Теоретичні основи сервісу на підприємстві готельно-ресторанної справи


  • Viktoria Odnolko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-9175-6780
Ключові слова: сервіс, сервісна діяльність, готельне - ресторанне господарство, ефективність, результативність, раціональне використання

Анотація

Стаття присвячена  теоретичнім основам сервісології на підприємствах готельно-ресторанної справи, як науки розвитку економіки та управління у сфері сервісу. Об'єкт статті-сфера сервісу як структурний елемент сучасної глобальної економіки. Метою цієї статті є розвиток сервісології на підприємствах готельно-ресторанної справи, як наукової основи розвитку сфери сервісу в сучасній економіці країни.

Наукова новизна статті полягає в тому, що формуються положення сервісології на підприємствах готельно-ресторанної справи,  як наукової основи сфери сервісу. Досліджуються та формуються теоретичні основи розвитку економіки та управління у сфері сервісу на підприємствах готельно-ресторанної справи  в умовах глобалізації ринку послуг, розвитком сервісних та інформаційних технологій та комунікацій, які може бути використані для аналізу конкурентоспроможності послуг на підприємствах готельно-ресторанної справи.

В інтеграції  видами послуг, таких як туризм, готельна, музейна справа (та інші) ресторанний сервіс може підвищувати якість та привабливість таких послуг за рахунок створення синергетичного ефекту від отримання пізнавального, культурного та харчового задоволення.

Предметом готельно-ресторанної справи сервісології  можна назвати систему економічних, управлінських, організаційних, фінансових, соціальних відносин, які виникають у процесі просування, виробництва та споживання готельно-ресторанних послуг.

Суб'єктами  сфери готельно-ресторанних  послуг є виробники, споживачі, замовники, посередники (фізичні та юридичні особи), що беруть участь у процесі соціально-економічних відносин у сфері виробництва та споживання готельно-ресторанних послуг.

Біографія автора

Viktoria Odnolko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Безпарточний М.Г. Використання світового досвіду торговельного обслуговування споживачів роздрібних мереж // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку». 30 листопада 2013 року. Полтава: Інтерграфіка, 2013. С. 151-152.
2. Безпарточний М.Г. Формування сервісу та його вплив на потенціал торговельних підприємств // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку України в умовах конкурентного середовища». 8-9 квітня 2010 року. Первомайськ: Первомайський факультет Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2010. С. 15-16.
3. Ведмідь Н.І. Термінологічні підходи до визначення категорії «сервіс» та його роль в економіці країн // Економічний часопис-XXI. 2012. № 3/4. С. 49-52.
4. Височин І.В. Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі // Економіка та держава, 2012. № 9. С. 19-22.
5. Онищук Н. Сервісна діяльність готелів в умовах стагнації // Економіка та суспільство. 2021. №29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/593
6. Лабурцева О.I. Маркетингові засади організації дистрибуції та сервісу // Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. T. 2. С. 73-77.
7. Лісовський В.І. Визначення стратегій керування допуском споживачів до обслуговування на дрібнооптовому складі // Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. T. 1. С. 223-226.
8. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. // 2-ге вид., доп. і перероб. К.: КНЕУ 2003. С. 524.
9. Мудра М.А. Розробка стратегій логістичного обслуговування споживачів в ланцюгу поставок продукції // Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. T. 2. С. 187- 190.
10. Письменний О.А. Значущість сервісу складно-технічних товарів тривалого користування для споживачів // Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. T. 1. С. 186-192.
11. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України № 833 від 15 червня 2006 р. // www.zakon.rada.gov.ua.
12. Про затвердження Програми якості обслуговування споживачів підприємствами сфери послуг міста «Сервіс по-вінницьки» на період 2014-2016 рр.: Рішення Вінницької міської ради № 1670 від 11 квітня 2014 р. // www.vmr.gov.ua.
13. Мсюра В. Я. Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/ Duur_2015_12_8.pdf (дата звернення: 03.10.2022).
14. Сафоненко А.М. Сервісне обслуговування у системі формування лояльності споживача // Маркетинг в Україні. 2009. № 1. С. 15-19.
15. Сімонова В.С. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону // Економіка та держава. 2012. № 6. С. 54- 56.
16. Чорний А.Ю. Статистичне оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01// Київ: нац. екон. ун-т. К., 2005. С. 20
17. Шуміло О.С. Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 // Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків: 2010. С. 20

References

1. Bezpartochnyi, M.H. (2013). Vykorystannia svitovoho dosvidu torhovelnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv rozdribnykh merezh [Use of global experience in trade service for consumers of retail chains]. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii «Teoriia i praktyka zabezpechennia efektyvnoho rozvytku subiektiv rynku». 30 lystopada 2013 roku. Poltava: Interhrafika, 151-152 [in UIkrainian].
2. Bezpartochnyi, M.H. (2010). Formuvannia servisu ta yoho vplyv na potentsial torhovelnykh pidpryiemstv [The formation of the service and its impact on the potential of trade enterprises]. Materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sotsialno-ekonomichni aspekty rozvytku Ukrainy v umovakh konkurentnoho seredovyshcha». 8-9 kvitnia 2010 roku. Pervomaisk: Pervomaiskyi fakultet Kharkivskoho derzhavnoho universytetu kharchuvannia ta torhivli, 15-16.
3. Vedmid, N.I. (2012). Terminolohichni pidkhody do vyznachennia katehorii «servis» ta yoho rol v ekonomitsi krain [Terminological approaches to defining the category "service" and its role in the economy of countries]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic journal-XXI. # 3/4. 49-52 [in Ukrainian].
4. Vysochyn I.V. (2012). Metodolohichni osnovy servisno-lohistychnoho upravlinnia tovarooborotom pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Methodological foundations of service and logistics management of the turnover of retail enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state. # 9. P. 19-22. [in Ukrainian].
5. Onyshchuk N. (2021). Service activity of hotels in conditions of stagnation // Economy and society. No. 29. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/593 [in Ukrainian].
6. Laburtseva O.I. (2011). Marketynhovi zasady orhanizatsii dystrybutsii ta servisu // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. # 6. T. 2. S. 73-77.
7. Lisovskyi, V.I. (2011). Vyznachennia stratehii keruvannia dopuskom spozhyvachiv do obsluhovuvannia na dribnooptovomu skladi [Determination of strategies for managing the admission of consumers to service at a small wholesale warehouse]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. # 6. T. 1. P. 223-226. [in Ukrainian].
8. Luk’yanets' T.I. (2003). Marketynhova polityka komunikatsiy: navch. posib. // 2-he vyd., dop. i pererob. KNEU: 524. [in Ukrainian].
9. Mudra M.A.(2011) Rozrobka stratehii lohistychnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv v lantsiuhu postavok produktsii // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. # 6. T. 2. P. 187-190. [in Ukrainian].
10. Pysmennyi O.A. (2011). Znachushchist servisu skladno-tekhnichnykh tovariv tryvaloho korystuvannia dlia spozhyvachiv [Significance of the service of complex technical durable goods for consumers]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. # 2. T. 1. P. 186-192. [in Ukrainian].
11. Poriadok provadzhennia torhovelnoi diialnosti ta pravyl torhovelnoho obsluhovuvannia naselennia [The procedure for carrying out trade activities and the rules for trade services for the population]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy # 833 vid 15 chervnia 2006 r. – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 833 of June 15, 2006. Retrieved from: www.zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].
12. Pro zatverdzhennia Prohramy yakosti obsluhovuvannia spozhyvachiv pidpryiemstvamy sfery posluh mista «Servis po-vinnytsky» na period 2014-2016 rr. [About the approval of the Program for the quality of consumer service by enterprises in the service sector of the city "Service in Vinnytsia" for the period 2014-2016]. Rishennia Vinnytskoi miskoi rady # 1670 vid 11 kvitnia 2014 r. – Decision of the Vinnytsia City Council # 1670 dated April 11, 2014. Retrieved from: www.vmr.gov.ua. [in Ukrainian].
13. Msiura, V.Ya. (2015). Servisna sutnist derzhavnoi polityky yak osnova modernizatsii derzhavnoho upravlinnia [Service essence ofstate policy as a basisfor modernization of public administration]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development. 12. Retrived from: file:///C:/Users/User/Downloads/Duur_2015_12_8.pdf [in Ukrainian].
14. Safonenko, A.M. (2009). Servisne obsluhovuvannia u systemi formuvannia loialnosti spozhyvacha [Service in the system of customer loyalty formation]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine. # 1. P. 15-19. [in Ukrainian].
15. Simonova, V.S. (2012). Rol upravlinnia yakistiu torhovelnoho obsluhovuvannia v zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstv rehionu [The role of trade service quality management in ensuring the competitiveness of regional enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state. # 6. S. 54-56. [in Ukrainian].
16. Chornyy, A.Yu. (2005). Statystychne otsinyuvannya yakosti obsluhovuvannya u rozdribniy torhivli [Statistical assessment of service quality in retail trade]. Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.03.01; Kyyiv: nats. ekon. un-t. 20. [in Ukrainian].
17. Shumilo, O.S. (2010). Formuvannya efektyvnoyi systemy obsluhovuvannya spozhyvachiv u pidpryyemstvakh rozdribnoyi torhivli [Formation of an effective system of customer service in retail enterprises]. Avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.04. Khark: derzh. un-t kharchuvannya ta torhivli. 20. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2022-11-30