Екологічні аспекти розвитку туризму


  • Іnna Mikhaylyuk Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0001-7871-4474
Ключові слова: екологічні аспекти, туристично-рекреаційна діяльність, вплив та наслідки, баланс

Анотація

На сучасному етапі значна увага приділяється проблемам нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, що виникає у результаті неконтрольованої або необґрунтовано обтяжливої для природних ландшафтів туристично-рекреаційної діяльності.

У статті висвітлено певні екологічні аспекти розвитку туристично-рекреаційної сфери. Визначено, який вплив здійснює зростання масового туризму на природно-рекреаційний потенціал та природне середовище.

Як відомо, політика активізації використання туристично-рекреаційного потенціалу призводить до збільшення навантаження на природну екосистему. Тому перш за все, необхідно формувати політику і розробляти стратегію розвитку туризму не окремо, а як складову частину єдиної регіональної політики на засадах сталого еколого-економічного розвитку.

Важливим фактором розвитку сфери туризму є збереження балансу між екологічною, економічною та соціальною складовими. Насамперед повинні братися до уваги екологічні фактори розвитку: оптимальне антропогенне навантаження на природно-рекреаційні ресурси території, диверсифікація видів туризму: формування екологічно орієнтованих туристичних напрямів, що дасть змогу досягнути збалансованого розвитку туризму.

Політика розвитку туристично-рекреаційної сфери з урахуванням екологічного впливу стає все більш нагальною і актуальною. Охорона і перетворення рекреаційних територій включає в себе визначення норм навантажень на природні комплекси, виділення зелених зон і курортних лісів, охорону рекреаційних земель, лісовпорядні заходи, охорону підземних вод та мінеральних ресурсів і джерел, збереження чистоти повітряного басейну.

Біографія автора

Іnna Mikhaylyuk, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Ужгород, Україна

молодший науковий співробітник

Посилання

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. К.: Київ. ун-т, 2001.
2. Петранівський В. Туристичний потенціал краю та організація обслуговування польських туристів у Львівському Передкарпатті // Вісник Львів. Ун-ту, Серія міжнародні відносини. 2008. Вип. 24. C. 241-251.
3. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2004. 192 с. URL: https://buklib.net/books/21956/
4. Ставська Ю.В. Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті // Економіка, управління та адміністрування. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/61_2021/15.pdf.
5. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. К.: Альтернатива, 2004. 192.
6. Кубай Д. Екологічні аспекти сучасного розвитку туризму // Вісник Львів. ун-ту. 2008. Вип.24. С.142-146.
7. Соляник С.Ф. Проблема негативних наслідків сучасного масово туризму та шляхи їх подолання // Наукові записки Київ.ун-ту туризму, економіки і права. 2011. Вип.11. С.230-242.
8. Бендзюк В. Д. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в регіонах України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.0; НАН України; Інститут регіональних досліджень. Львів, 2001. 19с.
9. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування. Львів: УкрДЛТУ, 2003.- 211с.
10. Давиденко І.В. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону: дис. канд. екон. наук: 08.02.03; Одес. держ. екон. ун-т. – 2006р. – с.72
11. Долішній М.І., Гринів Л. Соціоекологічна функція регіональної економіки // Вісник НАН України. 2000. №3 С.25-35.
12. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму: методологія, формування, механізм реалізації. Чернівці: Прут, 1996. 228с.
13. Курортно-рекреаційні зони Закарпаття: довідник. У.: НПО «Реабілітація», 2000. 235 с.
14. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В.С.Кравців, Л.С. Гринів, М.В. Копач, С.П.Кузик; за ред. М.І. Долішнього. Львів: ІРД НАН України, 1999. 78с.
REFERENCES

1. Beidyk, O.O. (2001). Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: Metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia [Recreational and tourist resources of Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoning]. K.: Kyiv. un-t [in Ukrainian].
2. Petranivskyi, V. (2008). Turystychnyi potentsial kraiu ta orhanizatsiia obsluhovuvannia polskykh turystiv u Lvivskomu Peredkarpatti [Tourism potential of the region and the organization of services for Polish tourists in the Lviv Precarpathia].Visnyk Lviv. Un-tu, Seriia mizhnarodni vidnosyny – Visnyk Lviv. University, International Relations Series. Vyp. 24. P. 241-251 [in Ukrainian].
3. Dmytruk O.Iu. (2004). Ekolohichnyi turyzm. [Ecological tourism]. Retrieved from: https://buklib.net/books/21956/ [in Ukrainian].
4. Infrastrukturni chynnyky rozvytku industrii hostynnosti u sferi ekolohichnoho turyzmu na Zakarpatti. [Infrastructural factors of hospitality industry development in the field of ecological tourism in Transcarpathia. Stavska Yu.V. Economy, management and administration] Stavska Yu.V. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. Retrieved from: http://bses.in.ua/journals/2021/61_2021/15.pdf. [in Ukrainian].
5. Dmytruk, O.Iu. (2004). Ekolohichnyi turyzm: suchasni kontseptsii menedzhmentu i marketynhu [Ecological tourism: modern concepts of management and marketing]. K.: Alternatyva, 192 [in Ukrainian].
6. Kubai, D. (2008). Ekolohichni aspekty suchasnoho rozvytku turyzmu [Ecological aspects of modern tourism development]. Visnyk Lviv. un-tu – Visnyk Lviv. university. Vyp.24. P.142-146 [in Ukrainian].
7. Solianyk, S.F. (2011). Problema nehatyvnykh naslidkiv suchasnoho masovo turyzmu ta shliakhy yikh podolannia [The problem of negative consequences of modern mass tourism and ways to overcome them]. Naukovi zapysky Kyiv.un-tu turyzmu, ekonomiky i prava – Scientific notes Kyiv University of Tourism, Economics and Law. Vyp.11. Р.230-242 [in Ukrainian].
8. Bendziuk, V.D. (2001). Orhanizatsiino-ekonomichne ta informatsiine zabezpechennia rozvytku turystychno-ozdorovchoho kompleksu v rehionakh Ukrainy [Organizational, economic and information support for the development of the tourist and health complex in the regions of Ukraine]: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.10.01; NAN Ukrainy; Instytut rehionalnykh doslidzhen. Lviv, 19 [in Ukrainian].
9. Vrublevska, O.V. (2003). Konspekt lektsii z ekonomiky pryrodokorystuvannia [Synopsis of lectures on environmental economics]. Lviv: UkrDLTU. Р. 211 [in Ukrainian].
10. Davydenko, I.V. (2006). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia rozvytku rekreatsiinoi systemy rehionu [Organizational and economic mechanism of regulation of the development of the recreation system of the region]: dys. kand. ekon. nauk: 08.02.03; Odes. derzh. ekon. un-t. 72 [in Ukrainian].
11. Dolishnii, M.I. & Hryniv L. (2000). Sotsioekolohichna funktsiia rehionalnoi ekonomiky [Socio-ecological function of the regional economy]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. №3. P.25-35. [in Ukrainian].
12. Yevdokymenko, V.K. (1996). Rehionalna polityka rozvytku turyzmu: metodolohiia, formuvannia, mekhanizm realizatsii [Regional tourism development policy: methodology, formation, implementation mechanism]. Chernivtsi: Prut. 228 [in Ukrainian].
13. Kurortno-rekreatsiini zony Zakarpattia: dovidnyk [Resort and recreation areas of Transcarpathia: a guide]. U.: NPO «Reabilitatsiia», 2000. 235 [in Ukrainian].
14. Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery [Scientific and methodological principles of reforming the recreational sphere]. V.S. Kravtsiv, L.S. Hryniv, M.V.Kopach, S.P. Kuzyk; za red.. M.I. Dolishnoho. Lviv: IRD NAN Ukrainy, 1999, 78 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2022-11-30