Теоретико-методичні підходи до аналізу та оцінки використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах кризи


  • Lesya Kaganets-Gavrylko ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгородб Україна https://orcid.org/0000-0002-2800-1465

Анотація

У статті проаналізовано основні теоретико-методичні підходи щодо дослідження ефективного використання туристично-рекреаційного потенціалу у кризових умовах господарювання. Метою дослідження є систематизація сучасних наукових теоретичних та методичних підходів до  аналізу та оцінки використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах кризи на міжнародному та національному рівнях, зокрема в постпандемічних умовах кризи COVID-19 та воєнного стану. В ході аналізу використано метод системного аналізу, порівняльних оцінок та наукової екстраполяції.

Визначено, що в науковій літературі домінують дослідження, присвячені розробці антикризових стратегій у сфері туристичного маркетингу, розвитку інформаційно-комунікаційних та онлайн технологій у туристично-ресторанному бізнесі, розробки ефективних моделей прогнозування та розробки сценаріїв впливу кризових явищ на розвиток ринку туристичних послуг. Зокрема, значна увага приділяється питанням антикризового менеджменту у туристичній сфері,  вивченню міжнародного досвіду та оцінці впливу пандемії COVID-19 на розвиток світової економіки. Основними напрямами відновлення туристичної галузі у кризовий та посткризовий період являються підходи, що базуються на диверсифікації туристичної діяльності; туристичної сфери. Разом з цим, у дослідженнях вітчизняних науковців значна увага присвячена аналізу та оцінці впливу воєнного стану на розвиток ринку туристичних розробці  нових туристичних продуктів та переорієнтація туристичного бізнесу на нові види діяльності; впровадження соціальних програм розвитку послуг, що вимагає розробки нових теоретико-методичних підходів для просування та реалізації вітчизняного туристичного продукту.

Біографія автора

Lesya Kaganets-Gavrylko, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгородб Україна

аспірант кафедри економіки і підприємництва

Посилання

1. Collins-Kreiner, N., & Ram, Y. (2020). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. Annals of tourism research
2. Внучко С., Тимошенко Т. COVID-19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та українські реалії: аналітична записка. К.: УНП, 2020. 28 с.
3. Тимошенко Т. О. Стратегічні орієнтири розвитку сфери туризму в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // International scientific journal. № 6. 2015. С. 84-86. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_6_21
4. Тимошенко Т. О. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері туризму та курортів // Актуальні проблеми державного управління. №2. 2016. С. 99-103. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2016_2_21
5. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень: монографія. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. 135 с.
6. Горіна Г.О. Державне управління туристичною діяльністю: навч.посіб. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. 45 с.
7. Заячковська Г. Тенденції розвитку туризму в Україні у період пандемії COVID-19 // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика», Львів: ЛТЕУ, 2021. С.30-32.
8. Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму після світової економічної кризи 2008–2009рр. // Галицький економічний вісник. №1(30). 2011. С.11-14
9. Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T. C. T. (2021). The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of tourism research, 87, 103117.
10. Qiu, R. T., Park, J., Li, S., & Song, H. (2020). Social costs of tourism during the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism Research, 84, 102994.
11. Барна М., Табака Н. Діяльність туристичної галузі у пандемійний та постпандемійний період // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", Львів:
ЛТЕУ, 2020. С.173-174.
12. Михайліченко Г., Дворська І. Антикризові сценарії розвитку туризму в пост-пандемічний період // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Сталий розвиток туризму на засадах партнерства:
освіта, наука, практика», Львів: ЛТЕУ, 2021. C.38-43.
13. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія. Київ. КНТЕУ, 2010. 595 с.
14. Мельниченко С., Глушко В. Просування туристичних послуг на ринок в постпандемічний та післявоєнний періоди // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект», Чернівці: Технодрук, 2022. С. 173-177
15. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія Київ: Київ. КНТЕУ, 2008. 493 с.

References

1. Collins-Kreiner, N., & Ram, Y. (2020). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. Annals of tourism research
2. Vnuchko, S. & Tymoshenko, T. (2020). COVID-19 and social dialogue in the tourism industry: EU practice and Ukrainian realities [COVID-19 ta sotsialnyi dialoh v turystychnii haluzi: praktyka ta ukrainski realii] Analitychna zapyska. Kyiv. UNP, 2020. 28 [in Ukrainian].
3. Tymoshenko, T. O. Stratehichni orientyry rozvytku sfery turyzmy v umovah suchasnyh socialno-ekonomichnyh transformacij [Strategic guidelines for the development of tourism in the conditions of modern socio-economic transformations] // International scientific journal, №6. 84-86. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_6_21 [in Ukrainian].
4. Tymoshenko, T. O. Rozvytok derzavno-pryvatnoho-partnerstva u sferi turyzmy ta kurortiv [Development of public-private partnership in the field of tourism and resorts]. Aktualni problemy derzavnoho upravlinnia - Actual problems of public administration, №2. 99-103. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2016_2_21 [in Ukrainian].
5. Osoblyvosti rozvytku rynku turystychnykh posluh Ukrainy pid vplyvom COVID-19 ta karantynnykh obmezhen [The features of the development of the tourist services market of Ukraine under the influence of COVID-19 and quarantine restrictions] (2021). Kolektivna monografіya. Kryvyi Rih: DonNUET, 135. [in Ukrainian].
6. Horina, H.O. (2021). Derzavne upravlinnya turystychnoju dijalnistyu [State management of tourist activities]: navch. posіb. Kryvyi Rih: DonNUET, 45. [in Ukrainian].
7. Zaiachkovska, H. & Tserklevych, V. (2021). Tendentsii rozvytku turyzmu v Ukraini u period pandemii COVID-19 [Trends in the development of tourism in Ukraine during the COVID-19 pandemic]. Stalyi rozvytok turyzmu na zasadakh partnerstva: osvita, nauka, praktyka – Sustainable development of tourism based on partnership: education, science, practice, Lviv: LTEU, 30-32. [in Ukrainian].
8. Zaiachkovska, H. (2011). Rozvytok mizhnarodnoho turyzmu pislia svitovoi ekonomichnoi kryzy 2008–2009rr. [Development of international tourism after the global economic crisis of 2008–2009.] Halytskyi ekonomichnyi visnyk - Galician Economic Bulletin, №1(30). 11-14 [in Ukrainian].
9. Fotiadis, A., Polyzos, S. & Huan, T. C. T. (2021). The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of tourism research, 87, 103117.
10. Qiu, R. T., Park, J., Li, S., & Song, H. (2020). Social costs of tourism during the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism Research, 84, 102994.
11. Barna, M. & Tabaka, N. (2020). Funktsionuvannia turystychnoi haluzi v pandemichnyi ta postpandemichnyi period [Functioning of the tourism industry in the pandemic and post-pandemic period] Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva, tekhnolohii ta yikh pravovoho zabezpechennia - Modern trends in the development of economy, enterprise, technology and their legal support. Lviv: LTEU, 173-174. [in Ukrainian].
12. Mykhailichenko, H. &Dvorska, I. (2021). Antykryzovi stsenarii rozvytku turyzmu v postpandemichnyi period [Anti-crisis scenarios of tourism development in the post-pandemic period]. Stalyi rozvytok turyzmu na zasadakh partnerstva: osvita, nauka, praktyka – Sustainable development of tourism based on partnership: education, science, practice. Lviv: LTEU, 38-43. [in Ukrainian].
13. Stratehichnyi rozvytok turystychnoho biznesu Стратегічний розвиток туристичного бізнесу [ Strategic development of tourism business] (2010). Kolektivna monografіya. Kyiv, KNTEU, 595 с. [in Ukrainian].
14. Melnychenko, S. & Hlushko, V. (2022). Prosuvannia turystychnykh posluh na rynok u postpandemichnyi ta postpandemiinyi period [Promotion of tourist services to the market in the post-pandemic and post-war period]. Upravlinnia rozvytkom sfery hostynnosti: rehionalnyi aspect – Management of the development of the hospitality sector: a regional aspect, Chernivtsi: Tekhnodruk, 173-177. [in Ukrainian].
15. Informatsiini tekhnolohii v turyzmi: teoriia, metodolohiia, praktyka [Information technologies in tourism: theory, methodology, practice] (2008). Kolektivna monografіya. Kyiv, KNTEU, 493 с. [in Ukrainian].
Опубліковано
2023-01-30