Актуалізація та подальші перспективи розвитку наукових досліджень у сфері управління трудовою поведінкою працівників


  • V.V. Pol'ova
Ключові слова: управління персоналом, трудова поведінка, соціокультурна ідентичність, гуманізація економіки, праці лауреатів Нобелівської премії

Анотація

В статті проведено дослідження основних тенденцій гуманізації економіки як науки на основі аналізу праць лауреатів Нобелівської премії та вітчизняних вчених; визначено переду- мови актуалізації та подальші перспективи розвитку наукових досліджень у сфері управління трудовою поведінкою працівників з урахуванням дії соціокультурних детермінант; виконано порів- няльний аналіз між сучасними підходами, що застосовуються для розуміння людини в соціально-економічній системі.

Посилання

1. Bohynia D.P., Semykina M.V. Mentalnyi chynnyk u sferi pratsi: problemy teorii ta praktyky (The mental factor at work: problems of theory and practice). – Kyiv: «Shtorm», 2003. – 382 p. [in Ukrainian].

2. Doronin A.V., Doronina M.S. Aktyvnist personalu vyrobnychoi orhanizatsii (povedinkova model) (Activity of personnel of industrial organization (behavioral model)): monohrafiia. – Kharkiv: TOV «TO Eksliuzyv», 2015. – 268 p. [in Ukrainian].

3. Doronina M.S., Kovalova V.I. Upravlinnia povedinkoiu personalu. Hendernyi aspekt (Management of behavior of the personnel. Gender aspect): monohrafiia / Khar- kivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t. – Kharkiv: [AdvA], 2009. – 283 p. [in Ukrainian].

4. Kompaniiets V.V. Upravlinnia rozvytkom sotsialno-eko- nomichnykh system u dukhovno-moralnomu ta sotsio- kulturnomu vymiri. Chastyna I. Rozvytok sotsialno- ekonomichnykh system u dukhovno-moralnomu ta sotsiokulturnomu vymiri. Dukhovno-moralna sotsialno- ekonomichna systema (Managing the development of socio-economic systems in spiritual, moral and socio- cultural dimension. Part I. Development of social and economic systems in spiritual, moral and socio-cultural dimension. Spiritual and moral socio-economic system) : monohrafiia. – Kharkiv : UkrDAZT, 2012. – 296 p. [in Ukrainian].

5. Bazaliiska N.P. Metodolohichni osnovy formuvannia povedinkovoi modeli upravlinnia personalom pidpryi- emstva [Methodological guidelines for the development of behavioral models of enterprise HR] / Ekonomika i rehion. Naukovyi visnyk Poltavskoho natsionalnoho tekh- nichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka - Economy and region. Scientific Bulletin Poltava National Technical University. – 2013. – № 4 (41). – Рp. 100-105. [in Ukrainian].

6. Berg A.L. Otsenka trudovogo povedeniya upravlen- cheskogo personala [Assessment of labor behavior managerial personnel]. Ekonomika: teoriya i praktika - Economics: theory and practice. – 2006. – № 2 (11). – Рp. 65-66. [in Russian].

7. Kibanova A.Ya. Upravlenye personalom orhanyzatsyy (The organization personnel management). – Moskva, 2010. – 695 p. [in Russian].

8. Simon H. A. Biographical [Electronic resource] - Mode of access: http://www.nobelprize.org/ nobel_prizes/ eco- nomic-sciences/

9. Laibson D. Self-control and saving. Ph.D. Dissertation. Economic Departament. Massachusetts Institute of Technology. – 1994 [Electronic resource] - Mode of access: http://www.nyu.edu/econ/user/debraj/ Papers/ selfcontrol.pdf

10. Kaneman D., Slovik P., A. Tverski A. Prinyatie resheniy v neopredelennosti: pravila i predubezhdeniya (Decision making in uncertainty: rules and prejudices). – Harkov: Gumanitarnyiy tsentr, 2005. – 632 p. [in Russian].

11. Spysok laureativ Nobelivskoi premii z ekonomiky [Elektronnyi resurs] - Rezhym dostupu: http://uk. wikipedia.org/wiki/Spysok_laureativ_Nobelivskoi_pre- mii_ z_ekonomiky

12. Doronina M.S., Doronin A.V. Gumanizatsiya ekonomi- cheskoy teorii v rabotah Nobelevskih laureatov [Humanization of economic theory in the works of Nobel laureates]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky - Economy: problems of the theory and practice. – 2009. – № 256. – Рp. 1317-1324. [in Russian].

13. Doronin A.V. Upravlinnia povedinkoiu personalu pid- pryiemstva v umovakh intelektualizatsii kapitalu (Mana- gement of behavior personnel in terms of intellectua- lization capital): avtoref. dys ... d. e. n.: 08.00.04 / A. V. Doronin. – Luhansk, 2009. – 33 p. [in Ukrainian].

14. Doronyna M.S. Upravlinnia ekonomichnymy i sotsial- nymy protsesamy pidpryiemstva (Management of eco- nomic and social processes of enterprise): monohrafiia. – Kharkiv: KhNEDU, 2002. – 432 p. [in Ukrainian].

15. Boldyireva R.Yu., Mosin F.A. Analiz suschestvuyuschih podhodov k ponyatiyu «kadrovyiy potentsial» [Analysis of existing approaches to the concept of "human potential"]. News of Tula State University. Economic and legal Sciences. – 2011. – № 1-2. – Рp. 28-32. [in Russian].

16. Magomedova M.Z. Sotsiokulturnaya identichnost v usloviyah transformiruyuschegosya obschestva [Socio- cultural identity in the conditions of transforming society]. Vestnik Adyigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kulturologiya - Bulletin of Adyghe state University. Series 1: Regional Studies: philosophy, history, sociology, law, political science, cultural studies. – 2013. – № 4 (130). – Рp. 1-6. [in Russian].

17. Yakunin V.I., Bagdasaryan V.E., Sulakshin S.S. Tsivilizatsionno-tsennostnyie osnovaniya ekonomicheskih resheniy (Civilisational and normative foundations of economic decisions): monografiya. – Moskva: Nauchnyiy ekspert, 2008. – 160 p. [in Russian].

18. Zadorozhnyi H.V., Davydov O.I. Dukhovno-kulturni chynnyky sotsioekonomichnoi dynamiky. Monohrafiia molodykh vchenykh (Spiritual and cultural factors socioeconomic dynamics. Monograph by Young Scien- tists) – Kharkiv, 2013. – 265 p. [in Ukrainian].

19. Smakota V.V. Ekonomika - yavlenie duhovnoe?! (Eco- nomy − the phenomenon of spiritual?!). – Kiev: Naukova dumka, 2012. – 198 p. [in Russian].

20. Alekseev S.S. Teoriya gosudarstva i prava (Theory of state and law). – Moskva: Norma, 2005. – 496 p. [in Russian].

Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2015-09-30
Як цитувати