Особливості венчурного фінансування та тенденції на ринку венчурного капіталу


  • Natalia G. Hrebennyk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1554-0697
Ключові слова: стартап, венчурний капітал, венчурне фінансування, венчурний інвестор, інноваційний потенціал

Анотація

Спостерігаються кардинальні зміни на глобальному ринку венчурного фінансування: змінюються обсяги та умови інвестування, висуваються нові вимоги до стартапів, з’являється багато нових венчурних фондів.

Відмінністю венчурного інвестора є його спрямованість на інвестування в стартапи із заздалегідь визначеним високим рівнем прибутковості. Процес венчурного фінансування відрізняється від традиційного інвестування. Його умовно можна поділити на наступні етапи: вибір стартапу;  фінансування обраного стартапу на умовах участі у статутному капіталі; додаткова менторська та експертно-консультативна допомога.

За підсумками усіх трьох кварталів 2022 році очікувано спостерігається скорочення обсягів венчурного фінансування. При цьому найменш постраждало фінансування на ангельській стадії.

В Україні зростає кількість компанії з управління активами та інститутів спільного фінансування. Згідно з офіційною статистикою на кінець 2021 року в Україні було зареєстровано 313 компаній з управління активами, а обсяги їх активів зросли у два рази. Кількість інститутів спільного інвестування за останні 6 років збільшилася до 1624 одиниці, а розмір їх активів склав майже 500 млрд. грн.

Є усі підстави вважати, що після закінчення війни Україна зможе стати флагманом інноваційного розвитку у світі. Українським інноваторам необхідно вже зараз готувати свої проекти для презентації інвесторам одразу після стабілізації ситуації.

Біографія автора

Natalia G. Hrebennyk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та туризму

Посилання

1. Венчурне фінансування: світовий і вітчизняний досвід. URL: http://iii.ua/uk/venchurne-finansuvannya-svitoviy-i-vitchiznyaniy-dosvid.
2. Зражевець Є.Є. Історія походження венчурних інвестицій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», 2013. № 1068, 118-123.
3. Поліщук О.Т. Сутнісні характеристики венчурного інвестування та його місце у розвитку національної економіки // Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 135–145
4. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 2005. С. 158-174.
5. Петрук О. М., Мошенський С. З. Теорія та практика венчурного фінансування: монографія. Житомир: Рута, 2008. 248 c.
6. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні. К.: КНЕУ, 2000. 171 с.
7. Закон України «Про інститути спільного інвестування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text
8. Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України: монографія. Миколаїв: [МДАУ], 2009. 302 c.
9. The Crunchbase Unicorn Board. URL: https://news.crunchbase.com/unicorn-company-list/
10. Теоретичні та практичні засади організації морського бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2022. 404 с. DOI 10.31375/978-
966-7716-89-9
11. State Of Venture GLOBAL. 2021. URL: https://www.tadviser.ru/images/8/8a/CB-Insights_Venture-Report-2021.pdf.
12. Median deal size of venture capital-backed companies worldwide from 2010 to Q2 2022, by stage. URL: https://www.statista.com/statistics/828788/venture-capital-median-deal-size-by-stage/
13.Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни Інвестиції: практика та досвід. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf
14. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: https://www.uaib.com.ua/analituaib
15. ТОП-10 венчурних фондів. URL: https://forbes.ua/ratings/10-venchurnikh-fondiv-09042021-1321].
16 Кутрань К.В. Організаційний механізм венчурного фінансування URL: file:///E:/Downloads/alexi,+357-1384-1-CE.pdf.

REFERENCES

1. Venchurne finansuvannia: svitovyi i vitchyznianyi dosvid [Venture financing: global and domestic experience] (2019). Retrieved from: http://iii.ua/uk/venchurne-finansuvannya-svitoviy-i-vitchiznyaniy-dosvid. [in Ukrainian]
2. Zrazhevets, Ye.Ie. (2013). Istoriia pokhodzhennia venchurnykh investytsii [The history of the origin of venture investments]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina seriia «Ekonomichna» - Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin, "Economic" series, № 1068, 118-123 [in Ukrainian]
3. Polishchuk, O.T. (2017). Sutnisni kharakterystyky venchurnoho investuvannia ta yoho mistse u rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Essential characteristics of venture capital investment and its place in the development of the national economy]. Finansy, oblik, banky – Finance, accounting, banks. № 1 (22). 135–145 [in Ukrainian]
4. Volovets, Ya.V. (2005) Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia [Financial activity of economic entities]. 158-174 [in Ukrainian]
5. Petruk, O. M. & Moshenskyi S. Z. (2008) Teoriia ta praktyka venchurnoho finansuvannia [Theory and practice of venture financing]: monohrafiia. Zhytomyr: Ruta. 248 [in Ukrainian]
6. Poruchnyk, A. M. & Antoniuk L. L. (2000). Venchurnyi kapital: zarubizhnyi dosvid ta problemy stanovlennia v Ukraini [Venture capital: foreign experience and problems of formation in Ukraine]. K.: KNEU, 171 [in Ukrainian]
7. Zakon Ukrainy «Pro instytuty spilnoho investuvannia» (2020) [Law of Ukraine "On Joint Investment Institutions"] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text [in Ukrainian]
8. Kovalyshyn, P.V. (2009). Formuvannia ta rozvytok rynku venchurnoho investuvannia Ukrain y[Formation and development of the venture investment market of Ukraine]: monohrafiia. Mykolaiv: [MDAU], 302 [in Ukrainian]
9. The Crunchbase Unicorn Board. Retrieved from: https://news.crunchbase.com/unicorn-company-list/
10. Teoretychni ta praktychni zasady orhanizatsii morskoho biznesu (2022) [Theoretical and practical principles of maritime business organization]: Kolektyvna monohrafiia. Odesa: ONMU, 404. DOI 10.31375/978-966-7716-89-9 [in Ukrainian]
11. State Of Venture GLOBAL. 2021. Retrieved from: https://www.tadviser.ru/images/8/8a/CB-Insights_Venture-Report-2021.pdf
12. Median deal size of venture capital-backed companies worldwide from 2010 to Q2 2022, by stage. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/828788/venture-capital-median-deal-size-by-stage/
13. Tretiakova, O.V., Kharabara, V.M. & Hreshko, R.I. (2020). Venchurne finansuvannia yak efektyvnyi instrument innovatsiinoho rozvytku krainy Investytsii: praktyka ta dosvid [Venture financing as an effective tool for innovative development of the country Investments: practice and experience.] Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf [in Ukrainian]
14. Ofitsiinyi sait Ukrainskoi asotsiatsii investytsiinoho biznesu (2022) [Official website of the Ukrainian Investment Business Association]. Retrieved from: https://www.uaib.com.ua/analituaib [in Ukrainian]
15. TOP-10 venchurnykh fondiv [TOP-10 venture capital funds]. Retrieved from: https://forbes.ua/ratings/10-venchurnikh-fondiv-09042021-1321] [in Ukrainian]
16. Kutran, K.V. (2020). Orhanizatsiinyi mekhanizm venchurnoho finansuvannia [Organizational mechanism of venture financing]. Retrieved from: file:///E:/Downloads/alexi,+357-1384-1-CE.pdf [in Ukrainian]
Опубліковано
2023-01-30