Інвестиційний клімат як умова стратегічної конкурентоспроможност


  • Pavlo Tizesh ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-5029-5949
  • Violeta Didyk Комунальний заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж», Хуст, Україна https://orcid.org/0000-0002-1182-7906
Ключові слова: регіон, конкурентоспроможність, інвестиційний клімат, платоспроможність, прибутковість

Анотація

Дослідження показало, що останнім часом відбувається різке падіння інвестиційної активності в Закарпатській області. Тренд, що мав спрямованість до зростання, у 2020 році різко пішов на зниження. Це свідчить про погіршення інвестиційного клімату в області.

Проведений аналіз доводить, що недостатньо активна інвестиційна політика в регіоні обумовлена наступними причинами.

У першу чергу, в Закарпатській області будь-які інвестиції, а особливо і інноваційну сферу, повинні мати високу фінансову віддачу. У зв’язку з відсутністю даних про інвестиції в інноваційну сферу для аналізу обрана сума інвестицій в регіон в цілому. Внаслідок цього, проведено обстеження рівня прибутковості регіонального бізнесу за допомогою показника частки підприємств, що отримали за рік збитки. Частка підприємств регіону, що у 2020 році завершила рік збиткова, складає більше, ніж 25%, тобто кожне четверте підприємство працює без прибутку. Внаслідок того, що продукт інноваційної діяльності, як правило, має високу рентабельність, можливо зробити висновок, що інвестиції в інноваційну діяльність не є визначальними в загальній сумі інвестицій.

По- друге, інвестиції в інноваційну активність є високо ризикованими, тому відповідний фінансовий результати повинен покривати ступінь невизначеності та можливостей фінансового фіаско.

Крім цього, причиною невідповідного сучасним вимогам інвестиційного клімату, є неадекватний фінансовий стан регіональних підприємств. Сума зобов’язань значно більше за власний капітал, що свідчить про вкрай погану платоспроможність закарпатських підприємств.

Низька фінансова стійкість бізнесу є маркером можливого перед банкрут ного стану

Біографії авторів

Pavlo Tizesh, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

аспірант кафедри економіки і підприємництва

Violeta Didyk, Комунальний заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж», Хуст, Україна

к.е.н., викладач

Посилання

1. Beyond growth: Towards a new economic approach. Report of the Secretary General’s Advisory Group on a New Growth Narrative. SG/NAEC (2019) 3. URL: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SG/NAEC(2019)3&docLanguage=En
2. Islam, Mohammed Shariful. Economic development policy and economic growth in the american states. (2021). Electronic Theses and Dissertations. 2106. https://egrove.olemiss.edu/etd/2106
3. Jagadish Prasad Bist, Robert Read (Reviewing Editor) (2018) Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries, Cogent Economics & Finance, 6:1. DOI: 10.1080/23322039.2018.1449780
4. Kubiniy, Natalya; Zavadyak, Roman; Hudzovata, Liudmyla. The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine.
Conference Proceedings
Determinants Of Regional Development
, [S.l.], n. 2, p. 331-343, dec. 2021. URL: http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/proceedings/article/view/206>. Date accessed: 16 nov. 2022. DOI: https://doi.org/10.14595/CP/02/020
5. Riccardo Crescenzi, Simona Iammarino Global investments and regional development trajectories: the missing links. Tailor and Finance online. URL: https://www.tandfonline.com/
6. Syed Nawab Haider NaqvI Economic Development and Development Economics The Pakistan Development Review. 1993. Vol. 32, No. 4, Papers and Proceedings PART I Ninth Annual General Meeting of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, January 7-10. 357-386. URL: https://www.jstor.org/stable/41259670
7. Ulrich F.W. Ernst Investment and competitiveness: A strategic management perspective for Ukraine. 2002. URL: https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1833042.pdf
8. Woo S. Jung. Financial Development and Economic Growth: International Evidence //Economic Development and Cultural Change. 1986/ Vol. 34, No. 2 (Jan., 1986). 333-346. URL: https://www.jstor.org/stable/1153854
9. Гребенник Н.Г., Наврозова Ю.О., Щербина В.В. Перспективи взаємодії суб’єктів господарювання в морегосподарському комплексі України // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2020. № 3 (72). С. 91-108. DOI 10.31375/2226-1915-2020-3-91-108.
10. За півроку на Закарпаття надійшли інвестиції з 50 країн світу на суму 18,8 млн. доларі. Закарпаття-онлайн: веб-сайт. URL: https://zakarpattya.net.ua/News/116125-Na-Zakarpattia-importuvaly-mainovykh-investytsii-na-sumu-13-mln-dol
11. Карпатський об’єктив: веб-сайт. URL: http://ekonomika.ko.net.ua/?p=19158
12. Кубиний Н.Ю. Философский бекгроунд вероятности как категории интенциальной нано-экономики // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 2021. Вип. 1 (57). С.48-53.
13. Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Мошак С. М. Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці // Демографія та соціальна економіка. 2015, № 3 (25). С.199-208 .
14. Статистичний щорічник Закарпаття 2020. Ужгород. 2021. 431с.
15. Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації [Текст]: монографія /Мікловда В.П., Шандор Ф.Ф., Кубіній Н.Ю., Мошак С.М., Шеверя М.Ю., Кубіній В.В. Ужгород, 2014. 420 с.

Reference

1. Beyond growth: towards a new economic approach (2019). Report of the Secretary General’s Advisory Group on a New Growth Narrative. SG/NAEC. 3. Retrieved from https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SG/NAEC(2019)3&docLanguage=En
2. Islam, Mohammed Shariful (2021). Economic development policy and economic growth in the american states". Electronic Theses and Dissertations. Retrieved from https://egrove.olemiss.edu/etd/2106
3. Jagadish Prasad Bist & Robert Read (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries, Cogent Economics & Finance, 6:1, DOI: 10.1080/23322039.2018.1449780
4. Kubiniy, Natalya, Zavadyak, Roman & Hudzovata, Liudmyla (2021). The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine. Determinants of regional development center, [S.l.], n. 2, p. 331-343. Retrieved from: . Date accessed: 16 nov. 2022. doi: https://doi.org/10.14595/CP/02/020
5. Crescenzi, Riccardo & Iammarino, Simona. (2017). Global investments and regional development trajectories: the missing links. Tailor and Finance online. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/
6. Syed Nawab Haider NaqvI. (1993). Economic Development and Development Economics. The Pakistan Development Review. 32. 4, Papers and Proceedings PART I Ninth Annual General Meeting of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, January 7-10. 357-386. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/41259670
7. Ulrich, F.W. (2002). Ernst. Investment and competitiveness: A strategic management perspective for Ukraine. Retrieved from: https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1833042.pdf
8. Woo, S. Jung. (1986). Financial Development and Economic Growth: International Evidence. Economic Development and Cultural Change. 34. 2 (Jan., 1986). 333-346. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/1153854
9. Grebennyk, Natalia, Navrozova, Yuliia & Shcherbyna,Veronika (2020). Perspektyvy vzaiemodii subiektiv hospodariuvannia v morehospodarskomu kompleksi Ukrainy [Prospects of interaction of business entities in the maritime economic complex of Ukraine]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport, 3 (72), 91-108. DOI 10.31375/2226-1915-2020-3-91-108 [in Ukrainian].
10. Za pivroku na Zakarpattia nadiishly investytsii z 50 krain svitu na sumu 18, 8 mln. dolari [Over the past six months, Transcarpathia received investments from 50 countries in the amount of 18.8 million dollars]. Transcarpathia-online: website. (2022). Retrieved from: https://zakarpattya.net.ua/News/116125-Na-Zakarpattia-importuvaly-mainovykh-investytsii-na-sumu-13-mln-dol [in Ukrainian]
11. Karpatskyi obiektyv [Carpathian lens]: website. (2022). Retrieved from: http://ekonomika.ko.net.ua/?p=19158 [in Ukrainian]
12. Kubiny, N.Yu. (2021). Philosophical background of probability as categories of intentional nano-economics. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Ser. Economy. 1 (57). 48-53 [in Ukrainian].
13. Miklovda, V.P., Kubiniy, N.Yu. & Moshak, S.M. (2015). Reitynh konkurentospromozhnosti Ukrainy za kryteriiem efektyvnosti pratsi [Competitiveness rating of Ukraine according to the criterion of labor efficiency]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 3 (25). 199-208 [in Ukrainian].
14. Statystychnyi shchorichnyk Zakarpattia 2020 [Transcarpathia Statistical Yearbook 2020] (2021). Uzhhorod. 431 p. [in Ukrainian]
15. Miklovda, M.Yu. & oth. (2014). Stratehichnyi potentsial ekonomichnoi systemy: innovatsiini ta instytutsionalni mekhanizmy yoho aktyvizatsi [Strategic potential of the economic system: innovative and institutional mechanisms of its activation]: monograph / Miklovda V.P., Shandor F.F., Kubiniy N.Yu., Moshak S.M., Sheverya M.Yu., Kubiniy V.V. Uzhhorod, 420 [in Ukrainian].
Опубліковано
2023-01-30