Аналіз тенденцій готельної індустрії в Україні


  • Iryna Solovei Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна https://orcid.org/0000-0002-2436-7515
  • Nadija Ostrovska Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна https://orcid.org/0000-0002-1802-7282
  • Bogdan Lygovyi Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна https://orcid.org/0000-0003-0460-5309
Ключові слова: готельна індустрія, готельне господарство, готельний бізнес, колективні засоби розміщування

Анотація

У статті проаналізовано тенденції готельної індустрії України, що є невід’ємною складовою розвитку туризму. Матеріальна база розміщення туристів посідає одне із перших місць при розвитку всієї туристичної інфраструктури. Готельна індустрія України має ряд певних проблем, які перешкоджають відповідності європейським стандартам якості послуг в підприємствах готельного господарства. Проблему становить і невелика кількість кваліфікованих фахівців у галузі обслуговування та управління підприємствами готельного господарства. Недостатніми є обсяги інвестування в оновлення і будівництво нових закладів колективного розміщення туристів. Технологічна відсталість галузі; високий рівень податкового навантаження; недосконалість законодавчо-правової бази і її невідповідність сучасним вимогам; низька платоспроможність населення теж гальмують розвиток туризму країни і готельної індустрії зокрема. Низьким є рівень конкуренції на готельному ринку, відсутні корпоративні стандарти управління якістю послуг у готелях.

До позитивних тенденцій розвитку можна віднести створення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів, збільшення кількості малих підприємств готельного типу, запровадження комп’ютерних технологій у готельному господарстві.

Біографії авторів

Iryna Solovei, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна

к. екон. н., асистент кафедри «Гуманітарної освіти і туризму»

Nadija Ostrovska, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна

к. пед. н.

Bogdan Lygovyi, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна

доцент, доцент кафедри «Гуманітарної освіти і туризму»,

к. іст. н., доцент, завідувач кафедри «Гуманітарної освіти і туризму»

Посилання

1. Соловей І.С., Герасимів З.М., Луговий Б.В. Проблеми розвитку в’їзного туризму в Україні // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 2 (79). 2022. С. 53-64.
2. Ткаченко А.М., Лелі Ю.Г. Проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в умовах сьогодення // Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12-1. С. 185-188.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р.» : від 16. 03. 2017 р. № 168-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text
4. Шикіна О.В. Аналіз тенденцій міжнародної готельної індустрії. Інфраструктура ринку. Вип. 39. 2020. С. 56-61.
5. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: монографія за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 240 с.
7. Романова А.А. Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2018, №9. С. 93-104.
8. Буслаєва Г.В. Сучасний стан та тенденції розвитку колективних засобів розміщування в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 18. Част.1. 2016. С. 74-79.
9. Михайлова О.П., Брінь П.В. Основні проблеми готельного бізнесу в Україні // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2012. №58(964). С.101-106.
10. Мариняк Я., Стецько Н. Стратегічні напрями розвитку міжнародного туризму в Україні // Наукові записки. 2021, №2. С. 108-120.
11. Милашко О.Г. Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. Одеса, 2014. Вип. 2(53). С. 202-206.
12. Сажнєва Н.М., Арсененко І.А. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні // Український географічний журнал. 2012, №1 С. 40-43.
13. Blanchard L., Higgins-Desbiolles F. Peace through Tourism. Abingdon: Routledge, 2013. 276 р.
14. Grynko T. V. Organizational culture and image as a factor in the competitiveness of tourism and hotel enterprises / T. V. Grynko, O. P. Krupskyi, I. V. Timar // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : monograph. – Vol. 3. – Poland : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – Р. 252–270.
15. Leong A. International Tourism and World Peace. Journal of Macau University of Science and Technology. 2008. №2 (2). pp. 38–44.
16. Millennials, attribute-based selling, «rogue» OTAs - what hospitality looks like in 2020. URL: phocuswire.com/ota-insight-hospitality-forecast-2020.

REFERENCES

1. Solovei, І.S., Herasymiv, Z.М. & Luhovyi, B.V. (2022). Problemy rozvytku viznoho turyzmu v Ukrainy. [Problems of the development of inbound tourism in Ukraine]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of management and enterprenuership methods on transport. № 2 (79), 53-64. [in Ukrainian].
2. Tkachenko, А.М. & Lelі, Yu. H. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku hotelnoho biznesu sohodennia. [Problems and prospects of hotel business development in today's conditions.] Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, Vyp. 12-1, 185-188. [in Ukrainian].
3. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period dо 2026 r.» [On the approval of the Tourism and Resorts Development Strategy for the period until 2026] : vid 16. 03. 2017 r. № 168-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian]
4. Shykina, О.V. (2020). Analiz tendentsii mizhnarodnoi hotelnoi industrii. [Analysis of trends in the international hotel industry] Infrastruktura rynku – Market infrastructure. Vyp. 39, 56-61. [in Ukrainian].
5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. Retrived from: http://www.ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian]
6. Industriia hostynnosti v Ukraini: stan i tendentsii rozvytku [Hospitality industry in Ukraine: state and development trends] (2017). Monografiia za zah. red. prof. V. M. Zaitsevoi. Zaporizzia: Prosvita, 240 p. [in Ukrainian].
7. Romanova, А.А. (2018). Upravlinnya rozvytkom turystychnoy sfery v umovakh zbroynykh konfliktiv. [Management of tourism development in conditions of armed conflict] Elektronne naukove fahove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics» – Electronic scientific professional publication on economic sciences «Modern Economics», no. 9. pp. 93-104. [in Ukrainian].
8. Buslayeva, G.V. (2016). Suchasnyy stan ta tendentsiy rozvytku kolektyvnykh zasobiv rozmishchuvannia v Ukrayni. [Current state and trends in the development of collective accommodation in Ukraine.] Naukovyy visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. Vyp. 18. Chast.1. pp. 74-79. [in Ukrainian].
9. Mykhailova, О.P. & Brin, P.V. (2012). Osnovni problemy hotelnoho biznesu v Ukraini. [The main problems of the hotel business in Ukraine.] Visnyk NTU «KhPI» – Bulletin NTU «KhPI». Seriia: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva. №58(964), 101-106. [in Ukrainian].
10. Marynyak, Ya. & Stetsko, N. (2021). Stratehichni napryamy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini. [Strategic directions of international tourism development in Ukraine.] Naukovi zapysky.– Proceedings, no. 2. pp. 108-120. [in Ukrainian].
11. Mylashko, О.H. (2014). Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia yak obyekt statystychnoho vyvchennia. [Collective means of placement as an object of statistical study]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. – Bulletin of socio-economic research: zb. nauk. pr. Odesa, # 2(53). pp. 202-206. [in Ukrainian].
12. Sazhneva N.М., Arsenenko І.А. (2012). Aktualni napryamy rozvytku konkurentospromozhnoho rynku turyzmu v Ukrayni [Current directions of development of the competitive tourism market in Ukraine]. Ukraynskyy heohrafichnyy zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, no. 1 pp. 40-43. [in Ukrainian].
13. Blanchard, L. & Higgins-Desbiolles F. (2013). Peace through Tourism. Abingdon: Routledge,276 р.
14. Grynko, T.V., Krupskyi, O.P. & Timar, I.V. (2016). Organizational culture and image as a factor in the competitiveness of tourism and hotel enterprises. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine: monograph. Vol. 3. Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 252–270.
15. Leong, A. (2008). International Tourism and World Peace. Journal of Macau University of Science and Technology. №2 (2). pp. 38–44.
16. Millennials, attribute-based selling, «rogue» OTAs - what hospitality looks like in 2020. Retrieved from: phocuswire.com/ota-insight-hospitality-forecast-2020.
Опубліковано
2023-01-30