, 2016. № 3.
9. Лазебник Л.Л., Войтенко В.О. Інформаційна інфраструктура в цифровізації бізнес-процесів підприємства // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Випуск 42. С. 18–22. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/5.pdf
10. Лісова Р.М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24(2). С. 114–118.
11. Національна економічна стратегія 2030. URL: http:https://nes2030.org.ua
12. Пантєлєєва Н.М. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / За ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. К.: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2019. 299 с.
13. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548.
14. Шатілова О. В., Шишук Н. О. Цифрові інструменти інноваційного розвитку бізнес-організації // Проблеми економіки. № 4 (46), 2020. С. 249-255.
15. Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України: колективна монографія / Єгоров І.Ю., Никифорук О.І. та ін. НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогноз. НАН України». К., 2020. 308 с.

REFERENCES

1. Mesenbourg, T.L. (2001). Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census.
2. Shalmo D., Christopher A. Williams & Luke Boardman (2017). Digital ttansformation of bussines models – best practice, enablers and roadmap. International Journal of Innovation Management. Vol. 21(08). Р. 1–17. Retruived from: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S136391961740014X.
3. Wen, H. J., Chen, H. G. & Hwang, H. (2001). E-commerce Web Site Desing: Strategies and Models. Information Management & Computer Security, Vol. 9, Issue 1, pp. 5–12.
4. Zvit Hlobalnoho tsentru z tsyfrovoi transformatsii biznesu [Report of the Global Center for Digital Business Transformation]. Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries. Retruived from: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortexreport.pdf [in Ukrainian].
5. Administratsiia morskykh portiv Ukrainy [Administration of Sea Ports of Ukraine]. Ofitsiinyi internetresurs DP «Administratsiia morskykh portiv Ukrainy». Retruived from: http://uspa.gov.ua [in Ukrainian].
6. Husieva, O. Yu. & Lehominova, S. V. (2018). Dydzhytalizatsiia - yak instrument udoskonalennia biznes-protsesiv, yikh optymizatsiia. [Digitization - as a tool for improving business processes, their optimization]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. № 1 (23). P. 33-39. Retruived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7 [in Ukrainian].
7. Hrybinenko, O. M. (2018). Dydzhytalizatsiia ekonomiky v novii paradyhmi tsyfrovoi transformatsii. [Digitalization of the economy in the new paradigm of digital transformation]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia. Ekonomichni nauky. №16. Retruived from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197 [in Ukrainian].
8. Kupriianovskyi V. P., Syniahov S. A., Dobrynin A. P. (2016). BIM - Tsyfrova ekonomika. Yak dosiahly uspikhu? Praktychnyi pidkhid do teoretychnoi kontseptsii. [Digital economy. How did you succeed? A practical approach to the theoretical concept]. Chastyna 1. Pidkhody ta osnovni perevahy BIM. International Journal of Open Information Technologies. № 3. [in Ukrainian].
9. Lazebnyk, L.L. & Voitenko, V.O. (2020). Informatsiina infrastruktura v tsyfrovizatsii biznes-protsesiv pidpryiemstva [Information infrastructure in the digitalization of the enterprise's business processes]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Vypusk 42. P. 18–22. Retruived from: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/5.pdf [in Ukrainian].
10. Lisova R.M. (2019). Vplyv didzhytalizatsii na biznes-modeli: etapy ta instrumenty tsyfrovoi transformatsii. [Impact of digitalization on business models: stages and tools of digital transformation].//Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vyp. 24(2). P. 114–118. [in Ukrainian].
11. Natsionalna ekonomichna stratehiia 2030. [National Economic Strategy 2030]. URL: http:https://nes2030.org.ua[in Ukrainian].
12. Pantielieieva N.M. (2019). Tsyfrova ekonomika yak kliuchovyi trend rozvytku postindustrialnoho suspilstva: monohrafiia [Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society: monograph]. Za red. N.M. Pantielieievoi, S.Iu. Kolodiia, M.A. Rebryka. K.: DVNZ "Universytet bankivskoi spravy". 299. [in Ukrainian].
13. Stratehiia rozvytku morskykh portiv Ukrainy na period do 2038 roku. [Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period until 2038]. Zatverdzheno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lypnia 2013 r. № 548. [in Ukrainian].
14. Shatilova, O. V. & Shyshuk, N. O. (2020). Tsyfrovi instrumenty innovatsiinoho rozvytku biznes-orhanizatsii. [Digital tools of innovative development of a business organization]. Problemy ekonomiky – Economic problems. № 4 (46). P. 249-255. [in Ukrainian].
15. Tsyfrovi tekhnolohii v innovatsiinii transformatsii ekonomiky Ukrainy: kolektyvna monohrafiia (2020). [Digital technologies in the innovative transformation of the economy of Ukraine: a collective monograph]. / Yehorov I.Iu., Nykyforuk O.I. ta in. NAN Ukrainy, DU «In-t. ekon. ta prohnoz. NAN Ukrainy». K. 308. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2022-11-30