Сучасні проблеми професійної підготовки магістрів


  • V. Zhikhareva Odessa national marine university
  • A. Bundyuk Одеський національний морський університет
  • A. Tsukanov Одеський національний політехнічний університет
  • Yu. Shumliansky Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: професійна освіта, інноваційні технології, висококваліфікований фахівець, вищий навчальний аклад

Анотація

В статті рокривається сучасний стан та аналіуються проблемні питання підготовки висококваліфікованих фахівців професійної освіти у вищих навчальних акладах. Виначаються деякі негативні чинники, що аважають розвитку системи підготовки та трудових якостей її випускників. Рекомендовані сучасні технології, які можуть підвищити ефективність підготовки випускників вищих навчальних акладів.

Посилання

1. Богатырева М.Р. Проблемы трудоустройства выпускников вузов / М.Р. Богатырева, М.И. Куранова // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 1 [электронный ресурс] – Режим доступа к документу: http://human.snauka.ru/2013/01/2205

2. Галузевий стандарт вищої освіти України освітньо-професійна програма магістра [електронний ресурс] – Доступ до документу: http://pbf.kpi.ua/txt/standart/ 805100307_OPP_n.pdf

3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [електроний ресурс] – Режим доступу до документу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 1556-18

4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Постановою МОН України 20 грудня 2000 року [електронний ресурс] – Доступ до документу: http://www.osvita.org.ua/distance/ pravo/ 00.html

5. Мордвинов А.А. Проблемы соответствия образовательных программ системы СПО и требований к выпускнику на рынке труда на примере Курской области / А.А. Мордвинов // Молодой ученый. – 2016. – № 4. – С. 617-623.

6. Насретдинова М.М. Проблемы трудоустройства студентов и выпускников вузов / М.М. Насретдинова // Международній научно-исследовательский журнал. Социологические науки. – 2013. – 7(14). − Ч. 5 [электронный ресурс] – Режим доступа к документу: http://research-journal.org/social/ proble-my- trudoustrojstva-studentov-i-vypusknikov-vuzov

7. Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка: Підручн. для студ. вищ. навч. закладів / С.О. Сисоєва, Т.Б. Поясок. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.

8. Тришин Ф. Некоторые аспекты подготовки высоко-квалифицированных специалистов в вузах / Ф. Тришин, А. Кац, Т. Маркова // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – № 10 [электронный ресурс] – Режим доступа к документу: http://dspace.pnpu.edu. ua/bitstream/123456789/542/1/Trishyn.pdf

9. Фролова Л.В. Разработка плана перспективного развития предприятия: Уч.-метод. пособие / Л.В. Фролова, Л.В. Шаруга, В.А. Распопова. − Донецк: ДонГУЭТ, 2007. – 115 с.

Переглядів анотації: 127
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2017-03-02