Прийняття управлінських рішень щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезень та в сфері туристичного бізнесу


  • Andrey Nepran Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-8329-7123
  • Alla Voronkova Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0523-3156
  • Volodymyr Merchanskyi Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-2870-5902
Ключові слова: тариф, калькулювання, собівартість перевезення, витрати, прибуток, ціна

Анотація

У статті розкривається порядок прийняття управлінських рішень щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезеннях. Для нерегулярних перевезеннях рекомендується розрахунок тарифів та управлінські рішення щодо їх зміни приймати із застосуванням методу прямих витрат. Розкриті особливості побудови транспортного тарифу із урахуванням галузевих норм використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, річного пробігу (з урахуванням нульового пробігу), ставок податків.

При автобусних перевезеннях розрахунок прямих витрат за методичним підходом, що знайшов досить широке поширення в промисловості, є неможливим. Це пов’язано із специфікою автомобільних перевезень та особливістю формування витрат. Нами був розроблений порядок розрахунку прямих витрат, який враховує два основних чинника: відстань перевезень та час автобуса на маршруті (або кількість маршрутів за зміну). Зроблений розрахунок тарифу для трьох окремих маршрутів, які відрізняються тривалістю подорожі, відстанню перевезень. Тарифи є економічно обґрунтованими і можуть застосовуватися в системі управління транспортним підприємством, а такий підхід може бути взятий в основі обчислення тарифів для перевезення пасажирів в режимі нерегулярних перевезень.

Біографії авторів

Andrey Nepran, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Alla Voronkova, Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна

к. е. н., доцент, доцент кафедра менеджменту, бізнесу і адміністрування

Volodymyr Merchanskyi, Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна

к. е. н., доцент, доцент кафедра туризму

Посилання

Богомолова Н. І. Особливості управління тарифоутворенням в сфері пасажирських автотранспортних перевезень // Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9424.
2. Дмитрієва О. І. Формування наукової парадигми державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2021. № 6(26). С. 34–44.
3. Савченко Л.А. Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 2017. № 866. С. 230–233.
4. Шевченко І. Ю. Методичні засади оцінювання конкуренто-спроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. № 4(125). С. 49–61.
5. Шинкаренко В. Г., Легкий С. А. Маркетинговий підхід до визначення ціни на послуги пасажирського автомобільного транспорту // Економіка транспортного комплексу, 2011. Вип. 17. С. 84–91.
6. Пилипенко О.М., Огій О. В. Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2018. № 2. С. 20–25.
7. Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту: Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09#Text.
8. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 22.06.2012 р. № 5007-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.
9. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text.
10. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Наказ Міністерства транспорту України від 05.02.2001 № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065361-01#Text.
11. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: Наказ Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98#Text.
12. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 20.05.2006 № 488. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06#Text.
13. Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Наказ Міністерства транспорту України від 20.05.2006 № 489. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0695-06#Text.
14. Галузева угода між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України, спільним представницьким органом Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту у сфері автомобільного транспорту на 2013-2015 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002733-13#Text.
15. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
16. Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Наказ Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1628-13#Text.

References

1. Bogomolova, N. I. (2021). Osobly`vosti upravlinnya tary`foutvorennyam v sferi pasazhy`rs`ky`x avtotransportny`x perevezen`. [Peculiarities of fare management in the field of passenger road transport.]. Efekty`vna ekonomika – efficient economy. № 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9424 [in Ukrainian].
2. Dmy`triyeva, O. I. (2021). Formuvannya naukovoyi parady`gmy` derzhavnogo regulyuvannya innovacijnogo rozvy`tku transportnoyi infrastruktury` [Formation of a scientific paradigm of state regulation of innovative development of transport infrastructure]. Problemy` i perspekty`vy` rozvy`tku pidpry`yemny`cztva – Problems and prospects of entrepreneurship development. №6(26), 34–44 [in Ukrainian].
3. Savchenko, L.A. (2017). Metody`ka rozraxunku tary`fiv na poslugy` pasazhy`rs`kogo avtomobil`nogo transportu. [Methodology for calculating tariffs for passenger road transport services] Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Dy`namika, micznist` ta proektuvannya mashy`n i pry`ladiv – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Dynamics, strength and design of machines and devices. № 866, 230–233 [in Ukrainian].
4. Shevchenko, I. Y. (2018) Metody`chni zasady` ocinyuvannya konkurento-spromozhnosti avtomobilebudivny`x pidpry`yemstv u konteksti formuvannya derzhavnoyi strategiyi rozvy`tku avtomobilebuduvannya [Methodological principles of assessing the competitiveness of automobile manufacturing enterprises in the context of the formation of a state strategy for the development of automobile manufacturing]. Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu texnologij ta dy`zajnu. Seriya Ekonomichni nauky` - Bulletin of Kyiv National University of Technologies and Design. Economic sciences. № 4(125), 49–61 [in Ukrainian].
5. Shy`nkarenko, V. G. & Legky`j, S. A. (2011). Markety`ngovy`j pidxid do vy`znachennya ciny` na poslugy` pasazhy`rs`kogo avtomobil`nogo transportu. [A marketing approach to determining the price of passenger road transport services]. Ekonomika transportnogo kompleksu – Economy of the transport complex,Vy`p. 17. P. 84–91 [in Ukrainian].
6. Py`ly`penko, O.M. & Ogij, O. V. (2018). Obg`runtuvannya tary`fu na perevezennya pasazhy`riv avtobusny`m transportom u m. Cherkasy`. [Justification of the tariff for the transportation of passengers by bus transport in the city of Cherkasy]. Visny`k Cherkas`kogo derzhavnogo texnologichnogo universy`tetu. Seriya: Texnichni nauky` - Bulletin of the Cherkasy State Technological University. Series: Technical sciences. № 2, 20-25 [in Ukrainian].
7. Metody`ka rozraxunku tary`fiv na poslugy` pasazhy`rs`kogo avtomobil`nogo transportu: Nakaz Ministerstva transportu ta zv'yazku Ukrayiny` vid 17.11.2009 № 1175 [Methodology for calculating tariffs for passenger road transport services: Order of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine dated 11/17/2009 No. 1175]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09#Text [in Ukrainian].
8. Pro ciny` i cinoutvorennya: Zakon Ukrayiny` vid 22.06.2012 r. № 5007-VI [On prices and pricing: Law of Ukraine dated June 22, 2012 No. 5007-VI.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17[in Ukrainian].
9. Pro avtomobilnyi transport: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2344-III.On road transport [Law of Ukraine dated 04/05/2001 No. 2344-ІІІ]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text [in Ukrainian].
10. Metody`chni rekomendaciyi z formuvannya sobivartosti perevezen` (robit, poslug) na transporti [Methodological recommendations for the formation of the cost of transportation (works, services) in transport]. Nakaz Ministerstva transportu Ukrayiny` vid 05.02.2001 № 65. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065361-01#Text [in Ukrainian].
11. Normy` vy`trat paly`va i masty`l`ny`x materialiv na avtomobil`nomu transporti: Nakaz Ministerstva transportu Ukrayiny` vid 10.02.1998 № 43 [Norms of consumption of fuel and lubricants in road transport: Order of the Ministry of Transport of Ukraine dated February 10, 1998 No. 43]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98#Text [in Ukrainian].
12. Eskpluacijni normy` seredn`ogo resursu pnevmaty`chny`x shy`n kolisny`x transportny`x zasobiv i special`ny`x mashy`n, vy`konany`x na kolisny`x shasi: Nakaz Ministerstva transportu ta zv'yazku Ukrayiny` 20.05.2006 № 488 [Operating norms of the average resource of pneumatic tires of wheeled vehicles and special machines made on wheeled chassis: Order of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine 05/20/2006 No. 488.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06#Text [in Ukrainian].
13. Ekspluatacijni normy` seredn`ogo resursu akumulyatorny`x svy`ncevy`x starterny`x batarej kolisny`x transportny`x zasobiv i special`ny`x mashy`n, vy`konany`x na kolisny`x shasi: Nakaz Ministerstva transportu Ukrayiny` vid 20.05.2006 № 489 [Operational norms of the average resource of rechargeable lead starter batteries of wheeled vehicles and special machines made on wheeled chassis: Order of the Ministry of Transport of Ukraine dated 05/20/2006 No. 489]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0695-06#Text [in Ukrainian].
14. Galuzeva ugoda mizh Ministerstvom infrastruktury` Ukrayiny`, Federaciyeyu robotodavciv transportu Ukrayiny`, spil`ny`m predstavny`cz`ky`m organom Profspilky` pracivny`kiv avtomobil`nogo transportu ta shlyaxovogo gospodarstva Ukrayiny` i Vseukrayins`koyi nezalezhnoyi profspilky` pracivny`kiv transportu u sferi avtomobil`nogo transportu na 2013-2015 roky` [Sectoral agreement between the Ministry of Infrastructure of Ukraine, the Federation of Transport Employers of Ukraine, the joint representative body of the Trade Union of Road Transport and Road Industry Workers of Ukraine and the All-Ukrainian Independent Trade Union of Transport Workers in the Field of Road Transport for 2013-2015.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002733-13#Text [in Ukrainian].
15. Pro zbir ta oblik yedy`nogo vnesku na zagal`noobov'yazkove derzhavne social`ne straxuvannya: Zakon Ukrayiny` vid 08.07.2010 r. № 2464 [On the collection and accounting of a single contribution to mandatory state social insurance: Law of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2464.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
16. Pro zatverdzhennya Poryadku formuvannya ta podannya straxuval`ny`kamy` zvitu shhodo sum naraxovanogo yedy`nogo vnesku na zagal`noobov'yazkove derzhavne social`ne straxuvannya: Nakaz Ministerstva doxodiv i zboriv Ukrayiny` vid 09.09.2013 № 454 [On the approval of the Procedure for the formation and submission of a report by insured persons on the amounts of the accrued single contribution to the mandatory state social insurance: Order of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine dated 09.09.2013 No. 454.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1628-13#Text.
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Nepran, A., Voronkova, A., & Merchanskyi, V. (2023). Прийняття управлінських рішень щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезень та в сфері туристичного бізнесу. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 1(82). Retrieved із https://daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/444