Рівнево-ієрархічна демаркація соціально-економічної категорії «кадровий потенціал»


  • V. V. Smachylo Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ключові слова: кадровий потенціал, трудовий потенціал, потенціал людини

Анотація

В статті проведене розмежування категорій, які описують потенції людини в соціальноекономічних процесах: «потенціал людини», «трудовий потенціал», «кадровий потенціал», за ієрархічними рівнями та обґрунтовано їх співвідношення.

Посилання

1. Кравченко І.М. Аналіз категорії «трудовий потен-ціал» в контексті категорій «робоча сила», «люд-ський потенціал», «людський капітал» та «трудові ресурси» // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. − 2012. − Вип. 51. − С. 124-131.

2. Людський потенціал: сутність та пріоритетні напрямки розвитку в Україні // Зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка. − 2010. − Вип. 10. − С. 30-41.

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 559с.

4. Захуцький А.В. Сутність та механізм формування кадрового потенціалу служби безпеки України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http:// www. kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/5/02. pdf

5. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприєм-ства: Навч. поcібник/ Б.Є. Бачевський, І.В. Заблод-ська, О.О. Решетняк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. С. 284-285.

6. Смачило В.В., Білоус В.О. Розмежування категорій «кадровий потенціал» та «трудовий потенціал» // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Зб. наук. статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конферен-ції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / Ред. кол.: В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – 659 с.

7. Смачило В.В., Корпан М.В. Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процессах // Траектория науки: электронный научный журнал. − № 1(6). − 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pathofscience.org index.php/ps/article/view/34

8. Малік М.Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ «ІА Е», 2005 . – 370 с.

9. Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия: Монографія. «Университетская книга», 2004. − 360 с.

10. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: Монография. − Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2000. − С. 142.

11. Краснокутська Н.С. Потенціал формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

12. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебн. пособие. − М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. − 312 с.

13. Берглезова Т.В. Проблемы управления процессами формирования и использования кадрового потенциала предприятия [Електронний ресурс] // Проблемы предпринимательства в экономике России. – 2005. − № 8. − Режим доступу: http://www.cfin.ru/ bandurin/article/sbrn08/07.shtm

14. Касіч-Пилипенко Т.М., Дячко Т.А. Кадровий потенціал як ключова складова конкурентної переваги підприємства // Бізнесінформ. − 2011. − № 4. − С. 147-150.

15. Одегов Ю.Г. Управление персоналом [Текст]: Учебник / Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлев. – М.: Финстатинформ, 1997. – 878 с.

16. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства: Монографія / В.М. Гриньова, Г.І. Писаревська. – Х.: Вид.-во ХНЕУ, 2012. – 228 с.

17. Арзамасова О.В. Дефініція «кадровий потенціал»: дослідження сутності // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 102-106.

18. Михайлов О.О. Кадровий потенціал підприємства: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.2/197.pdf

19. Бондаренко О.В. Теоретичні аспекти кадрового потенціалу сучасних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 54-57.

20. Тхорик В.А. Збереження кадрового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] // Інноваційна економіка: журнал. – 2012. – № 1. – С. 96-99. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_1/96.pdf.

21. Зайченко І.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності поняття «кадровий потенціал підприємства» // Вісник КТУ. – 2011. – Вип. 28. – С. 260-264.

22. Федорова В.А. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки / В.А. Федорова, Т.В. Карпенко // Проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 24-28.

23. Кравець І.М. Формування та використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Хмельницької області): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та qполітика». – К., 2008. – 22 с.

24. Машико Є.С. Теоретичні засади дослідження сутності кадрового потенціалу на галузевому рівні // Бизнес Информ. – 2012. – Вып. № 8. – С. 128-130.

25. Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: Монографія. – Ірпінь: НАДПСУ, 2007. – 174 с.

26. Носкова М.В. Системный подход к «кадровому потенциалу» как экономической категории // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – № 11 (61). – С. 87-91.

27. Доманчук Д.П., Лучик С.Д., Чикуркова А.Д. Аграрні соціально-трудові відносини. –7-е вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський: Вид-во Абетка Світ, 2009. – 320 с.

28. Иванова Т.В. Методологические основы исследо-вания кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 4. – С. 360-365.

29. Бажан І.І. Економічна природа та сутність категорії «трудовий потенціал» // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 2(10). – С. 84-89.

30. Галицька У.Б. Формування та ефективність використання кадрового потенціалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/72.pdf.

Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2016-10-10